Stanovy Vysokoškolského odborového svazu

I. Základní ustanovení a poslání odborového svazu

Článek 1

Název odborového svazu:
Vysokoškolský odborový svaz (zkratka VOS)

Sídlo Vysokoškolského odborového svazu:
Praha
náměstí W. Churchilla 2
113 59 Praha 3

Článek 2

2.1 VOS je dobrovolným sdružením právnických i fyzických osob, zejména Základních organizací zřízených dle článku 10.1. těchto Stanov a pracovníků a bývalých pracovníků vysokého školství a to bez rozdílu profese, politické příslušnosti, národnosti, státní příslušnosti, náboženství, rasy a pohlaví.

Článek 3

3.1 VOS je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i všech ostatních institucích a hospodářských organizacích. K prosazení práv a zájmů členů s nimi VOS podle potřeby spolupracuje, zejména při přípravě a uplatňování opatření týkajících se členů VOS.

3.2 Posláním VOS je:

 1. obhajovat práva svých členů, jejich sociální, ekonomické, profesní požadavky a jiné potřeby. Cílem je prosazení pracovně právních a sociálních jistot profesních a sociálních skupin svých členů vůči zaměstnavatelům a jiným orgánům a organizacím.
 2. navrhovat změny stávajících pracovních a životních podmínek vysokých škol. Cílem je umožnit vysokým školám a jejich pracovníkům plnit lépe jejich poslání a upevňovat dobré vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
 3. aktivně zajišťovat činnosti spojené se zlepšováním sociálních poměrů, rekreace, zájezdy a sportovní vyžití svých členů a jejich rodinných příslušníků a organizovat různé formy péče o děti svých členů.
 4. podnikat s podíly v obchodních společnostech, jichž je VOS členem (Finanční řád čl.2.8.c ).
 5. poskytovat sociální podpory členům VOS a humanitární pomoc i neodborovým organizacím.

3.3 VOS vytváří podmínky pro přímou účast členů na vytváření zásadních opatření týkajících se vysokého školství a kontrole jejich plnění.

Článek 4

4.1 VOS ve své činnosti důsledně uplatňuje demokratické principy a princip odborové solidarity. Volby všech orgánů VOS se konají tajným hlasováním na základě všeobecného a rovného volebního práva. Usnesení se přijímají na všech odborových orgánech v rámci VOS nadpoloviční většinou hlasů při nadpoloviční účasti delegátů, resp. členů. Výjimky z tohoto ustanovení jsou specifikovány v článcích 11.2, 11.3 a 11.4.

4.2 VOS se může sdružovat s jinými odborovými svazy k prosazení určitých opatření či obhajobě a zajišťování práv a oprávněných zájmů svých členů.

4.3 O sdružení s jinými odborovými svazy a vstupu do odborových centrál rozhoduje sjezd VOS.

Článek 5

5.1 VOS se může stát členem mezinárodních odborových organizací. O vstupu rozhoduje sjezd VOS.

II. Členství, práva a povinnosti členů

Článek 6

6.1 Členství ve VOS je individuální a dobrovolné. Členství vzniká přijetím přihlášky základní organizací – ZO VOS. Členství se prokazuje platným členským průkazem, ve zvláštních případech potvrzením ZO.

6.2 Členu, který přerušil nebo ukončil pracovní poměr, se zachovává právo zůstat členem VOS.

6.3 Členství zaniká:

 1. písemným oznámením člena o zrušení členství,
 2. neplacením členských příspěvků ve stanovené výši schválených ZO po dobu delší než 3 měsíce,
 3. vyloučením pro prokazatelné hrubé porušení Stanov VOS nebo za zneužití členství ve VOS jakýmkoliv způsobem,
 4. úmrtím.

O vyloučení rozhoduje členská schůze nebo konference ZO.

