Hledat
Pokročilé hledání

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Děkan Fakulty financí a účetnictví

Vzdělání
1980 – 1984 vysokoškolské studium na VŠE v Praze, obor „ekonomické informace a kontrola“, ukončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce na téma „Variantní flexibilní rozpočty nákladů“;
1986 dvousemestrální postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky na Ústavu pro rozvoj vysokých škol Praha ukončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce;
1991 dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě stipendia rakouského ministerstva školství – ukončena zkouškou;
1993 auditorská zkouška – získáno osvědčení auditora Komory auditorů České republiky;
1998 – 2003 doktorské studium na VŠE v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku, ukončeno obhajobou doktorské disertační práce „Soudobé účetní formy a techniky“ a získán titul Ph.D.;
2006 habilitační řízení na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze ukončené získáním titulu docent.
Zaměstnání
1984 – dosud Vysoká škola ekonomická v Praze – asistent a odborný asistent na katedře účetnictví Fakulty financí a účetnictví; od roku 1994 zástupce vedoucí katedry finančního účetnictví, od roku 2006 vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu; od 1. dubna 2014 děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
1985 – 1989 vedlejší (částečný) pracovní úvazek jako metodik informační soustavy Autoturist Praha.
1990 vedlejší pracovní úvazek v Investiční bance jako metodik správy portfolia cenných papírů;
Pedagogická činnost
1998 - dosud vybudování, garantování a přednášení kurzu „Využití počítačů v účetnictví“
2000 - dosud příprava a vedení odborných seminářů na téma „Vybrané problémy implementace IFRS v ČR“ a "Využití ICT v účetnictví"
2010 - dosud výuka předmětu "Standardizace finančního účetnictví (Standardizace účetních výkazů)" v doktorském studiu oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na FFÚ VŠE v Praze.
2006 - dosud školitel doktorandů v doktorském studijním programu "Účetnictví a finanční řízení podniku.
2000 - dosud příprava a přednášení kursů celoživotního vzdělávání „Mezinárodně uznávané účetní standardy“ a „Finanční účetnictví pro pokročilé“ pořádané katedrou finančního účetnictví pro veřejnost a rovněž semestrálních kurzů připravovaných pro konkrétní organizace (Severočeské doly, a. s., Česká školní inspekce apod.).
1994 - dosud lektorský podíl na přípravě auditorů ke zkoušce pro Komoru auditorů ČR, lektorská účast v systému kontinuálního profesního vzdělávání Komory auditorů ČR, přednášky v rámci certifikace účetních Svazu účetních, vedení odborných vzdělávacích seminářů pro Nejvyšší kontrolní úřad a celá řada přednášek pro odbornou veřejnost prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích institucí (BOVA, VOX, IIR, Point Consulting, Controller-Institut, Komora daňových poradců ČR apod.).
Vědecko-výzkumná činnost
2008 – 2010 GAČR "Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech", registrační číslo 402/08/0748 jako hlavní řešitel
2012 – 2014 GAČR "IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky", registrační číslo P403/12/1901, jako hlavní řešitel
1998 – 1999 GAČR „Analýza rozdílů účetní soustavy České republiky a mezinárodních účetních standardů, určení priorit jejich řešení“ jako člen řešitelského kolektivu
2001 – 2003 GAČR „Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci“ jako člen řešitelského kolektivu
2010 – 2012 GAČR „Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze" jako člen řešitelského kolektivu
2000 - 2006 V letech 2000 - 2006 koordinátor a překladatelem podstatné části Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a člen redakční rady pro jejich překlady. Od roku 2004 zástupce ČR v Review Committee pro překlady IFRS v EU.
