Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2017/2

Sociálně prostorová diferenciace ve srovnání evropských postsocialistických měst


[plný text (PDF)]

Iva Tichá, Kamila Vondroušová

Cílem tohoto článku je srovnání procesu sociálně prostorové diferenciace dvou evropských postsocialistických měst – české Ostravy a německého Halle (Saale), se zaměřením na mechanismy, jimiž k tomuto procesu dochází, na příčiny vzniku, vývoje a případného zániku sociálně vyloučených lokalit, včetně specifických problémů a nástrojů používaných při jejich řešení. Objektem výzkumu je město Ostrava a město Halle (Saale), která jsou zkoumaná na základě analýzy vybraných ukazatelů z dostupných cenzů za rok 2011 a provedeného terénního šetření. Práce využívá metod kvantitativního i kvalitativního výzkumu, prostřednictvím analýzy dat z cenzovních šetření, analýzy dokumentů, semistrukturovaných interview s místními aktéry a terénního šetření. V rámci výzkumu je pozornost věnována hlavním faktorům negativních důsledků sociálně prostorové diferenciace, jimiž jsou především industrializace, na ní navazující bytová výstavba (kvalita a vlastnická struktura bytového fondu), změny v oblasti sociální politiky a etnické menšiny žijící na území města.

Klíčová slova: bydlení, Halle (Saale), Ostrava, Sociálně prostorová diferenciace, sociálně vyloučená lokalita

Reference:
Baum, D. H., Vondroušová, K., Tichá, I. 2014. Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Blažek, J., Csank, P. 2007. "Nová fáze regionálního rozvoje v ČR?." Sociologický časopis/Czech Sociological Review 05: 945-965.

Burjanek, A. 1997. Segregace. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Volume 33, Issue. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 423–434.

Friedrichs, J. 1978. Methoden empirischer Sozialforschung. Berlin: Rowohlt

Gabal I. a kol. 2006: Analýzy sociálně vyloučených lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. GAC, Nová škola, Praha, s. 117.

Gabal I. a kol. 2015. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR 2015. Citováno online [2015-12-11http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/Analyza_socialne_vyloucenych_

lokalit_GAC.pdf.

Gabal, I.,Víšek, P. 2010: Východiska pro formulaci a implementaci politiky začleňování obyvatel vyloučených lokalit do české společnosti a její sociální a ekonomické struktury.Praha, Gabal, Analysis and consulting a Socioklub.

Horák, J. a kol. 2009. Identification and Monitoring of Socially Excludet Localities of Ostrava City Using a Register of Unemployment. VSB. Technická univerzita Ostrava, 18 s.

Jiřík, K. a kol. 1993. Dějiny města Ostravy. Ostrava: Sfinga

Junek, A. 2006: Sociální reformy Hartz IV jako vyústění sjednocovacího procesu Německa. Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

Kovář, J. 2012: Ostrava a Ostravsko do polovina 60. let minulého století. In.Hruška-Tvrdý, L. (ed.) Industriální město v postindustriální společnosti. 2.díl. Ostrava, ACCENDO. s 56 -72.

Kvasnička, R. 2010. Popis sociálně vyloučených romských lokalit regionu Ostravska. Ostrava: Agentura pro sociální začleňování.

Landler, M.2004: East Germany Swallows Bilions and Still Stagnates, New York Times, online:http://www.nytimes.com/2004/07/21/world/east-germany-swallows-billions-and-still-stagnates.html

Macešková, M., Ouředníček, M., Temelová, J. 2009. Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku. Ekonomický časopis 57, 7: 700–715. Citováno online [2013-08-25]. Dostupné z:http://www.ceeol.com/aspx/ issuedetails.aspx?issueid=27cf9b3a-8555-410b-b35a-b8364e3b8cdc&articleId=1577b96b-b583-45d3-9cc7-e57cb523dfd2

Marcuse, P., van Kempen R. 2000a. „Introduction“. Pp. 1-21 in Marcuse, P., van Kempen R. (eds.): Globalizing Cities: A New Spatial Order? Oxford: Blackwell Publishers.

Marcuse, P., van Kempen, R. 2000b. „Conclusion: A Changed Spatial Order“. Pp. 249-275 in Marcuse, P., van Kempen R. (eds.): Globalizing Cities: A New Spatial Order? Oxford: Blackwell Publishers.

