Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2016/1

Otevřená metoda koordinace jako nástroj v evropském vládnutí


[plný text (PDF)]

Veronika Lapšanská

Otevřená metoda koordinace je v současnosti způsobem vládnutí, který je v rámci EU velmi diskutován. Článek diskutuje otázky ohledně definice otevřené metody vládnutí jako nového způsobu vládnutí ve stále se rozšiřující EU, přičemž metodu ukotvuje v rámci politologických a právních náhledů na vládnutí. Zároveň článek diskutuje i potenciál, který otevřená metoda koordinace poskytuje při sbližování nastavení politik členských států EU.

Klíčová slova: hard law, intergovernmentální a komunitární metoda vládnutí, otevřená metoda koordinace, soft law, vládnutí v EU

Reference:
Abbott, Kenneth W., Keohane, Robert O., Moravcsik, Andrew, Slaughter, Anne-Marie, Snidal, Duncan (2000): The Concept of Legalization. International Organization. Vol. 54. Issue 3. Legalization and World Politics. Str. 401-419

Abbott, Kenneth W., Snidal, Duncan (2000): Hard and Soft Law in International Governance. Internaional Organization. Vol. 54. Issue 3. str. 421-456

Allerkamp, Doreen (2009): Intergovernmentalism, reloaded. The Transformative Power of 'Intergovernmental' Council Policy-Making. Dostupné z: http://aei.pitt.edu/33017/2/Allerkamp._Doreen.pdf (citováno 2015-05-29)

Bílá kniha o vládnutí (2001): Eur-lex.eu. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al10109 (citováno 2016-02-13)

Belling, Vojtěch (2012): Unitární. vs. kooperativní model vládnutí v EU? Současná Evropa. Číslo 2. str. 105-133

Blahož, Josef (2004): Koncept procesu vládnutí v Evropské unii. Aplikované právo. Číslo 2. Dostupné z: http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/12.pdf (citováno 2015-05-29)

Börzel, Tanja (2012): Experimentalist governance in the EU: The emperor's new clothes?. Regulation & Governance. Volume 6. Issue 3. str. 378-384.

Cohen, Joshua, Sabel, Charles (1999): Directly-deliberative polyarchy. Dostupné z: http://www3.law.columbia.edu/sabel/papers/DIRECTLY-DELIBERATIVE%20POLYARCHY.pdf (citováno 2015-05-29)

Doporučení Rady (2015): Ec.europa.eu. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_czech_cs.pdf (2016-02-13)

Europa (2015): Community, Intergovernmental methods. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?ýuri=URISERV:community_intergovernmental_methods (citováno 2015-04-30)

European Commission (2014): The Europe 2020 Poverty Target: Lessons learned and the way forward. Dostupné z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=994 (citováno 2016-02-13)

EUROSKOP (2015): Nadnárodní a mezivládní metoda rozhodování. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/288/sekce/m-n/ (citováno 2015-05-29)

Lajh, Damjan, Štremfel, Urška: Exploiting the Potential of the Open Method of Coordination in Slovenian Education Policy. Sociologický časopis. Vol. 47. No.3. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/8d8180d9dd54d0e1e960f487172659dc1d750f70_LAJHsoccas2011-3-bo-4.pdf (citováno 2016-02-13)

Majone, Giandomenico (2005): Dilemmas of European Integration: The Ambiguities and Pitfalls of Integration by Stealth. Oxford: Oxford University Press.

Sabel, Charles, Zeitlin, Jonathan (2010): Learning from the difference: the new architecture of experimentalist governance in the EU. In Sabel, Charles, Zeitlin, Jonathan (eds.): Experimentalist governance in the European Union: towards a new Architecture. Oxford: Oxford University Press. str. 1-28

Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění). Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT (citováno 2015-05-29)

Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění). Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT (citováno 2015-05-29)

Song, W. (2011): Open method of coordination and the gloomy future of social Europe. AsiaEurope Journal.Vol. 9, Issue 1. str. 13-27

ter Haar, B.P. (2008): Open Method of Coordination: A New Stepping Stone in the Legal Order of International and European Relations. Nordic Journal of International Law. Vol. 77. str. 235-251

Terpan, Fabien (2014): Soft Law in the European Union. The Changing Nature of EU Law. Dostupné z: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00911460/document (citováno 2015-05-29)

Trubek, David M., Cottrell, Patrick, Nance, Mark (2005): „Soft Law“, „Hard Law“ and European Integration: Toward a Theory of Hybridity. University of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1002. Dostupné z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=855447 (citováno 2015-05-29)

Wallace, Helen (2010): An Institutional Anatomy and Five Policy Models. In Wallace, Helen, Pollack, Mark A., Young, Alasdair R. (eds.): Policy-Making in the European Union. 6th Edition. Oxford: Oxford University Press. Str. 69-104