Článek 7

7.1 Člen Vysokoškolského odborového svazu (VOS) je oprávněn:

 1. volit a být volen do všech orgánů VOS,
 2. vyjadřovat se na všech setkáních členů VOS ke všem otázkám a podávat návrhy na usnesení,
 3. klást orgánům VOS otázky a předkládat jim návrhy, obracet se na ně s připomínkami i stížnostmi a být vyrozuměn neodkladně (nejpozději do 30 dnů) o jejich využití a vyřízení,
 4. kritizovat na odborových schůzích, v odborovém tisku a ostatních sdělovacích prostředcích a jako delegát na konferencích a sjezdech činnost všech orgánů a funkcionářů, nedostatky v práci státních a hospodářských orgánů a organizací,
 5. požadovat účinnou ochranu před postihem za kritiku,
 6. být přizván k jednání všech orgánů VOS, zejména pokud se jedná o jeho osobě v záležitostech pracovněprávních, k tomuto jednání musí odborový orgán člena přizvat a nemůže rozhodnout bez jeho účasti s výjimkou, kdy člen písemně souhlasil s jednáním v jeho nepřítomnosti nebo se k jednání bez vážných důvodů nedostavil,
 7. požadovat na orgánech VOS podporu svých zaměstnaneckých práv a zájmů v případech, kdy dojde k porušení platných zákonů a předpisů v otázkách pracovněprávních, ochrany osobnosti, mzdových, ochrany a bezpečnosti práce a kolektivní smlouvy; požadovat právní zastoupení ve všech sporech pocházejících z pracovního poměru – tato právní ochrana a zastoupení bude členu při oprávněném požadavku poskytnuta bezplatně, o oprávněnosti rozhoduje ZO, jejímž je členem. Na úhradě nákladů spojených s právní pomocí se podílí ZO a VOS.
 8. využívat všech výhod poskytovaných VOS,
 9. být včas a úplně informován o činnosti VOS a všech jeho orgánů, zejména v těch případech, kdy postupem orgánu VOS mohou být dotčena práva člena VOS,
 10. odvolat se proti rozhodnutí o vyloučení z VOS podle článku 6.3, písmeno c) ke kontrolní komisi VOS, popř. ke sjezdu.

Článek 8

8.1 Člen Vysokoškolského odborového svazu (VOS) je povinen :

 1. pravidelně platit členské příspěvky,
 2. dodržovat Stanovy i usnesení VOS a usnesení jeho ZO,
 3. podílet se na realizaci programu VOS,
 4. pravdivě, úplně a včas oznamovat příslušnému orgánu VOS změny sledovaných osobních údajů,
 5. uhradit ztráty, které by svým jednáním způsobil VOS,
 6. řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen.

III. Organizační struktura a řízení Vysokoškolského odborového svazu (VOS)

Článek 9

9.1 Orgány VOS jsou:

 • výbor základní organizace
 • členská schůze nebo konference ZO
 • kontrolní komise ZO
 • koordinační odborová rada (KOR)
 • výbor VOS
 • kontrolní komise VOS
 • sjezd VOS

Článek 10

10.1 Základní organizace

Základní organizační jednotkou VOS je základní organizace (dále ZO). ZO má nejméně 3 členy a vzniká evidencí ve VOS. Ve VOS může být současně evidována nejvýše jedna ZO z každé fakulty nebo účelového zařízení vysoké školy a ZO pracovníků rektorátu dané školy.

 1. Povinností ZO je:
  • evidovat se v sekretariátu VOS
  • dodržovat Stanovy, program a Finanční řád VOS
  • odvádět příspěvek na činnost VOS schválený sjezdem dle Finančního řádu čl.3.2
  • každoročně do 31. ledna pro účely evidence nahlásit písemně sekretariátu VOS počet členů ZO.
 2. Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze nebo konference.
 3. ZO má právo sama nebo společně s jinou ZO delegovat své zástupce do regionálních orgánů ČMKOS.

