Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2018/1

Italské řešení selhávajících bank a jeho význam pro dokončení bankovní unie


[plný text (PDF)]

Jan Famfollet, Eliška Straková

Vytvoření bankovní unie zakládá systém dohledu nad bankami a řešení bankovních krizí na základě jednotných pravidel Evropské unie. Významný mezník představuje Směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí (BRRD), jejíž hlavním cílem je omezení vládní pomoci bankám v selhání (tzv. bailoutů) a nahrazení systémem rekapitalizace z vnitřních zdrojů (tzv. bail-in). Článek se věnuje řešení krizí u italských bank a poukazuje na to, že i přes existenci pravidel bankovní unie existují legální možnosti, jak pravidla obejít a zachránit banky prostřednictvím veřejných financí. Na jedné straně tak „italské řešení“ potvrzuje slabiny současných pravidel bankovní unie, na druhé straně představuje pružný rámec, který může být ušit na míru konkrétní zemi. V článku jsou vysvětleny důvody pro odlišné řešení krize v italském bankovním sektoru a zhodnoceny dopady tohoto řešení na další vývoj bankovní unie.

JEL klasifikace: G18, G21, G33, G38

Reference:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 [online] [vid. 2017-08-11]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806

[2] Směrnice Evropského parlament a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 [online]. B.m.: Úřední věstník Evropské unie [vid. 2017-07-30]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN

[3] BECK, Thorsten, 2017. The European banking union at three: A toddler with tantrums. VoxEU.org [online] [vid. 2017-08-24]. Dostupné z: http://voxeu.org/article/european-banking-union-three

[4] CEIC, 2018. Italy Non Performing Loans Ratio 2008-2018. Ceisdata [online] [vid. 2018-08-19]. Dostupné z: https://www.ceicdata.com/en/indicator/italy/non-performing-loans-ratio

[5] COPPOLA, Frances, 2017. Italy’s Latest Bank Bailout Has Created A Two-Speed Eurozone. Forbes [online] [vid. 2018-08-19]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/francescoppola/2017/06/26/italys-latest-bank-bailout-has-created-a-two-speed-eurozone/#450ed85844a4

[6] EBA, 2017. Risk Assessment Of The European Banking System. November 2017. [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union [vid. 2018-03-10]. ISBN 978-92-9245-386-2. Dostupné z: www.eba.europa.eu/documents/10180/2037825/Risk+Assessment+Report+-+November+2017.pdf

[7] EICHENGREEN, Barry, 2017. Can Macron and Merkel agree on how to fix the eurozone? The Guardian [online]. [vid. 2017-09-23]. ISSN 0261-3077. Dostupné z: http://www.theguardian.com/business/2017/sep/11/macron-merkel-eurozone-france-germany

[8] EUROPEAN CENTRAL BANK, 2018a. Single Supervisory Mechanism. European Central Bank - Banking Supervision [online] [vid. 2018-11-24]. Dostupné z: https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.en.html

[9] EUROPEAN CENTRAL BANK, 2018b. Supervisory Banking Statistics. European Central Bank - Banking Supervision [online] [vid. 2018-11-24]. Dostupné z: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html

[10] EUROPEAN COMMISSION, 2015. Updated version of first memo published on 15/04/2014 - Banking Union: restoring financial stability in the Eurozone [online] [vid. 2017-08-10]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6164_en.htm?locale=en

[11] EUROPEAN COMMISSION, 2016. Frequently Asked Questions: Capital requirements (CRR/CRD IV) and resolution framework (BRRD/SRM) amendments [online] [vid. 2017-09-23]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3840_en.htm?locale=en

[12] EUROPEAN COMMISSION, 2017a. Country Report Italy 2017 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances [online] [vid. 2017-08-17]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-italy-en_0.pdf

[13] EUROPEAN COMMISSION, 2017b. State aid: Commission approves aid for market exit of Banca Popolare di Vicenza and Veneto Banca under Italian insolvency law, involving sale of some parts to Intesa Sanpaolo [online] [vid. 2017-08-14]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1791_en.htm

