Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2017/2

Právní kultura jako rámec pro uskutečnění institucionálních změn


[plný text (PDF)]

Michal Nop

V důsledku brexitu posilují snahy o federalističtější uspořádání EU. Případné institucionální změny však musí být prováděny s respektem k zúčastněným právním kulturám, jinak hrozí snížení koherence EU. Přes konvergenci právních řádů v EU dosud nebyla vytvořena společná evropská právní kultura. Je tedy vhodné provést komparaci právních kultur v EU a identifikovat charakteristické prvky. Rozlišování dřívějších právních okruhů či rodin již v současné době nemá oporu v realitě. Dceřiné právní řády tak již nemohou být zastoupeny mateřskými právními řády. Za správný ovšem nelze považovat ani ad hoc přístup, kdy jsou právní řády systematizovány vždy podle řešení, která v konkrétním případě nabízejí. Úprava jednotlivého právního institutu nemůže poskytnout obraz celé právní kultury. Právní kultura je odrazem obecné kultury a zahrnuje v sobě též sociologické, historické a ekonomické aspekty. Ty musí být rovněž předmětem komparace. Pokud by tyto aspekty nebyly prozkoumány dříve, než dojde k institucionální změně EU, otevře se prostor pro odstředivé tendence.

Klíčová slova: brexit, evropská studia, Evropská unie, institucionální změny, komparace, právní kultura, reforma EU

Reference:
BLAHOŽ, Josef, Josef SKÁLA a Karel KLÍMA. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. Právnické učebnice. ISBN 80-86473-48-1.

CRUZ, Peter de. Comparative Law in a Changing World. 2nd ed. London: Cavendish Publishing, 1999. ISBN 1-85941-432-X.

DAVID, René a John E. C. BRIERLEY. Major Legal systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law. 3rd ed. London: Stevens, 1985. ISBN 0-420-47350-5.

GLENDON, Mary Ann, Michael Wallace GORDON a Christopher OSAKWE. Comparative Legal Traditions in a Nutshell. St. Paul: West Publishing, 1982. Nutshell series. ISBN 0-314-65175-6.

GRØDELAND, Åse B. a William Lockley MILLER. European Legal Cultures in Transition. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015. ISBN 9781107050358.

KADNER GRAZIANO, Thomas. Europäisches Vertragsrecht. Übungen zur Rechtsvergleichung und Harmonisierung des Rechts. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2008. ISBN 9783719027377.

KUČERA, Stanislav a Jiří BOGUSZAK. Právní principy: kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. ISBN 80-901064-5-5.

MACRON, Emmanuel. Exkluzivně: Macronova přelomová vize Evropy. Přečtěte si celý prezidentův projev. In: lidovky.cz [online]. 05.10.2017 [cit. 10.01.2018]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/macron-na-sorbonne-lidovky-cz-prinasi-cely-projev-francouzskeho-prezidenta-1vi-/zpravy-svet.aspx?c=A171004_205855_ln_zahranici_mha.

TSCHENTSCHER, Axel. Dialektische Rechtsvergleichung – Zur Methode der Komparistik im öffentlichen Recht. Juristen Zeitung. Tübingen: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, 2007, 62(17), 807-816. ISSN 0022-6882.

ZWEIGERT, Konrad a Hein KÖTZ. Einführung in die Rechtsvergleichung: auf dem Gebiete des Privatrechts. Tübingen: Mohr, 1971. ISBN 3166304614.Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96 (publikovaný pod číslem 63/1997 Sb.).

Rozhodnutí Sněmovny lordů UK ve věci R v Lambert [2001] UKHL 37; [2001] 3 All ER 577.

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.