10.2 Členství pozastaví výbor VOS (čl. 12) té základní organizaci, která nezaplatí stanovené příspěvky na činnost VOS do dvou měsíců po konání sjezdu (Finanční řád 3.2.), nebo nenahlásí písemně sekretariátu počet členů ZO (Stanovy 10.1.a). Pozastavit členství ZO ve VOS lze nanejvýš na 1 rok. Pozastavení členství zaniká uhrazením příspěvků na činnost VOS.

10.3 Pozastavení členství ZO ve VOS znamená, že:

 1. ZO nemá právo vysílat delegáty na sjezd VOS,
 2. členové VOS registrovaní u ZO s pozastaveným členstvím ztrácejí právo využívat výhody a služby plynoucí ze členství ZO ve VOS.

10.4Členská schůze nebo konference ZO

 1. volí a odvolává:
  • výbor základní organizace
  • kontrolní komisi základní organizace
  • delegáty na sjezd VOS,
 2. stanovuje vnitřní organizační strukturu ZO (z hlediska místního, profesního, velikosti atd.) – dílčí organizace a odborové úseky,
 3. rozhoduje o struktuře, velikosti a volbách orgánů ZO, včetně míry na ně delegovaných pravomocí,
 4. rozhoduje o výši a způsobu výběru členských příspěvků,
 5. schvaluje rozpočet a zásady hospodaření ZO,
 6. rozhoduje o rozdělení, sloučení, případném zrušení ZO,
 7. rozhoduje o vyloučení člena ZO podle čl. 6.3 odst. c),
 8. rozhoduje o způsobu, uzavírání a kontrole kolektivních smluv,
 9. rozhoduje o rozsahu, formách a nákladech sdružování,
 10. vyhlašuje stávku ZO.

10.5 Výbor základní organizace je nejméně tříčlenný.

 1. volí a odvolává ze svého středu předsedu,
 2. vystupuje a jedná jménem ZO,
 3. spolurozhoduje ve stanovených případech v pracovněprávních otázkách,
 4. plní úkoly a vykonává oprávnění podle platných právních předpisů,
 5. má oprávnění ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů BOZP,
 6. je povinen nejméně jednou ročně svolat členskou schůzi (konferenci) ZO nebo požádá-li o její svolání kontrolní komise ZO nebonejméně polovina členů ZO a to do 30 dnů ode dne požádání,
 7. rozhoduje o přijetí člena ZO,
 8. podává výboru VOS žádost o poskytnutí finanční výpomoci pro své členy z fondu sociální podpory členů.

10.6 Kontrolní komise je zpravidla tříčlenná.

 1. volí a odvolává ze svého středu předsedu,
 2. průběžně kontroluje činnost a hospodaření ZO,
 3. za svoji činnost odpovídá členské schůzi nebo konferenci a předkládá jí nejméně jednou ročně zprávu o revizi hospodaření,
 4. předseda nebo pověřený člen kontrolní komise má právo účastnitse jednání výboru ZO.

10.7 Koordinační odborové rady

 1. ZO mohou podle potřeby vytvářet ze svých jmenovaných zástupců stálé nebo dočasné koordinační odborovérady, které zastupují tyto ZO při jednáních s vyššími orgány struktury zaměstnavatele event. státními institucemi nebo jinými organizacemi podle místního nebo profesního hlediska. Koordinační rady disponují pravomocemi převedenými na ně příslušnými ZO, které podle vzájemné dohody zajišťují materiálně i finančně jejich činnost.
 2. Každá ZO je v Koordinační odborové radě (KOR) zastoupena stejným počtem zástupců s právem hlasovacím (zpravidla je mezi nimi předseda ZO).
 3. Ve svém jednání se KOR řídí jednacím řádem. Tento řád schvaluje KOR na svém zasedání veřejným hlasováním.
 4. Vznik Koordinační odborové rady je oznámen výboru VOS, který jí vydá pověření k zastupování základních organizací ve věci, ke které byla KOR zřízena. KOR předá sekretariátu VOS schválený jednací řád k evidenci. KOR pravidelně, nejméně 1x ročně, informuje výbor VOS o své činnosti.
 5. V případě, že byla KOR zřízena ke kolektivnímu vyjednávání na úrovni vysoké školy, sdružuje veškeré ZO VOS, které na příslušné vysoké škole působí. Ke členství v KOR jsou vyzvány i další odborové organizace, působící na stejné vysoké škole, bez ohledu na jejich příslušnost k odborovému svazu.

