Finanční řád Vysokoškolského odborového svazu

1. Systém hospodaření VOS – Základní ustanovení

1.1. Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí:

 • obecně právními předpisy,
 • zásadami zakotvenými ve Stanovách, programu a Usneseních sjezdů VOS,
 • ustanoveními Finančního řádu VOS, schváleného sjezdem VOS

Řízení je založeno na principu kolektivního rozhodování a osobní odpovědnosti.

1.2. Těžiště hospodaření je v základních organizacích, které na činnost VOS přispívají v rozsahu a formou schválenou sjezdem. Princip příspěvků ZO je založen na schváleném ročním plánu činnosti a odpovídajícím rozpočtu výdajů VOS. Rozpočet výdajů VOS je sjezdem schvalován v absolutních částkách základních položek, úměrných centrálně zajišťovaným činnostem pro všechny ZO; zásadně se vylučuje centrální přerozdělování finančních prostředků mezi ZO.

1.3. Vnitřní i vnější kontrolní systém musí zajišťovat průkaznou a přehlednou kontrolu činnosti včetně hospodaření VOS ze strany základních organizací.

2. Struktura hospodaření

2.1. Právo hospodařit mají všechny základní organizace včetně jejich účelových zařízení a Vysokoškolský odborový svaz jako celek. Za hospodaření se svěřenými prostředky i hmotným majetkem a za dodržování ustanovení čl.1.1.nesou odpovědnost výbory ZO a výbor VOS.

2.2. Správa majetku na úrovni ZO i VOS se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.3. Finanční prostředky každé ZO i VOS jsou uloženy na bankovních účtech u peněžních ústavů a peněžní hotovost včetně cenin v pokladně výborů ZO a VOS. Dispoziční právo s bankovními účty Vysokoškolského odborového svazu mají členové výboru, přičemž příslušný doklad podepisují vždy dva zmocnění členové výboru.

2.4. Likvidaci příjmových i výdajových dokladů VOS, správnost po věcné i formální stránce, provádí a potvrzuje sekretariát; kontrolu a schválení potvrzuje vždy nejméně jeden člen výboru VOS. Způsob provádění likvidace dokladů ZO je při dodržení obecných předpisů v pravomoci ZO.

2.5. Bankovní i pokladní agendu VOS včetně bankovních a pokladních operací zajišťuje sekretariát VOS; kontrolu zajišťuje výbor VOS v rozsahu a termínech daných obecnými předpisy. Způsob zajištění pokladní služby ZO a její kontroly je v kompetenci ZO.

2.6. Při změně člena výboru VOS s dispozičním právem se vždy písemně vyhotoví předávací protokol, který kromě předávajícího a přejímajícího potvrdí po kontrole správnosti nejméně dva členové výboru VOS svým podpisem.

2.7. Hospodaření, v souvislosti s činností výboru VOS, systematicky prověřuje kontrolní komise VOS především se zřetelem na dodržování ustanovení 1.1. S výsledky a návrhy nápravných opatření pravidelně seznamuje výbor VOS.

2.8. Majetek VOS tvoří:

 1. finanční prostředky:
  • pokladní hotovost
  • prostředky na běžném účtu u peněžního ústavu
  • krizový fond
  • fond sociální podpory členů
  • humanitární fond
 2. hmotný majetek
 3. podíly v obchodních společnostech, jichž je VOS členem.

Výnosy z majetku dle bodů a) a c) jsou v mezích schváleného rozpočtu převáděny na běžný účet.

2.9. Rozhodnutí o způsobu uložení a druhu peněžního ústavu přijímá výbor na základě pravidla, že prioritní je minimalizovat pravděpodobnost ztráty a teprve ve druhé řadě rozhoduje zisk. Při finančních operacích přesahujících 1 mil. Kč (uložení, výběr, převod mezi peněžními ústavy) si výbor vyžádá předběžné stanovisko kontrolní komise.

