Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze (PR 01/2007)

Platný předpis, stav dokumentu: 1 ( Starší verze Příkaz rektora 1/2007 ze dne 2. 3. 2007. )

Anotace:
Tento příkaz rektora stanoví pravidla provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě VŠE.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Eva Šestáková Cirkvová RNDr. Karel Nenadál prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Útvar / funkce vedoucí oddělení správy unixových systémů ředitel
Výpočetní centrum
rektor
Datum: - - 2. 3. 2007
Podpis: Ing. Eva Šestáková Cirkvová, v.r. RNDr. Karel Nenadál, v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., v.r.
Platnost od: 2. března 2007 Platnost do:

Odvolání

Účinnost od: 2. března 2007 Účinnost do: Odvolání
Účinnost 1. změny od: 1. 1. 2008

Obsah

 

1. Základní ustanovení - definice, působnost nařízení

Počítačovou sítí Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PS) se rozumí soubor komunikačních technologií, které prostředkům elektronických informačních technologií do této sítě připojených umožňují vyměňovat si mezi sebou elektronicky informace. Jejími součástmi jsou aktivní síťové prvky a přenosová média, které Vysoká škola ekonomická v Praze vlastní, nebo které využívá pro své potřeby.

Prostředky výpočetní techniky Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PVT) se rozumí soubor elektronických informačních technologií, zejména počítačů, datových úložišť, software a dalších technických prostředků, které Vysoká škola ekonomická v Praze vlastní, nebo které jsou připojeny a využívány v PS.

Působnost tohoto nařízení se týká budování, provozu, správy, údržby a rozvoje PVT a PS, jejich používání a nabízení služeb, které jsou pomocí těchto technologií dostupné.

 

2. Účel PS a PVT

Vysoká škola ekonomická v Praze vlastní, spravuje a  rozvíjí svou počítačovou síť a prostředky výpočetní techniky za účelem zajištění a podpory výuky, podporu činnosti útvarů školy, podpory práce zaměstnanců a studentů při plnění jejich studijních povinností v rozsahu daném skutečnými potřebami jednotlivých aktivit při respektování omezení vyplývajících z daných technických a organizačních možností.
Jiné využívání PS a PVT mohou povolit rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, osoba jím pověřená, děkani fakult, ředitelé celoškolských pracovišť, a to na základě písemného ujednání. Komerční využití PS a PVT je možné pouze na základě písemně uzavřeného smluvního vztahu po předchozím projednání se SPRÁVCEM PS a PVT.

3. Oprávnění uživatelé PS a PVT

PS a PVT mohou využívat pouze oprávnění uživatelé (dále též uživatelé).
Oprávněnými uživateli se rozumí:

 

4. Správa PS a PVT

Správou PVT a PS se rozumí péče o technické součásti, operační systém a programové vybavení. Zahrnuje instalaci, testování, monitorování těchto prostředků a jejich udržování v chodu.
Správou PS a PVT jsou pověřeni v lokalitě Praha Výpočetní centrum VŠE a v lokalitě Jindřichův Hradec Centrum výpočetní techniky FM v Jindřichově Hradci (dále jen SPRÁVCE).
SPRÁVCE má povinnosti:

SPRÁVCE má pravomoc realizovat opatření a postupy stanovené tímto předpisem. V rámci tohoto zmocnění může SPRÁVCE vydávat prováděcí předpisy. Mezi tyto dílčí předpisy patří zejména:

Správa speciálních či lokálních služeb v rámci jednotlivých útvarů Vysoké školy ekonomické v Praze může být SPRÁVCEM těmto útvarům či jednotlivým pracovníkům těchto útvarů za SPRÁVCEM stanovených podmínek svěřena.
Za správu samostatných počítačů a dalších prostředků výpočetní techniky odpovídá v přiměřené míře pracoviště, kterému je výpočetní technika přidělena.
Za SPRÁVCEM stanovených podmínek mohou uživatelé připojit k  PS techniku, která není ve vlastnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Takový uživatel zodpovídá za správu a  aktivitu této techniky. Okamžikem připojení takové techniky k PS se tato stává součástí PS a vztahují se na ni všechna pravidla o nakládání s PVT.
Všichni, kterým byla SPRÁVCEM svěřena správa některého prostředku PVT nebo některé části PS, jsou povinni se řídit platnými předpisy a pokyny, spolupracovat se SPRÁVCEM a dodržovat ujednání v otázkách týkajících se provozuschopnosti a  funkčnosti PVT a PS.
Útvary Vysoké školy ekonomické v Praze, kterým byla SPRÁVCEM svěřena správa PS a PVT, jsou také v rámci svěření oprávněny vydávat pravidla používání svěřených PS a PVT.

 

5. Monitorování provozu

Provoz, chod služeb PS a využívání PVT je SPRÁVCEM monitorován a zaznamenáván zejména za účelem:

Každý uživatel je povinen respektovat tuto skutečnost. Pokud monitorování odhalí důkaz nepovolené aktivity, bude záznam poskytnut jako podklad pro opatření proti porušování pravidel.
Všechny tyto záznamy jsou důvěrné a manipulace s  nimi podléhá obecným pravidlům nakládání s důvěrnými informacemi.

 

6. Práva a povinnosti uživatelů

 

7. Poskytované služby

 

8. Opatření proti porušování pravidel používání PS a PVT

SPRÁVCE může přijmout technická opatření, která omezí dostupnost určitých služeb z důvodů zajištění bezpečnosti a  spolehlivosti těchto služeb nebo počítačové sítě.
Závažnost porušení pravidel je určena rozsahem způsobených následků (škod) a skutečností , zda bylo pravidlo porušeno úmyslně nebo opakovaně.

Opatření SPRÁVCE při porušení pravidel používání PS a  PVT uživatelem
SPRÁVCE má právo na nezbytně nutnou dobu z důvodů technických, bezpečnostních, věcných nebo z důvodů vyšší moci (živelná pohroma) dočasně omezit rozsah využívání výpočetní techniky, případně zrušit uživatelská práva. Účelem tohoto opatření je zejména zabránit bezprostředně hrozící škodě, snížit následky nevhodné činnosti, identifikovat zdroj problémů nebo zamezit dalším nevhodným aktivitám až do trvalého vyřešení problému.

Důsledky závažného porušení pravidel uživatelem dále řeší :

Při podezření na porušení zákonů ČR uživatelem SPRÁVCE postupuje dle obecně platných předpisů.
SPRÁVCE je povinen dokumentovat zjištěná závažná porušení pravidel.

Pokud byla studentovi nebo zaměstnanci omezena nebo zrušena uživatelská práva z důvodů porušení pravidel používání PS a  PVT, SPRÁVCE ani Vysoká škola ekonomická v Praze nenese v žádném z těchto případů odpovědnost za nemožnost plnit studijní nebo pracovní úkoly a z toho plynoucí důsledky.

 

9. Závěrečná ustanovení:

Tímto příkazem se ruší Příkaz rektora č. 7/95 ze dne 5. 6. 1995

 

LIST ZMĚN:

Číslo změny

Strany, na kterých se mění předpis

Předmět změny - název dodatku

Schváleno, datum:

1.

 

Změna v evidenčním čísle předpisu - původní číslo Příkaz rektora 1/2007 se mění na PR 01/07

1. 1. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy tohoto předpisu:

Revize tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):