Současná Evropa
Současná Evropa
Současná Evropa
ČESKY ENGLISH
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Pokyny pro autory

Časopis Současná Evropa publikuje texty z oblasti evropské integrace (v ekonomických, politických, bezpečnostních, právních, sociálních a jiných souvislostech). Přednost mají témata aktuální a problémově zaměřená. O vhodnosti tématu a přijetí textu do recenzního řízení rozhoduje redakce časopisu.

V časopisu Současná Evropa je možné publikovat tyto druhy textů: vědecké stati, konzultace (přehledové stati), informace, recenze a zprávy. Stati a  konzultace procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením, jsou posuzovány dvěma recenzenty. Ti mohou doporučit zveřejnění příspěvku bez výhrad (v předložené a nezměněné podobě), publikování příspěvku po zapracování připomínek (menší úpravy nebo přepracování a opětovné předložení textu k posouzení recenzentům) nebo příspěvek k publikování nedoporučit. Recenzenti mj. posuzují následující skutečnosti: význam tématu předloženého článku, jeho odbornou úroveň, metodologii, formální a jazykovou úroveň atd. O zveřejnění textu rozhoduje v konečné fázi redakční rada časopisu.

Všechny příspěvky musí být původní, tzn. že v češtině dosud nebyly ani nemají být v nejbližší době publikovány. Nepřijímáme ani překlady článků uveřejněných v cizojazyčných publikacích.

Stati by měly mít charakter vědecké/odborné stati, čemuž odpovídají i nároky a proces posuzování. Základem stati je předchozí výzkum a adekvátní vědecký aparát. Cílem stati je předložit vědecký poznatek. Délka stati by se měla pohybovat v rozsahu 15-20 normostran (cca 1800 znaků na jednu stranu). Rukopis stati posuzuje nejprve redakce časopisu. Pokud shledá příspěvek jako vhodný pro publikování v časopisu Současná Evropa, je dále předložen recenzentům.

Konzultace (přehledové vědecké/odborné stati) mají seznámit čtenáře s určitým problémem z oblasti evropské integrace. Konzultace nemusí vycházet z původního výzkumu, jejím základem je prezentace (popis) určitého problému nebo seznámení s literaturou k určitému problému evropské integrace. Délka konzultace se pohybuje v rozsahu 10-15 normostran (cca 1800 znaků na jednu stranu). Konzultace prochází stejným procesem anonymního oponentního řízení jako stať.

Informace nastiňuje určitý problém spojený s evropskou integrací z pohledu mladých autorů, převážně studentů doktorského studia. Nevychází z původního výzkumu a nemusí mít charakter tradičního vědeckého textu. O délce textu je možno dohodnout se s redakcí časopisu.

Recenze seznamuje čtenáře s aktuální publikací z oblasti evropské integrace. Měla by nastínit obsah této publikace (v úvodu příspěvku musí být jasně specifikována), vymezit její silné a slabé stránky a identifikovat cílové skupiny čtenářů. Délka recenze se pohybuje v rozsahu 2-4 normostran.

Zprávou se rozumí zpráva z konference, odborného semináře nebo podobné akce. Zpráva by měla informovat čtenáře o již proběhlé akci a jejím významu pro další výzkum v oblasti evropské integrace. Délka zprávy se pohybuje v rozsahu 2-4 normostran.

Technické pokyny pro autory:

Příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce je možné podat výhradně prostřednictvím redakčního systému, který naleznete zde.

Příspěvky by měly splňovat tyto základní požadavky:

  • Každý příspěvek musí obsahovat tyto základní části: úvod (včetně vymezení cíle, metodologie a struktury textu, reflexe literatury apod.), vlastní text, závěr, poznámkový aparát, seznam použité literatury, abstrakt, klíčová slova.
  • Abstrakt (cca 10 řádků) předkládá autor v češtině (nebo slovenštině) a angličtině, včetně přeloženého názvu/titulku příspěvku.
  • Klíčová slova (6-8 slov) musí být vymezena v češtině (nebo slovenštině) a angličtině.
  • K příspěvku přiložte svůj krátký odborný životopis (cca 6-8 řádků), včetně uvedení plného jména s tituly a vědeckými hodnostmi, poštovní a e-mailové adresy a telefonního čísla.
  • Uvádění zdrojů (v seznamu literatury na konci příspěvku a v textu pomocí tzv. harvardského systému, ne v poznámkách pod čarou) musí odpovídat platné české normě ČSN ISO 690:2011 (česká verze ISO 690:2010).
  • Číslování poznámek pod čarou (uváděných na stránce, na níž je odkaz) musí být průběžné.
  • Text nijak neformátujte, nepoužívejte dělení slov ani tvrdé zakončení řádků (pouze pro ukončení odstavce nebo titulku apod.). Tučné písmo používejte jen pro titulky. Kurzívu v textu používejte pouze pro označení doslovné citace cizího zdroje.
  • Ke grafům je třeba zaslat rovněž původní data v Excelu.
  • Všechny příspěvky podléhají autorizaci při korektuře. V případě, že autor do jednoho týdne od výzvy redakce tuto autorizaci nezašle, nebude text v daném čísle časopisu publikován. Publikace bude odložena do následujícího čísla.

Náměty, příspěvky a připomínky

Náměty, příspěvky i své připomínky můžete poslat p. Mgr. Vukici Jankovic, Ph.D., odborné asistentce redakce.