Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Současná Evropa 2009/2

Premeny suverenity európskych štátov v kontexte vybraných teórií medzinárodných vzťahov


[plný text (PDF)]

Jaroslav Ušiak

V súčasnosti, najmä v Európskej únii, čoraz viac štátnych a neštátnych aktérov zasahuje do organizácie štátu a teda i do samotnej suverenity štátu. Práve tento stav v súčasnom svetovom politickom systéme má za následok podkopávanie suverenity štátu v jej vnútornom prostredí. Aby sme mohli definova't, ktoré faktory vplývajú na eróziu suverenity, resp. ktoré faktory ju pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú, musíme si stanoviť základné prvky, prostredníctvom ktorých dochádza k podkopávaniu vonkajšej a vnútornej suverenity štátu. Medzi základné prvky, ktoré kladú obmedzenia vnútornej a vonkajšej suverenite patria: 1. zmena nositela suverenity, 2. sebaurčenie národov, 3. práva menšín, 4. agenda ludských práv a slobôd, 5. ekonomická integrácia, 6. vzostup nadnárodných organizácií (medzištátne inštitúcie – EÚ, NATO), 7. vedecko-technická revolúcia, 8. zákonitosti mocenskej rovnováhy, 9. štruktúra svetového politického systému, 10. medzinárodné právo, 11. neštátni aktéri, 12. zmena ideológie, 13. bezpečnostná dilema štátu, 14. globalizácia. Paradoxom je, že väčšina z týchto prvkov súvisí práve s posilňovaním bezpečnosti života a konania človeka, ale zároveň môžu štát odstránť z úlohy najvyššej vnútornej autority.

Klíčová slova: bezpečnosť štátu, erózia suverenity, Európska únia, štát, Suverenita

Reference:
1) ANDERSON, J., BROOK, CH., COCHRANE, A. (eds.) 1995. A Global

World? Re-ordering Political Space. Oxford: Open University, 1995, 296 s.

ISBN 0-198-74193-6, EAN ISBN 978-0-19-874192-3.

2) AZUD, J. 2001. Základy medzinárodného práva. Banská Bystrica: Fakulta

politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2001.

398 s. ISBN: 80-8055-481-1.

3) AZUD, J. 2003. Medzinárodné právo. Bratislava: VEDA, 2003. 454 s.

ISBN 80-224-0753-4.

4) BIERSTEKER, T., J., WEBER, C. 1996. State Sovereignty as Social Construct.

New York: Cambridge University Press, 1996. 286 s.

ISBN 0-521-56599-5.

5) BOOTH, K., SMITH, S. (eds) 2003. Současné teorie mezinárodních vztahů.

Brno: Barrister & Principal – studio, 2003. 209 s. ISBN 80-85947-69-2.

6) BUZAN, B., WAEVER, O., WILDE J. 2005 Bezpečnost – nový rámec pro

analýzu. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 267 s.

ISBN 80-903333-6-2.

7) COOPER, R. 1999. Sovereignty and small state. In Medzinárodné otázky,

roč. 8, 1999, č. 2. ISSN 1210-1583, s. 82–86.

8) COOPER, R. 2000. The postmodern State and the Worl Order. 2nd edition.

London: Demos, ISBN 978-1841800103.

9) DUNNE, T., SCHMIDT, C., B. 2007. Realism. In BAYLIS, J., SMITH, S.,

OWENS, P. (eds.) The Globalization of World Politics: An Introduction to

International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2007.

ISBN 978-0-19-929777-1, s. 161–181.

10) GEFFERT, R. 2006. Ideológie v politickom živote (1). [on-line], [cit. 2008-

11-15]. Dostupné na internete: http://www.e-polis.cz/politicke-teorie/134-

ideologie-v-politickom-zivote-1-vznik-pojmu-a-snahy-o-vymedzenie.html

11) HERTZ, H., J. 1950.Idealist Internationalism and the Security Dilemma.

In World Politics roč. 2, č. 2, Január/1950. s. 157-180.

12) HUSENICOVÁ, L. 2007. KĽDR – nová jadrová mocnost na mape sveta.

In Politické vedy, roč. 10, 2007, č. 3-4. ISSN 1335-2741, p. 62-92.

13) KNUTSEN, L. T. 2005. Dějiny teorie mezinárodních vztahu. Brno: Centrum

strategických studií. 352 s. ISBN 80-903333-3-8.

14) KRASNER, S., D. 1999. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton:

Princeton University Press, 1999. 248 s. ISBN 0-691-00711-X.

15) KREJČÍ, O. 2001. Mezinárodní politika. Praha: EKOPRESS, 2001. 710 s.

ISBN 80-86119-45-9.

16) KŘÍŽKOVSKÝ, L., ADAMOVÁ, K. 2000. Dějiny myšlení o státě. Praha:

ASPI Publishing, 2000. 390 s. ISBN 80-86395-07-3.

17) LASICOVÁ, J. 2006. Bezpečnosť. Bezpečnostná agenda súčasnosti. Banská

Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. 161 s. ISBN 80-8083-352-4.

18) LÉTAND, P. 1987. Z literárního denníka – o světe a státe. In Světová literatura,

roč. 32, 1987, č. 4, s. 131-137.

19) MILLER, D. (et al.) 1995. Blackwellova encyklopedie politického myšlení.

Brno: CDK PROGLAS/JOTA, 1995. 580 s. ISBN 80-85617-47-1.

20) MOWITT, J. 1999. In/Security and the Politics of Disciplinarity. In WELDES,

J., LAFFEY, M., GUSTERSON, H., DUVALL, R. (eds.) Cultures of

Insecurity. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1999.

ISBN 0-8166-3307-X, s. 347–362.

21) MRÁZ, S. 2007. Medzinárodné právo verejné. Banská Bystrica: Univerzita

Mateja Bela, 2007, 561 s. ISBN 978-80-8083-541-7.

22) MURÁNSKY, M. 2002. Svetový trh podľa inštitucionálnych pravidiel?

In Slovo, roč. 4, 2002, č. 3, ISSN 1336-2984, [on-line], [cit. 2008-11-15].

Dostupné na internete: http://www.noveslovo.sk/archiv/2002-3/shostom.

asp#01.

23) OSN. [cit. 2008-11-09]. Dostupné na internete: http://www.un.org.

24) SORENSEN, G. 2005. Stát a medzinárodní vztahy. Praha: Portál, 2005.

240 s. ISBN 80-7178-910-0.

25) STEVENSON, J. 2003. Dejiny Európy. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003.

512 s. ISBN 80-7181-874-7.

26) SVATOŇ, J. 2002. Stát a formy státoprávního uspořádaní. [cit. 2008-11-

15]. Dostupné na internete: http://www.kap.zcu.cz/opory/studijni_texty/

kniha_stat_prostor/kap-Svaton.doc.

27) VOLNER, Š. 2005. Problémy bezpečnosti v 21. storočí. Banská Bystrica:

Euroatlantické centrum, 2005, 275 s. ISBN 80-969306-1-3.

28) WALTZ, N. K. 1979. Theory of international politics. New York: McGraw-

Hill Book Company, 1979. 250 s. ISBN 0-075-54852-6.

29) WINTERBOURNE, A. 2007. The Erosion of State Sovereignty. [cit. 2008-

11-09]. Dostupné na internete: http://www.associatedcontent.com/article/

235968/the_erosion_of_state_ sovereignty_.html?cat=37.