Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2017/2

Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody EU-Kanada (CETA) a současné výzvy efektivního vedení společné obchodní politiky


[plný text (PDF)]

Ondřej Svoboda

Článek se na rozboru nedávných okolnostní doprovázejících podpis Komplexní hospodářské a obchodní dohody EU–Kanada (CETA) věnuje aktuálnímu stavu společné obchodní politiky EU a jejímu efektivnímu a legitimnímu vedení. Rozhodnutí o smíšené povaze CETA podle unijního práva, která vyžaduje, aby smluvními stranami na straně Unie byla EU samotná i jednotlivé členské státy, mělo pro schválení a uzavření CETA vážné důsledky s nejistým výsledkem. Vnitřní ratifikační procesy v členských státech EU mají poskytnout legitimitu dohodám o volném obchodu a společné obchodní politice EU obecně. Toto tvrzení nicméně opomíjí silnou roli Evropského parlamentu v ratifikačním procesu. Navíc, jak text dokládá, smíšenost má také negativní dopady na efektivní provádění unijní společné obchodní politiky a v konečném důsledku může vést k její renacionalizaci.

Klíčová slova: CETA, dohody o volném obchodu, EU, legitimita, parlament, smíšenost, společná obchodní politika

Reference:
BELLING, Vojtěch (2006): Federální model a evropská realita: Krize legitimity a její překonání, Mezinárodní vztahy, Vol. 41, No. 3, s. 5–18.

BELLING, Vojtěch (2014): Exekutivní vládnutí jako nový model politiky v Evropské unii? Krizová politika EU a její dopady na politický systém, Mezinárodní vztahy, Vol. 49, No. 4, s. 9–27.

BRETHERTON, Charlotte – VOGLER, John (2006): The European Union as a Global Actor. New York: Routledge.

BUNDESVERFASSUNGSGERCHT (2016): Applications for a Preliminary Injunction in the “CETA” Proceedings Unsuccessful. Bundesverfassungsgericht Press Release No. 71/2016, 13. 11. 2016.

COMMISSIE EUROPESE ZAKEN (2014): Letter in the Framework of the political dialogue: the role of national parlimanents in free trade agreements. 25. 6. 2014, <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20140153/huors.do>.

EU TRADE INSIGHTS (2014): Council will not sign CETA if presented as “EU-only” deal. EU Trade Insights, 25. 2. 2014, <http://www.vieuws.eu/eutradeinsights/council-will-not-sign-ceta-if-presented-as-eu-only-deal/>.

EURACTIV (2016a): EU-Canada summit hangs in doubt, CETA fate uncertain. Euractiv, 13. 5. 2016, <http://www.euractiv.com/section/trade-society/news/eu-canada-summit-hangs-in-doubt-ceta-fate-uncertain/>.

EURACTIV (2016b): Canada set to gradually grant Bulgarians visa-free travel. Euractiv, 10. 10. 2016, <https://www.euractiv.com/section/trade-society/news/canada-set-to-gradually-grant-bulgarians-visa-free-travel/>.

EURACTIV (2016b): CETA collapse scuppers Bulgaria and Romania visa deal. Euractiv, 21. 10. 2016, <https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/ceta-collapse-scuppers-bulgaria-and-romania-visa-deal/>.

EVROPSKÁ KOMISE (2015): European Commission study "EU Exports to the World: Effects on employment and income". <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/june/tradoc_153503.pdf>.

EVROPSKÁ KOMISE (2016): Press release, European Commission proposes signature and conclusion of EU-Canada trade deal. Evropská komise, 5. 7. 2016, <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_cs.htm>.

EVROPSKÝ PARLAMENT (2013): Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o jednáních o obchodu a investicích mezi EU a Spojenými státy americkými (2013/2558(RSP)). Evropský parlament, 23. 5. 2013, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//CS>.

GLOBAL RESEARCH (2016): Leaked Document: The EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is a “Corporate Power Grab”. Global Research, 26. 5. 2016 <http://www.globalresearch.ca/leaked-document-the-comprehensive-economic-and-trade-agreement-ceta-is-a-corporate-power-grab>.

IPEX (2016): German Bundestag adopts opinion on CETA. IPEX - the platform for EU Interparliamentary Exchange, 28. 9. 2016 <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/news.do?page=2>.

KLEIMANN, David – KUBEK, Gesa (2016): The Signing, Provisional Appliation, and Conclusion of Trade and Investment Agreements in the EU. The Case of CETA and Opinion 2/15. EUI Working Papers 2016/58.

KRAJEWSKI, Markus (2013): New Functions and New Powers for the European Parliament: Assessing the Changes of the Common Commercial Policy from the Perspective of Democratic Legitimacy. In: BUNGENBERG, Marc, HERRMANN, Christoph (eds.): European Yearbook of International Economic Law. Common Commercial Policy after Lisbon. Heidelberg: Springer, s. 67–86.

KRPEC, Oldřich (2009): Liberalismus a ekonomický nacionalismus v liberálním obchodním režimu a v problematice hospodářského rozvoje, Mezinárodní vztahy, Vol. 44, No. 3, s. 53–73.

KUCHAŘOVÁ, Alžběta (2014): Teorie aktérství EU a Lisabonská smlouva. EU jako aktér v oblasti zahraniční politiky, Současná Evropa, No. 1, s. 71–84.

LEE-MAKIYAMA, Hosuk – VERSCHELDE, Bert (2014): Familiar fault lines: the myth of EP independence in economic policy-making, ECIPE Bulletin, No. 14/2014.

MEISSNER, Katharina (2016): Democratizing EU External Relations: The European Parliament’s Informal Role in SWIFT, ACTA, and TTIP, European Foreign Affairs Review, Vol. 21, No. 2, s. 269–288.

POLITICO (2016a): EU performs U-turn over Canada trade deal. Politico, 6. 6. 2016, <http://www.politico.eu/article/eu-performs-u-turn-over-canada-trade-deal/>.

POLITICO (2016b): Walloon parliament rejects CETA deal. Politico, 10. 10. 2016, <http://www.politico.eu/article/walloon-parliament-rejects-ceta-deal/>.

RADA EU (2015): Recommendation from the Commission to the Council on the modification of the negotiating directives for an Economic Integration Agreement with Canada in order to authorise the Commission to negotiate, on behalf of the Union, on investment. Rada EU, 12838/11 WTO 270 FDI 19 CDN 5 SERVICES 79 RESTREINT UE, 15. 12. 2015, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12838-2011-EXT-2/en/pdf>.

RADA EU (2016a): Outcome of the Council Meeting, 3463rd Council meeting, Foreign Affairs, Trade issues. Rada EU, 8737/16, 13. 5. 2016, <http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2016/05/12-13/>.

RADA EU (2016b): Outcome of the Council Meetig, 3493rd Council meeting, Foreign Affairs, Trade issues. Rada EU, 13310/16, 18. 10. 2016, <http://www.eu2016.sk/data/documents/st13310-en16.pdf>.

RADA EU (2016c): European Council meeting (20 and 21 October 2016) – Conclusions. Evropská rada, EUCO 31/16, 21. 10. 2016, <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/21-european-council-conclusions/>.

RADA EU (2016d): Společný nástroj k výkladu Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou a Evropskou unií a jejími členskými státy. Rada EU, 13541/16, 27. 10. 2016, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13541-2016-INIT/cs/pdf>.

ROZHODNUTÍ RADY (2016): Rozhodnutí Rady (EU) 2016/… ze dne … o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími členskými státy na straně druhé. <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10974-2016-INIT/cs/pdf>.

STREINZ, Rudolf (2015): Disputes on TTIP: Does the Agreement Need the Consent of the German Parliament. In: Herrmann, Christoph – Simma, Bruno – Streinz, Rudolf (eds.): European Yearbook of International Economic Law. Trade Policy between Law, Diplomacy and Scholarship: Liber amicorum in memoriam Horst G. Krenzler. Heidelberg: Springer, s. 271–298.

THE ECONOMIST (2016): If the EU cannot do trade, what can it do?. The Economist, 29. 10. 2016.

WEISS, Tomáš (2012): Evropská služba pro vnější činnost a legitimita zahraniční politiky Evropské unie, Mezinárodní vztahy, Vol. 47, No. 1, s. 5–21.

YOUNG, Alasdair R. – PETERSON, John (2006): The EU and the new trade politics, Journal of European Public Policy, Vol. 13, No. 6, s. 795–814.