Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2017/1

Horizontální sociální klauzule čl. 9 SFEU - mrtvé ustanovení nebo základ sociálně-ekonomické rovnováhy EU?


[plný text (PDF)]

Václav Šmejkal

Tzv. horizontální sociální klauzule, obsažená v čl. 9 Smlouvy o fungování EU, zavazuje orgány EU již od prosince 2009 k tomu, aby ve své veškeré činnosti zohlednily určité sociální zásady. Ačkoli byl tomuto novému smluvnímu ustanovení připisován před sedmi lety značný potenciál, při pohledu na post-lisabonský vývoj EU, dokumenty Komise i rozhodnutí Soudního dvora, je jasné, že horizontální sociální klauzule EU nijak nezměnila. EU přitom trpí stále stejným „sociálním deficitem“, za který byla evropskou levicí i odbory kritizována již v před-lisabonském období a který ji připravuje o podporu občanů EU. Pozitivní efekt horizontální sociální klauzule na politiky EU by tudíž vyžadoval její zesilující doplnění, např. tak, jak je v textu studie navrženo.

Klíčová slova: Evropská komise, Evropský soudní dvůr, horizontální sociální klauzule, Lisabonská smlouva, sociální práva

Reference:
BARNARD, Catherine (2015). How to Make EU Social Policy Live Up to its Name. Social Europe. Dostupné z <https://www.socialeurope.eu/2015/10/make-eu-social-policy-live-name/>

BARNARD, Catherine - DE BAERE, Geert (2014). Towards a European Social Union. Metaforum Leuven KU Leuven. Dostupné z <https://www.kuleuven.be/euroforum/viewpic.php?LAN=E&TABLE=DOCS&ID=937>

BELGIAN PRESIDENCY of the European Union (2010). The horizontal social clause and social mainstreaming in the EU. Federal Public Service Social Security, Brussels. Dostupné z <http://www.socialsecurity.fgov.be/eu/en/agenda/26-27_10_10.asp>

CLAUWAERT, Stefan (2013). The country-specific recommendations (CSRs) in the social field. An overview and (initial) comparison of the CSRs 2011-2012, 2012-2013 and 2013-2014. Brussels: ETUI. Dostupné z <https://www.etuc.org/IMG/pdf/Comparison_CSRs_in_the_social_field.pdf>

DIMMEL, Nikolaus (2014). Statement on Art 9 TFEU: Horizontal Social Clause. European Association of Service Providers for Persons with Disabilities. Dostupné z <http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/research_on_art_9_tfeu_-_final_version.pdf>

ETUC (2008). Proposal for a Social Progress Protocol z 18. 3. 2008. Dostupné na <https://www.etuc.org/proposal-social-progress-protocol>

ETUC (2014). Review of European Economic Governance (ETUC position) z 17. 12. 2014. Dostupné z <https://www.etuc.org/documents/review-european-economic-governance-etuc-position#.V9foVEnr3IV>

EVROPSKÁ KOMISE (2007). Communication to the Council - Reforming Europe for the 21st Century. Brussels, 10.7.2007 COM(2007) 412 final.

EVROPSKÁ KOMISE (2009) Pokyny pro hodnocení dopadů. SEC(2009) 92. Brusel 15. 1. 2009.

EVROPSKÁ KOMISE (2013) Eurobarometer – EU Citizenship: How “European” do EU citizens feel? Dostupné z <http://ec.europa.eu/public_opinion/topics/fs5_citizen_40_en.pdf>

EVROPSKÁ KOMISE (2015) Recommendation for a Council Recommendation on the economic policy of the euro area {SWD(2015) 700 final}. Brussels, 26.11.2015 COM(2015) 692 final

EVROPSKÁ KOMISE (2016) First preliminary outline of a European Pillar of Social Rights Accompanying to the Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. Launching a consultation on a European Pillar of Social Rights. {SWD(2016) 50 final}

{SWD(2016) 51 final} Strasbourg, 8.3.2016 COM(2016) 127 final.

EVROPSKÁ RADA (2000). The Lisbon Special European Council (March 2000): Towards a Europe of Innovation and Knowledge. Dostupné z <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:c10241>

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR (2011). Stanovisko – Posílení možnosti EU a koordinace politiky EU v sociální oblasti díky nové horizontální sociální doložce podle článku 9 SFEU (stanovisko z vlastní iniciativy) SOC/407 Brusel 26. října 2011.

EVROPSKÝ PARLAMENT (2008). Zpráva o Lisabonské smlouvě. Výbor pro ústavní záležitosti. A6-0013/2008 (2007/2286(INI)) z 29. 1. 2008.

EVROPSKÝ PARLAMENT (2012). REPORT with recommendations to the Commission on the report of the Presidents of the European Council, the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup "Towards a genuine Economic and Monetary Union" A7-0339/2012 (2012/2151(INI)) z 24.10.2012.

FALKNER, Gerda (2008). EU Policies in the Lisbon Treaty: A Comparatrive Analysis. Institute for European Integration Research Working Paper Series. WP No 03/2008 Dostupné z <https://eif.univie.ac.at/downloads/workingpapers/wp2008-03.pdf>

LECHEVALIER, Arnaud - LARUFFA, Francesco - SALLES, Maryse - COLLETIS Gabriel (2014). Representations of Social Europe. Communication au Colloque «Les usages de la sociologie des politiques sociales». Dostupné z <https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1289/files/2014/10/Social-Europe-Lechevalier-Larufla-Salltes-Colletis-DEF.pdf>

MICOSSI, Stefano - TOSATO, GianLuigi (Eds.) (2009). The European Union in the 21st Century. Perspectives from the Lisbon Treaty. Brussels: Centre for European Policy Studies.

RINALDI, David (2016). A New Start for Social Europe. Notre Europe – Jeacques Delors Institute Studies and Reports, February 2016. Dostupné z <http://www.institutdelors.eu/media/newstartsocialeurope-rinaldi-jdi-feb16.pdf?pdf=ok>

PELKMANS, Jacques (2007) How Social is European Integration. Bruges European Economic Policy Briefings No 18 September 2007. Dostupné z <http://www.coleurop.be/eco/publications.htm>

ROSAS, Allan - ARMATI, Lorna (2010). EU Contitutional Law – An Introduction. Oxford: Hart Publishing.

SCHELLINGER, Alexander (2015) Giving Teeth to the EU´s Social Dimension. Dismail Failure and Promising Potential. Friedrich Ebert Stiftung International Policy Analysis, September 2015. Dostupné z <http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/11649.pdf>

SCHIEK, Dagmar (2012). Economic and Social Integration: The Challenge for EU Constitutional Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

SCHIEK, Dagmar et alii (2015). EU Social and Labour Rights and EU Internal Market. Study for the EMPL Committee. European Parliament´s Committee on Employment Affairs (EMPL). Dostupné z <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563457/IPOL_STU(2015)563457_EN.pdf>

ŠPIDLA, Vladimír (2009). Social Aspects of the Lisbon Treaty. Speech in the European Parliament Brussels, 29 April 2009.

VELDMAN, Albetine - DE VRIES, Sybe (2015) Regulation and enforcement of economic freedoms and social rights: a thorny distribution of sovereignty. In: VANDEN BRINK, T., LUCHTMAN, m., SCHOLTEN, M. (Eds.) Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU: Core Values of regulation and Enforcement. Cambridge: Intersentia, s. 65-92.

VIELLE, Pascale (2010). Concrétiser la clause sociale horizontale : les enseignements du gender mainstreaming. ETUI Policy Brief – Politique sociale européenne No 6/2010. Dostupné z <http://www.etui.org/Publications2>