2.10. Fond sociální podpory členů :

 • slouží k poskytování finanční výpomoci členům VOS v případě živelných katastrof nebo v případě obtížné sociální situace člena v důsledku stávky, propuštění ze zaměstnání apod.
 • jeho výše je vždy schvalována sjezdem jako součást rozpočtu v rozmezí 150.000 – 1 000.000 Kč
 • finanční výpomoc je poskytována adresně poškozeným na základě žádosti výboru ZO a jeho prostřednictvím.O finanční výpomoci rozhoduje sjezd.

2.11. Humanitární fond:

 • slouží k poskytování humanitární pomoci i neodborovým subjektům nebo v rámci akce mezinárodní solidarity
 • jeho výše je vždy schvalována sjezdem jako součást rozpočtu v rozmezí 50.000-100.000 Kč
 • použití humanitárního fondu rozhoduje výbor VOS

2.12. Krizový fond :

 • slouží k financování mediálních prezentací a protestních akcí jejichž pořadatelem je VOS nebo které VOS spolupořádá
 • byl vytvořen na základě Usnesení XIV.sjezdu VOS v rozpočtovém období 2004 jako zůstatek mimořádných členských příspěvků 20,- Kč na člena po úhradě 11.289,- Kč oprávněných výdajů v předchozím rozpočtovém období roku 2003
 • o použití krizového fondu rozhoduje výbor VOS a průběžně o něm informuje členskou základnu

3. Zdroje finančních příjmů VOS

3.1. Zdrojem financování činnosti VOS jsou především členské příspěvky ZO a dále příp. příjmy z vlastní činnosti VOS, prostředky, eventuálně dary poskytnuté jinými subjekty a jiné zdroje (úroky, prodej majetku, dotace), ev. státní peníze (např. příspěvky ze státního rozpočtu na odborovou kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rekvalifikace apod.).
Zdroje financování činnosti ZO jsou analogické s tím, že na základě schváleného plánu činnosti a rozpočtu ZO může členská schůze schválit i výši, formu a způsob placení příspěvků.

3.2. Příspěvek ZO na činnost VOS je dobrovolně přijatým závazkem ZO evidované ve VOS. V běžném roce se stanoví jako součin jednotného ročního příspěvku na člena schváleného sjezdem a počtu členů ZO VOS písemně nahlášených do 31. ledna běžného roku sekretariátu VOS. Výše jednotného ročního příspěvku na člena VOS činí v běžném roce 0,9 % průměrné měsíční mzdy v ČR v roce předminulém se zaokrouhlením na desítky Kč. Průměrnou měsíční mzdu v příslušném roce vyhlašuje Český statistický úřad. ZO poukazují příspěvek na činnost VOS jedenkrát ročně vždy do 2 měsíců po konání sjezdu, a to platebním příkazem na účet provozních prostředků VOS. Výbor VOS je povinen zajistit řádnou evidenci příspěvků ZO, urgenci platby při nezaplacení v termínu a kontrolovat výši platby.
V případě vzniku nebo zániku členství ZO ve VOS v průběhu roku vyrovnají se příspěvky mezi ZO a VOS i naopak v poměru celých měsíců členství ZO ve VOS.

4. Užití finančních prostředků VOS

Finanční prostředky VOS jsou prostředky jeho členů, slouží k zajišťování jejich zájmů a potřeb a na financování s tím spojených činností. Následující základní strukturu užití finančních prostředků se doporučuje analogicky realizovat i v ZO, včetně doplnění o použití dle vlastních podmínek.