Článek 11

11.1 Sjezd VOS

 1. sjezd je nejvyšší orgán VOS, jeho usnesení jsou závazná pro všechny členy i orgány VOS,
 2. sjezd tvoří delegáti volení v každé ZO podle klíče 1 delegát na každých i započatých 100 členů,
 3. sjezd svolává výbor VOS jedenkrát ročně do 31.3. nebo požádá-li o jeho svolání alespoň 1/3 ZO,
 4. sjezd schvaluje hlasováním program sjezdu, jednací řád a pracovní předsednictvo,
 5. sjezd rozhoduje usnesením o všech zásadních otázkách činnosti VOS, zejména:
  • schvaluje Stanovy, program a Finanční řád VOS a jejich změny
  • jednou za tři roky volí členy výboru VOS a členy kontrolní komise VOS
  • schvaluje kooptaci nových členů výboru a kontrolní komise
  • schvaluje vnitřní mzdový předpis VOS
  • určuje počet členů výboru a kontrolní komise pro příští volební období
  • schvaluje zprávu o činnosti výboru a kontrolní komise mezi sjezdy, zprávu o hospodaření VOS za uplynulý rok a návrh rozpočtu pro běžný rok – schvaluje formu a výši odměn za činnost volených funkcionářů VOS v běžném roce a finanční výpomoc členům VOS z fondu sociální podpory členů
  • schvaluje velikost jednotného ročního příspěvku na člena ZO v běžném roce
  • rozhoduje o členství VOS v tuzemských i mezinárodních odborových sdruženích a o zrušení nebo sloučení VOS s jinými odborovými svazy
  • odvolává členy výboru a kontrolní komise pro hrubé porušení Stanov VOS nebo neplnění bodu 8.1 těchto Stanov, pro odvolání je nutný souhlas nejméně 2/3 všech registrovanýchdelegátů sjezdu
  • odvolává předsedu VOS pro hrubé porušení Stanov VOS, pro odvolání je nutný souhlas nejméně 2/3 všech registrovanýchdelegátů sjezdu
  • vyhlašuje stávku a stávkovou pohotovost VOS
  • ruší členství ve VOS té základní organizaci, která neuhradila příspěvek na činnost VOS za běžný rok do zasedání nejbližšího sjezdu
  • ruší členství ve VOS té základní organizaci, která hrubým způsobem porušila Stanovy VOS. Pro zrušení členství je v tomto případě nutný souhlas nejméně 2/3 všech registrovaných delegátů sjezdu.

11.2 Sjezd je usnášeníschopný, pokud je v sále přítomna nadpoloviční většina delegátů podle klíče v odstavci 11.1 b).

11.3 V případě, že sjezd není usnášeníschopný dvě hodiny po začátku uvedeném v programu, je považován za ukončený. V tomto případě je mandát výboru prodloužen do následujícího mimořádného sjezdu, který je výbor povinen svolat do dvou měsíců.

11.4 Mimořádný sjezd svolaný podle odst. 11.3 je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny delegátů podle odst. 11.1 b). V případě, že dvě hodiny po ohlášeném začátku sjezdu není přítomna nadpoloviční většina, je sjezd usnášeníschopný při jakémkoli počtu delegátů.

