Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2016/1

Rozpočet EU v analogii s federálním rozpočtem USA: diskuze o možných podobách rozpočtu Evropské unie v kontextu posílení jeho významu


[plný text (PDF)]

Eliška Straková

Rozpočet Evropské unie plní zásadní funkci uskutečňování integračního procesu Evropské unie. V kontextu veřejných financí v Evropské unii však zaujímá poněkud zvláštní pozici. V důsledku skladby výdajů, příjmů, ale i jeho funkcí nebývá do diskuzí o veřejných financí zařazován, a to ani v oblasti možného vytvoření fiskální unie. Cílem textu je na základě analogie k federálnímu rozpočtu USA zhodnotit, jak by mohl rozpočet EU do budoucna vypadat, aby byla zároveň posílena jeho role i význam. První kapitola vychází z teorie fiskálního federalismu. Druhá kapitola využívá metody analogie a komparace k posouzení unijního a federálního rozpočtu USA z hlediska funkce rozpočtu, příjmové a výdajové struktury rozpočtu. Poslední kapitola shrnuje možné budoucí podoby rozpočtu EU s hodnocením pravděpodobnosti jejich zavedení a identifikuje základní problémy, z nichž vyplývá slabá pozice rozpočtu EU. Dostupné informace naznačují, že důležitou roli v posílení pozice unijního rozpočtu může sehrát zavedení nových vlastních zdrojů příjmů.

Klíčová slova: Evropská unie, federální rozpočet USA, fiskální federalismus, rozpočet EU, vlastní zdroje příjmů, výdaje a příjmy rozpočtu EU

Reference:
[1] BALDWIN, R., WYPLOSZ, Ch., 2013. Ekonomie evropské integrace. 4. vydání. Praha: Grada Publishing. 584 s. ISBN: 978-80-247-4568-8.

[2] BŘICHÁČEK, T., 2011. EU má centralizaci vepsanou do vínku. Evropská unie v pasti centralizace. Sborník textů č.90/2011. 1. vydání. CEP: Praha, s.11-20. ISBN 978-80-87460-03-0.

[3] BUCHANAN, James M., 1960. Review: The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy by Richard A. Musgrave. Southern Economic Journal [online]. Vol. 26, No. 3 (Jan., 1960), pp. 234-238 [cit. 2015-09-18]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1054956

[4] COUNCIL OF THE EU, 2013. Council adopts the multiannual financial framework 2014 2020 [online]. Brussels. 2 December 2013. 15259/1/13 REV 1[cit. 2014-09-25]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/139831.pdf

[5] CSŰRÖS, G., 2013. Characteristics, functions and changes (?) of EU budget [online]. Juridical Current, 16, 4, pp. 92-107, Academic Search Complete, EBSCOhost [cit. 2015-09-23]. Dostupné z: http://search.ebscohost.com.zdroje.vse.cz/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=93330373&lang=cs&site=ehost-live

[6] DABROWSKI, M., 2014. Fiscal or Bailout Union: Where Is the EU/EMU's Fiscal Integration Heading? Revue De L'ofce [online]. April 2014, iss. 132, pp. 19-49 [cit. 2015-09-27]. ISBN 978-2-312-00835-6. Dostupné z: http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/132/revue-132.pdf

[7] DE CORTE, S. et al., 2012. The next multiannual financial framework: From National Interest to Building a Common Future. European View [online]. Vol. 11, no. 1, pp. 127 129 [cit. 2015-09-22]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1023696161?pq-origsite=summon

[8] EPRS, 2014. Own resources of the European Union [online]. Plenary - 10/04/2014 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140790REV1-Own-resources-of-the-European-Union-FINAL.pdf

[9] EUROPEAN COMMISSION, 2008. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL. A European Economic Recovery Plan. COM(2008) 800 final [online]. Brussels, 26. 11. 2008. [cit. 2015-09-27]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:en:PDF

[10] EUROPEAN COMMISSION, 2013. Multiannual financial framework 2014-2020 and EU budget 2014. The figures. [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 24 p. [cit. 2015-09-22]. ISBN 978-92-79-34348-3. Dostupné z: http://bookshop.europa.eu/en/multiannual-financial-framework-2014-2020-and-eu-budget-2014-pbKV0413055/?CatalogCategoryID=mpgKABstFogAAAEjbIUY4e5K

[11] EUROPEAN COMMISSION, 2014a. EU budget 2013. Financial report, also covering multiannual financial framework 2007–13 [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 135 p. [cit. 2015-09-22]. ISBN 978-92-79-37837-9. Dostupné z: http://bookshop.europa.eu/en/eu-budget-2013-pbKVAI14001/?CatalogCategoryID=Y.cKABstnJsAAAEjxZEY4e5L

[12] EUROPEAN COMMISSION, 2014b. Budget. MFF. The high-level group on own resources [online]. Last updated 2014-02-05 [cit. 2015-09-22]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_en.cfm

[13] EUROPEAN COMMISSION, 2014c. Budget. MFF. Flexibility and Special instruments [online]. Last updated 2014-02-05 [cit. 2015-09-25]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/budget/mff/introduction/index_en.cfm#ceilings