4.1. Výdaje VOS tvoří podle rozpočtu schváleného sjezdem:

 1. vlastní činnost – zasedání výboru a KK, porady a aktivy, školení, sjezd, delegování pracovníků, publikace, právní pomoc
 2. mzdové výdaje – sekretariát, odměny volených funkcionářů, refundace mezd funkcionářů, osobní náklady, zdravotní pojištění, sociální pojištění. Mzda uvolněného předsedy výboru VOS včetně výdajů na zdravotní a sociální pojištění. V případě, že není předseda v pracovním poměru s VOS (neuvolněný předseda), jsou finanční prostředky rozpočtované na plat předsedy využity na odměny předsedy, členů výboru a rozpočtovou rezervu. 30% rozpočtované částky tvoří roční úhrn odměn předsedy, o 20% této částky se zvyšuje rozpočet na odměny členů výboru a 50% přechází do rozpočtové rezervy. Pokud je předseda v pracovním poměru k VOS pouze po část roku, použije se toto ustanovení pro příslušnou část finačních prostředků. Výše mzdy předsedy je stanovena vnitřním mzdovým předpisem schváleným sjezdem VOS.
 3. provozní náklady – náklady na provoz VOS, péče o pracovníky,nákup vybavení, daň z příjmu právnických osob, úrazové pojištění zaměstnanců, dotace ČMKOS a jiných odb. org.
 4. Ostatní náklady – fond sociální podpory členů, humanitární fond, krizový fond.

Ostatní výdaje hradí podle potřeby jednotlivé ZO přímo.

4.2. Konkrétní výdaje jsou čerpány v rámci schváleného rozpočtu výborem VOS s tím, že sjezd schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok a návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok včetně stanoviska kontrolní komise.

5. Rozpočetnictví, účetnictví a výkaznictví VOS

5.1. Pravidla rozpočetnictví, účetnictví a výkaznictví se řídí obecně platnými předpisy a ustanovením čl. 1.1. Orgány ZO i VOS dbají o hospodárné využívání finančních prostředků a jsou povinny vést o hospodaření a spravovaném majetku řádnou evidenci a zabezpečovat systematickou kontrolu. Podle obecných zásad o informační soustavě organizací je každá organizace povinna vést účetnictví podle Zákona o účetnictví a souvisejících předpisů a sestavovat účetní výkazy. Na výkazy musí navazovat účetnictví včetně peněžního deníku. Za dodržování tohoto ustanovení odpovídají příslušné výbory.

5.2. Roční finanční rozpočet na základě plánu činnosti, bilanci příjmů a výdajů a členský příspěvek, schvaluje na návrh výboru a vyjádření kontrolní komise na úrovni ZO členská schůze nebo konference, na úrovni VOS sjezd.

5.3. Základní organizace VOS jsou povinny kromě ustanovení 5.1. vést průkaznou evidenci počtu svých členů, uzavírat ji každoročně k 31. lednu a předat ji sekretariátu VOS.

5.4. Za dodržení schváleného rozpočtu a výsledku hospodaření odpovídají v ZO výbory a na svazové úrovni výbor VOS. Za kontrolu odpovídají kontrolní komise ZO a VOS, a to členům ZO, eventuálně delegátům sjezdu VOS.

5.5. Výbory ZO předkládají zprávu o výsledcích své činnosti včetně hospodaření na kalendářní rok a návrh plánu činnosti včetně finančního rozpočtu pro následující rok spolu se stanoviskem kontrolní komise k projednání a schválení členské schůzi ZO a výbor VOS sjezdu svolanému každoročně do 31. 3..

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Po zániku nebo začlenění VOS do jiného odborového svazu o vypořádání majetku rozhoduje likvidační sjezd, který určí likvidátora.

6.2. Výbor, případně kontrolní komise VOS, může v období mezi sjezdy vydat metodická doporučení pro rozpočetnictví, účetnictví a výkaznictví ZO.

6.3. Finanční řád schválil ustavující sjezd VOS dne 4. 6. 1990 a upravil III.sjezd VOS s účinností ode dne 14.4.1993, VI. sjezd VOS s účinností ode dne 14.3.1996,  VIII. sjezd VOS s účinností ode dne 18.3.1998, X. sjezd VOS s účinností ode dne 18.2.2000, XIII. sjezd VOS s účinností od 31. 1. 2003, XV. sjezd VOS s účinností od 1. 2. 2005 a XVI. sjezd VOS s účinností od 8. 2. 2006.