Článek 12

12.1 Výbor VOS

 1. je volen sjezdem v počtu členů určených sjezdem, ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. Předsedovi touto volbou vzniká nárok na pracovní poměr k VOS.
 2. v období mezi sjezdy je představitelem VOS a jedná jeho jménem,
 3. je představitelem VOS ve vztahu k orgánům státní správy, odborovým svazům a jejím sdružením,
 4. jedná jménem VOS s příslušnými ústředními orgány,
 5. ustavuje sekretariát, který vykonává všechny odborné, organizační a technické práce, související se zabezpečením činnosti výboru a kontrolní komise, koordinace a informování ZO. Stanovuje složení, počet a odměňování pracovníků sekretariátu.
 6. je oprávněn kooptovat maximálně 40% nových členů výboru v případě rezignace nebo úmrtí některého člena výboru,
 7. svolává sjezd podle bodu 11.1 odst. c),
 8. předkládá sjezdu ke schválení zprávu o činnosti výboru mezi sjezdy, zprávu o hospodaření VOS za uplynulý rok a návrh rozpočtu pro běžný rok, rozhoduje o použití krizového a humanitárního fondu,
 9. k řešení některých otázek zřizuje aktivy (komise) jako své poradní orgány, které za svoji činnost odpovídají výboru,
 10. zajišťuje vedení evidence Základních organizací ve VOS, vydává pověření KOR k zastupování ZO, zajišťuje evidenci jednacích řádů KOR.

12.2 Předseda VOS

 1. svolává a řídí zasedání výboru,
 2. plní funkci vedoucího organizace, včetně povinností a práv vedoucího zaměstnance pro členy výboru a sekretariátu,
 3. je statutárním představitelem VOS. Mezi zasedáními výboru jedná jménem výboru v souladu se schváleným programem, Stanovami, Finančním řádem a Usnesením sjezdu.
 4. má podpisové právo ve všech záležitostech týkajících se VOS a výboru,
 5. na základě písemného zmocnění přecházejí práva a povinnosti předsedy VOS na jím zmocněného člena výboru. Zmocnění může být dočasné nebo trvalé.

Článek 13

13.1 Kontrolní komise je volena sjezdem v počtu členů určeném sjezdem. Ze svého středu volí předsedu kontrolní komise.

13.2 Kontrolní komise VOS je výlučně odpovědná za svou činnost sjezdu, bez jehož souhlasu nemohou být její členové pověřováni jinými funkcemi ve VOS ani jim být výborem ukládány úkoly. Činnost kontrolní komise řídí předseda kontrolní komise podle plánu práce a komise se schází pravidelně jedenkrát měsíčně nebo podle potřeby.

13.3 Posláním kontrolní komise je preventivní průběžná kontrola všech oblastí činnosti VOS, která má svými výsledky přispívat k včasnému zabránění a odstraňování nedostatků a pomáhat tak výboru v plnění jeho úkolů. Přitom kontrolní komise nepřebírá odpovědnost za vnitřní kontrolní systém VOS ani za členy výboru a svou činností nezasahuje do jejich výkonné a řídící pravomoci. Členové kontrolní komise jsou zváni na jednání výboru s právem poradního hlasu.

13.4 Kontrolní komise sleduje efektivnost činnosti výboru, zejména z hlediska hospodaření, dodržování finančního řádu, schváleného rozpočtu a účelného vynakládání a využívání odborových prostředků a majetku.

13.5 Kontrolní komise předkládá výboru čtvrtletně písemnou zprávu o kontrolních zjištěních, stanoviska, návrhy a doporučení. Výbor zpětně informuje kontrolní komisi o přijatých opatřeních. Soubornou zprávu o výsledcích kontroly roční činnosti VOS předkládá kontrolní komise sjezdu, a to mj.: zhodnocení práce výboru, vývoj a hospodářská kázeň členské základny (ZO), dodržování obecně platných předpisů, zhodnocení činnosti VOS podle základních oblastí, výsledky revizí hospodaření výboru VOS včetně vedení evidence finančních a i hmotných prostředků, náležitostí a uložení dokladů, manipulace s hotovostmi včetně kontroly pokladny a pokladních operací, účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků a souhrnný závěr k hospodaření výboru VOS. Dále kontrolní komise předkládá sjezdu VOS zhodnocení vlastní činnosti kontrolní komise, stanovisko k plánu činnosti a rozpočtu na následující rok a návrhy na opatření ke schválení sjezdem.

Článek 14

14.1 Volební období výboru a kontrolní komise VOS je tříleté.

IV. Zásady hospodaření VOS

Článek 15

15.1 Finanční prostředky VOS slouží k zabezpečení činnosti VOS a jsou jeho vlastnictvím. Základní finanční prostředky se vytvářejí z příspěvků členů VOS, z kapitálových výnosů a z jiných zdrojů. Zásady hospodaření určuje Finanční řád VOS.

15.2 Systém hospodaření VOS je založen na rozpočtech výdajů v absolutních částkách základních položek úměrných zajišťovaným činnostem a na zásadním vyloučení centrálních přerozdělovacích procesů finančních zdrojů tak, aby byla zajištěna průkazná a přehledná kontrola hospodaření VOS ze strany ZO. Systém hospodaření s majetkem včetně pokladní agendy VOS se řídí obecně platnými předpisy.

15.3 Těžiště hospodaření je v základních organizacích VOS. Za výsledky a dodržení rozpočtu hospodaření ZO odpovídá výbor ZO a schvaluje je, spolu se stanoviskem kontrolní komise, členská schůze ZO. Výbor ZO odpovídá za dodržování obecně platných předpisů o hospodaření včetně řádné evidence majetku a pokladní agendy. Kontrolní komise odpovídá za kontrolu jejich dodržování.

15.4 Za výsledky a dodržení rozpočtu hospodaření odpovídá výbor VOS a schvaluje je, po projednání stanoviska kontrolní komise, sjezd. Výbor VOS odpovídá rovněž za dodržování obecně platných předpisů a zákonů, zejména o hospodaření a za činnost sekretariátu VOS, jeho činnost pak systematicky prověřuje kontrolní komise VOS.

15.5 Finanční prostředky VOS jsou uloženy u zvoleného peněžního ústavu. Bližší podmínky hospodaření stanoví Finanční řád VOS.

V. Právní postavení VOS, jeho orgánů a základních organizací

Článek 16

16.1 VOS a základní organizace mají právní subjektivitu. Jejich jménem v právních vztazích vystupují, jednají a odpovědnost nesou:

 • výbor ZO jménem ZO
 • předsedové ZO jménem výboruZO
 • výbor VOS jménem VOS
 • Koordinační odborové rady v rámci svého pověření

16.2 VOS navenek zastupuje a jeho jménem jedná předseda VOS. Na základě písemného zmocnění, podepsaného předsedou, může jménem VOS jednat zmocněný člen výboru VOS.

VI. Závěrečná ustanovení

Článek 17

17.1 Základní organizace VOS zaniká dnem zrušení evidence u VOS. Tomuto zrušení musí předcházet rozhodnutí o ukončení činnosti, vypořádání majetku a následné likvidaci. Neučiní-li rozhodnutí o vypořádání majetku a likvidaci ZO, nahradí je svým rozhodnutím výbor VOS.

17.2 V případě zániku VOS připadá zbylý majetek po vyrovnání všech závazků a pohledávek registrovaným ZO podle klíče stanoveného likvidačním sjezdem.

17.3 Výklad těchto Stanov je oprávněn podávat výbor VOS.

Článek 18

18.1 Stanovy schválil VI. sjezd VOS s účinností od 14. března 1996.

18.2 Změny Stanov schválené XV. sjezdem nabývají účinnosti dnem schválení Usnesení sjezdu.