Mareš, P., Horáková, M., Rákoczyová, M. 2008. Sociální exkluze na lokální úrovni. Praha: VÚPSV.

Matoušek, R. 2013: Nová výstavba obecního bydlení v česku z pohledu sociální a prostorové spravedlnosti. Geografie, č. 2 roč. 118, s. 138-157

Matoušek, R., Sýkora, L. 2011. Environmental justice and residential segregation in Czechia: the case of Roma resettlement in the town of Vsetín. AUC – Geographica, 46, č. 2, s. 81–94

Matznetter W. 2002. “Social Housing Policy in a Conservative welfare State: Austria as an Example”, Urban Studies, 2, 265-282.

Měchýř, J. 2001. Takzvaná transformace a některé její sociální důsledky (1989-1992). In. K novověkým sociálním dějinám českých zemí IV.Kárník a kol. Praha, Karolinum.181s.

Musil, J. 1967. Sociologie soudobého města. Praha: Svoboda.

Musil, J. 2003. Proměny urbánní sociologie ve Spojených státech a Evropě 1950-2000/The Transformation of Urban Sociology in the United States and Europe 1950-2000. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 39, 2: 137-167.

Ouředníček, M. 2005. Můžeme zjistit míru segregace? In Prevence prostorové segregace, eds., by Luděk Sýkora a Jana Temelová. Praha: Univerzita Karlova -Přírodovědecká fakulta, 5 s.

Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. 2011. Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Revue pro výzkum populačního vývoje, 60.

Park, R. E. 1926. The urban Community as a Spatial Pattern and a Moral Order. The Urban Community, 3-18 s.

Rumpel, P., a kol. 2010. Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic. Work package, 2, 61.

Rumpel, P., Slach, O. 2012. Governance of shrinkage of the city of Ostrava. Praha: European Art and Science Publishing.

Saunders, P. 2001. „Urban Ecology“. Pp. 36-51 in Paddison, Ronan (ed.): Handbook of Urban Studies. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Schmahl, A. 2008: Ursachen für Untershiede in der Entwicklung der GroSwohnsiedlungennin den neuen Bundesländern un der Tschechischen Republik nach 1989 am Beispiel von Halle (Saale) und Ostrava. Martin-Luther-Univerzität, Halle-Wittenberg,Diplomarbeit.

Sládek, J. 2011: Privatizace bytového fondu v České republice. In: Lux, M. (ed.): Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Sociologický ústav AV ČR, Praha, s. 19-27.

Steinführerová, A. 2003. Sociálně prostorové struktury mezi setrvalostí a změnou. Historický a současný pohled na Brno. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39, 2: 169–192.

Sýkora, L. 2010. Rezidenční segregace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Sýkora, L. 1996: The Czech Republic. In: Balchin, P. (ed.): Housing policy in Europe. Rouletge, London end New York, s. 272-288.

Temelová, J., Sýkora, L. (eds.). 2005. Prevence prostorové segregace. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.

Vacková, B., Galčanová, L., Hofírek, O. 2011: „Za čistší město“ Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. Sociologický časopis 47, č. 4, s. 633-656.

Vašečka, I. 2003. Sociálna súdržnosť, sociálne vzťahy, sociálna štruktúra. In Gál, F. et al. Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. Pracovné zošity, 3. Bratislava.

Vystoupil, J., Weclawowicz, G. 1987. Vnitřní struktura Katovic a Ostravy. Srovnávací studie z faktorové ekologie. Sborník ČGS, 92: 1-18.

Walossek, W. 2006. 1200 Jahre Halle – Zur Grundrissentwicklung der Stadt, In: Friedrich, K. Frühauf, M.: Halle und sein Umland. Geographischer Exkursionführer, Halle:mdv. S. 33-41.

Zdařilová, R. 2006 Proměny bydlení v průběhu 20. století. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník VI, řada stavební

Online zdroje

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2012, 2013. Citováno online [2013-08-25].http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/zprava-o-stavu-romske-mensiny-v-ceske-republice-za-rok-2012-113913/

ÚÚR - Ústav územního rozvoje 2011: Výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve vybraných městech (2009, 2010), ÚÚR - Ústav územního rozvoje 2011: Výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve vybraných městech (2009, 2010), Citováno online [2013-07-03]: http://uur.cz/default.asp?ID=43