Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

23. 11. 2017 - VŠE hledá talent

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Prorektorka pro vědu a výzkum VŠE vyhlašuje pro akademický rok 2012/2013

Soutěž ESOP 2013

Cílem soutěže ESOP - Excelentní Studentské Odborné Práce - je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových. ESOP 2013 je vyhlášen pro seminární a bakalářské práce vytvořené v akademickém roce 2012-2013 a pro diplomové práce obhájené v termínech kalendářního roku 2013. Oceněné seminární a bakalářské práce studentů budou vydány v plné verzi na DVD, abstrakty oceněných prací budou publikovány ve sborníku ESOP.

Výběr maximálně 5 seminárních prací z jedné fakulty s označením nejlepší seminární práce provedou fakulty. Termín odevzdání na Oddělení vědy a výzkumu je 21. 6. 2013. Seminární práce se odevzdávají jak v písemné tak v elektronické formě (bližší informace - viz příloha A) včetně vyplněného anotačního listu (příloha B).

Z každé fakulty lze vybrat maximálně 3 bakalářské práce. Bakalářské práce se odevzdají na OVV do 13. 9. 2013. Nejlepší bakalářskou práci označí fakulty na anotačním listu. Bakalářské práce se odevzdávají jak v písemné tak v elektronické formě (bližší informace - viz příloha A) včetně vyplněného anotačního listu (příloha C).

Odměna pro autora (autorský kolektiv) oceněné seminární a bakalářské práce je 2 000,- Kč.

Autoři oceněných seminárních a bakalářských prací budou pozváni na setkání s  vedením školy na podzim 2013, kdy proběhne slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů a sborníku ESOP včetně DVD. Finanční odměna bude vyplacena jako mimořádné stipendium.

Celkový počet diplomových prací pro ocenění v soutěži ESOP je stanoven pro jednotlivé fakulty VŠE takto: F1 - 7, F2 - 7, F3 - 7, F4 - 7, F5 - 7, F6 - 4. O počtu oceněných diplomových prací v jednotlivých státnicových termínech rozhodují fakulty samy, je nutné pouze dodržet výsledný počet.

Termín odevzdání diplomových prací na Oddělení vědy a výzkumu je minimálně 14 dnů před termínem promoce na dané fakultě.

Diplomové práce v tištěné podobě se odevzdávají současně s vyplněným anotačním listem (viz příloha D).

Odměna pro autora oceněné diplomové práce je 4 000,- Kč.

Slavnostní vyhlášení nejlepších diplomových prací proběhne současně s předáním diplomů při promocích.

V případě nedodržení formálních pravidel soutěže bude práce vyřazena.

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
prorektorka pro vědu a výzkum

Přílohy:

Pokyny pro přípravu seminární a bakalářské práce a vzor anotačního listu pro seminární, bakalářskou i diplomovou práci: