Ediční činnost Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze – vydávání tištěných a elektronických publikací, skript a pracovních textů (SR 01/2017)

Platný předpis, stav dokumentu: 0

Soubor PDF tohoto předpisu je k dispozici: zobrazit PDF

Anotace:
Tato směrnice s celoškolskou působností stanovuje podmínky pro ediční činnost v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: PhDr. Libuše Doubravová Ing. Libor Svoboda prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar / funkce: ředitelka Nakladatelství kvestor rektorka
Datum: 10. 2. 2017 15. 2. 2017 15. 2. 2017
Podpis: PhDr. Libuše Doubravová, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 16. února 2017 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 16 .února 2017

Úvodní ustanovení

Účelem této směrnice je stanovení a sjednocení podmínek pro ediční činnost v Nakladatelství Oeconomica (dále jen NO) a vytvoření podmínek pro podporu této činnosti. Tato směrnice je určena pro tituly vycházející dle schváleného edičního plánu počínaje rokem 2015.

Rozpočtování nákladů ediční činnosti Nakladatelství Oeconomica

NO zpracovává kalkulace ceny jednotlivých titulů. Tyto kalkulace zahrnují výrobní náklady v tiskárně, náklady na přípravu do tisku (DTP + osvit), ostatní náklady (redakční zpracování), recenze, případnou dotaci, honorář, marži a DPH. U elektronických titulů odpadají výrobní náklady v tiskárně a osvit. Ostatní náklady ediční činnosti NO (osobní náklady a režijní materiálové náklady a služby aj.) jsou součástí rozpočtu příspěvku na vzdělávání VŠE a jsou rozpočtovány na středisko NO jako celek.

Tržby z prodeje publikací jsou příjmem NO. Jejich skutečná výše se v NO sleduje v členění za jednotlivé tituly a fakulty.

Skripta a publikace (v tištěné i elektronické podobě)

Příprava titulu

Katedra připravující titul k vydání předloží k posouzení vedení fakulty příslušný titul a ta jej následně (včetně nákladu, počtu stran, identu předmětu, termínu dodání do NO, předpokládaného počtu studentů na akademický rok a anotace) předloží ke schválení nakladatelské radě VŠE.

U titulů schválených nakladatelskou radou VŠE odevzdá autor v daném termínu:

Ediční úsek NO zpracuje přijaté podklady a doplní do objednávkového listu následující informace:

U zpracovaného titulu NO připraví kalkulaci ceny skripta/publikace a předloží ji ke schválení kvestorovi. Kalkulace obsahuje:

U elektronických titulů odpadají pouze náklady na výrobu v tiskárně. Cena elektronického titulu je cca na 70 % ceny tištěného díla.

Informace o titulu jsou uloženy do databáze ekonomických výsledků titulu NO, kde jsou následně sledovány skutečné výnosy z prodeje.

Sledování skutečných výnosů z prodeje titulu

 1. Skutečné výnosy z prodeje jednotlivých titulů se pravidelně přenášejí do databáze vydaných titulů NO. Analýza prodeje probíhá minimálně jednou za semestr a slouží zároveň jako podklad pro výpočet honoráře. Výstupem této analýzy jsou rozhodnutí týkající se úprav edičních plánů jednotlivých fakult a konečné ekonomické vyhodnocení titulu. V případě úspěšných titulů může NO, se souhlasem kvestora, navýšit autorský honorář, popř. udělit autorům jednorázovou odměnu.
 2. Konečné vyhodnocení ekonomických výsledků konkrétního titulu následuje:
  1. po rozhodnutí o makulaci před uplynutím doby jeho předpokládané životnosti,
  2. po uplynutí předpokládané doby životnosti díla, nebo
  3. před uplynutím doby životnosti, a to po vyprodání zásoby titulu v případě, že příslušná fakulta nebude vyžadovat dotisk titulu.
 3. Na vyhodnocení ekonomických výsledků podle písm. b) předchozího odstavce navazuje vždy výslovné rozhodnutí NO, které se týká neprodaných výtisků. V této souvislosti přicházejí v úvahu následující možnosti:
  1. prodloužení životnosti díla se souhlasem autora
  2. neprodané výtisky se prodávají za sníženou cenu
  3. neprodané výtisky se makulují na náklady NO (ve skladových cenách). V případě, že v příslušném rozpočtovém roce bude rozpočet NO vyčerpán, hradí se z následujícího rozpočtového roku.
 4. Dotisky:
  1. řeší se podle požadavku fakulty před uplynutím životnosti,
  2. NO má právo dotisku v případě zajištěného odbytu (např. objednávka od mimoškolního zadavatele),
  3. u dotisků se autorský honorář nemění. V případě úspěšných titulů může NO, se souhlasem kvestora, navýšit autorský honorář, popř. udělit autorům jednorázovou odměnu.

Obecné pokyny

Doba použitelnosti (životnosti) u skript a publikací je obvykle 5 let. Případná úprava doby použitelnosti díla je možná na základě dohody NO s autorem (fakultou).

Celkový obsah, forma a tím i vyšší náročnost na redakční a polygrafické zpracování u publikací se promítá do celkových nákladů i do prodejní ceny. Prodejní cena je vyšší i u malonákladových titulů.

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice ruší směrnici SR 09/2007 Vydávání tištěných a elektronických publikací, skript a pracovních textů v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze s výjimkou titulů vydaných do 30. 4. 2015, pro které platí po dobu jejich životnosti.

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):