2005 - 2007 podíl na projektu implementace XBRL v České republice - součást 6. rámcového projektu EU pro financování rozvoje informační společnosti v EU
2005 - 2007 podíl na překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) pro Nejvyšší kontrolní úřad ČR a člen redakční rady pro správnost překladu těchto standardů jmenované prezidentem NKÚ
2005 -2012 zapojení do Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze s názvem „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska - spoluřešitel v podskupině „Mezinárodní harmonizace účetnictví a české účetní standardy“ a vedoucí samostatné podskupiny „Informatizace účetnictví
Publikační činnost
Autor a spoluautor dvou monografií, studijních materiálů a skript pro kursy vyučované na VŠE v Praze, odborných článků a statí v recenzovaných (24 z toho 6 zahraničních) i nerecenzovaných (43) časopisech. Autor příspěvků ve sbornících z vědeckých a odborných konferencí jak v ČR (23), tak i v zahraničí (20). Autor překladu textu vybraných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví z angličtiny do češtiny (23).
Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organizacích
1994 – dosud člen Evropské účetní asociace (EAA – European Accounting Association);
2004 člen Executive Committe EAA a generální tajemník 27. výročního kongresu EAA v Praze;
2005 – 2011 zvolen členem EAA Board of Representatives - národním koordinátorem Evropské účetní asociace (EAA) pro ČR;
2000 – 2007 člen Redakční rady pro překlady IFRS do češtiny International Accounting Standards Committee Foundation);
2004 – 2007 člen výboru pro korekturu překladů IFRS pro Evropskou unii (EU Review Committee);
2005 – 2007 koordinátor projektu EU pro implementaci XBRL v ČR (součást 6. rámcového programu EU pro rozvoj informační společnosti);
2005 – dosud člen Americké účetní asociace (AAA – American Accounting Association)
2005 – 2007 člen Redakční rady pro překlady IPSAS do češtiny (International Federation of Accountants)
Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích
1991 – 1993 člen Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze;
1991 – 2001 člen Akademického senátu VŠE v Praze;
1998 – 2001 člen Ekonomické komise akademického senátu VŠE v Praze;
1998 – 2001 tajemník akademického senátu VŠE v Praze
2002 – 2014 člen Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet;
1993 – dosud auditor – člen Komory auditorů ČR,
1994 – dosud zkušební komisař a člen zkouškových komisí Komory auditorů ČR, garant za dílčí zkoušku auditorů z informačních a komunikačních technologií pro auditory;
2004 – 2014 člen Výboru pro kontinuální vzdělávání Komory auditorů ČR;
2004 – dosud Zástupce FFÚ VŠE v Praze v Národní účetní radě;
2010 – 2014 předseda Výboru pro vnější vztahy a předseda redakční rady časopisu "Auditor" vydávaného Komorou auditorů ČR
2010 – 2014 první viceprezident Komory auditorů ČR
2007 – dosud předseda ediční rady časopisu "Acta Oeconomica Pragensia" vydávaného VŠE v Praze
Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích
2008 – dosud člen vědecké rady Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze
2010 - dosud člen Komise pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu Ministra financí ČR
2014 – dosud člen vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže
1985 dvouměsíční studijní pobyt na katedře účetnictví Moskevského ekonomicko-statistického institutu;
1989 dvoutýdenní studijní pobyt na katedře účetnictví Hochschulle für Ekonomie Berlin;
1991 dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě stipendia rakouského ministerstva školství – ukončena zkouškou;
1994 měsíční jazykový kurz na University of Stirling, Skotsko v rámci výměnného programu Tempus/Phare ukončen zkouškou a diplomem;
2006 přednáškový pobyt na katedře účetnictví a auditu Fakulty účetnictví a financí Žitomirské státní technologické univerzity. Přednáška pro učitele fakulty „Účetní systém ČR a jeho právní regulace“.
2010 přednáškový pobyt na katedře ekonomiky Státní ekonomické univerzity v Oděse. Kurs pro studenty MBA programu “Implementation of IFRS in EU and the Czech Republic“.
2014 týdenní výuka kurzu účetnictví v Moskvě v ruštině v rámci studijního programu "Ekonomika a management" Fakulty podnikohospodářské
Jazykové znalosti
angličtina, němčina, ruština