[14] EUROPEAN COMMISSION, 2017c. State aid: Commission authorises precautionary recapitalisation of Italian bank Monte dei Paschi di Siena [online] [vid. 2017-08-23]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1905_en.htm

[15] EVROPSKÁ KOMISE, 2013. Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. srpna 2013 („Sdělení o bankovnictví“) [online] [vid. 2017-08-14]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0730(01)&from=EN

[16] EVROPSKÁ KOMISE, 2015. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - „Dokončení bankovní unie“. COM (2015) 587 final. [online] [vid. 2017-08-03]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0587&from=EN

[17] GROS, Daniel, 2017. Try again to complete the Banking Union! In: Europe’s Political Spring: Fixing the Eurozone and Beyond. Edited by Agnès Bénassy-Quéré and Francesco Giavazzi [online]. London: CEPR Press, s. 78 [vid. 2017-09-22]. ISBN 978-1-912179-03-9. Dostupné z: http://voxeu.org/content/europe-s-political-spring-fixing-eurozone-and-beyond

[18] ITALIAN BANKING ASSOCIATION, 2017. Address by the Governor of the Bank of Italy Ignazio Visco [online]. Rome: Printing and Publishing Division of the Bank of Italy [vid. 2017-08-23]. Dostupné z: http://www.bis.org/review/r170731d.pdf

[19] JOBST, Andreas a Anke WEBER, 2016. Profitability and Balance Sheet Repair of Italian Banks [online]. B.m.: International Monetary Fund [vid. 2017-08-20]. ISBN 978-1-4755-2751-3. Dostupné z: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Profitability-and-Balance-Sheet-Repair-of-Italian-Banks-44195

[20] MAXWELL, Fiona, 2017. Italy tests EU’s new bank rules, again. POLITICO [online] [vid. 2017-08-24]. Dostupné z: http://www.politico.eu/article/italy-tests-eu-new-bank-rules-veneto-banca-popolare-di-vicenza/

[21] MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, 2016. Italian Banking Sector: Recent Developments And Reforms [online] [vid. 2017-08-18]. Dostupné z: http://www.tesoro.it/focus/sistema_bancario/ITALIAN_BANKING_SECTOR.pdf

[22] NAVARETTI, Giorgio Barba, Giacomo CALZOLARI a Alberto POZZOLO, 2017. Getting rid of non-performing loans in Europe. VoxEU.org [online]. [vid. 2017-08-24]. Dostupné z: http://voxeu.org/article/getting-rid-non-performing-loans-europe

[23] REICHLIN, Lucrezia a Shahin VALLÉE, 2016. Resolving Europe’s Banking Crisis in Italy. Project Syndicate [online] [vid. 2017-08-24]. Dostupné z: https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-italy-flawed-banking-union-by-lucrezia-reichlin-and-shahin-vallee-2016-10?barrier=accessreg

[24] REUTERS, 2018. Backstop for EU bank fund to be set up soon: SRB chair [online] [vid. 2018-07-13]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-banks-eu-funds/backstop-for-eu-bank-fund-to-be-set-up-soon-srb-chair-idUSKBN1J60ZE

[25] SINGLE RESOLUTION BOARD, 2017a. Single Resolution Board collects €7.5 billion in annual ex-ante contributions to the Single Resolution Fund, now reaching €24.9 billion in total [online] [vid. 2018-07-11]. Dostupné z: https://srb.europa.eu/en/node/596

[26] SINGLE RESOLUTION BOARD, 2017b. The SRB will not take resolution action in relation to Banca Popolare di Vicenza and Veneto Banca [online] [vid. 2017-08-12]. Dostupné z: https://srb.europa.eu/en/node/341

[27] TORONTO-DOMINION BANK, 2017. More needs to be done to restore viability to Italy’s banking sector [online] [vid. 2017-08-19]. Dostupné z: https://www.td.com/document/PDF/economics/special/ItalianBanks2017.pdf