[14] EUROPEAN COMMISSION, 2014d. The EU's own resources [online]. Last updated 2014-02-05 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/budget/mff/resources/index_en.cfm

[15] EUROPEAN COMMISSION, 2014e. The high-level group on own resources. First Assessment Report [online]. Brussels, 17 December 2014, 48 p. [cit. 2015-09-25]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/multiannual_framework/HLGOR_1stassessment2014final_en.pdf

[16] EUROPEAN COMMISSION, 2015. Budget. MFF. Preallocations [online]. Last updated 2014-02-05 [cit. 2015-09-22]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/budget/mff/preallocations/index_en.cfm

[17] EUROPEAN PARLIAMENT, 2011. Report on the financial, economic and social crisis: recommendations concerning the measures and initiatives to be taken. [online]. Last updated 2011-06-23 [cit. 2014-09-22]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0228+0+DOC+XML+V0//EN

[18] EUROPEAN UNION, 2016. EU funding [online]. Last update: 29/08/2016 [cit. 2016-08-29]. Dostupné z: http://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_en

[19] EUROSTAT, 2015. Government statistics. General government expenditure by function (COFOG) [online]. [cit. 2015-09-26]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

[20] EVROPSKÁ UNIE, 2008. Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie. Úřední věstník EU. ISSN 1725-5163.

[21] EZFRV, 2012. Reforma společné zemědělské politiky (SZP) 2014–2020. Materiál pro Národní konferenci o budoucnosti SZP 2014–2020 [online]. 26 s. [cit. 2015-09-26]. Dostupné z: http://www.apic-ak.cz/data_ak/12/v/KonferenceSZPbrozura.pdf

[22] HIGH LEVEL GROUP ON OWN RESOURCES, 2015. FICHE 4. FTT – Financial transaction tax [online]. Brussels, 21 May 2015, pp. 1-4 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/technical-documents/08-DOCS-TECHNICAL-May2015-Fiche4_FTT.pdf

[23] MATTHEWS, A., 2015. Prospects for CAP reform after 2020 [online]. July 12, 2015 [cit. 2015-09-27]. Dostupné z: http://capreform.eu/prospects-for-cap-reform-after-2020/

[24] MFČR, 2014. Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 [online]. Červenec 2014 [cit. 2016-08-20]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/495ea682-77ab-4053-a231-29550d532418/Pravidla-spolufinancovani-evropskych-fondu-v-PO-2014-2020.pdf

[25] OATES, Wallace E., 1991. Fiscal Federalism: a Survey of Recent Theoretical and Empirical Research. Czech Journal of Economics and Finance [online]. Vol. 41, No. 6, pp. 261-276. [cit. 2015-09-18]. Dostupné z: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2491_199106wo.pdf

[26] OATES, Wallace E., 1999. An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature [online]. Vol. 37, No. 3. (Sep., 1999), pp. 1120-1149 [cit. 2015-09-18]. Dostupné z: http://links.jstor.org/sici?sici=0022-0515%28199909%2937%3A3%3C1120%3AAEOFF%3E2.0.CO%3B2-A

[27] OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET, 2015a. Historical Tables. Table 1.2—Summary of Receipts, Outlays, and Surpluses or Deficits (-) as Percentages of GDP: 1930–2020 [online]. [cit. 2015-09-22]. Dostupné z: https://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals

[28] OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET, 2015b. Historical Tables. Table 2.3—Receipts by source as percentage of GDP: 1934–2020 [online]. [cit. 2015-09-25]. Dostupné z: https://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals

[29] OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET, 2015c. Historical Tables. Table 3.1—Outlays by superfunction and function: 1940–2020 [online]. [cit. 2015-09-25]. Dostupné z: https://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals

[30] OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION, 2007. COUNCIL DECISION of 7 June 2007 on the system of the European Communities’ own resources (2007/436/EC, Euratom) [online]. L163/17, 23. 6. 2007 [cit. 2016-08-16].

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0436&from=EN

[31] PEKOVÁ, J., 2004. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press. 375 s. ISBN 80-726-108-64.

[32] PEKOVÁ, J., 2005. Veřejné finance, úvod do problematiky. 3. přeprac. vydání. Praha: ASPI. 527 s. ISBN 80-7357-049-1.

[33] STIGLITZ, Joseph E., 1997. Ekonomie veřejného sektoru. Translated by Ondřej Schneider - Tomáš Jelínek. Vyd. 1. Praha: Grada. 611 s. ISBN 80-7169-454-1.

[34] STREJČEK, I., 2011. Na cestě k fiskální a politické centralizaci. Evropská unie v pasti centralizace. Sborník textů č.90/2011. 1. vydání. CEP: Praha, s. 89–99. ISBN 978-80-87460-03-0.

[35] SYLLA, R., 2014. Early US Struggles with Fiscal Federalism: Lessons for Europe? Comparative Economic Studies [online]. 56(2), pp. 157-175. [cit. 2015-09-27]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1530912971/fulltext?accountid=17203

[36] UNCTADSTAT, 2015. Economic trends. GDP: Total and per capita, current and constant (2005) prices, annual, 1970-2014 [online]. [cit. 2015-09-22]. Dostupné z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en