Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 10.11.2017

10. listopadu
2017

v 14,15 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová,Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého KR
  2. Aktiv předsedů ZO VOS – informace
  3. Příprava Setkání seniorů
  4. Různé

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.
Za odbory byl vznesen dotaz na poskytování dotovaného jídla bývalým zaměstnancům – důchodcům ve Zdravé výživě a Pizze VŠEM a možnost navýšení dotace na stravování zaměstnanců. Kvestor informoval, že na základě podnětu z minulého zasedání KR vše prověřil a požádal o možnost uplatnění této slevy na kartu pro seniory – bývalé zaměstnace VŠE. Ohledně dotace na stravování se kvestor vyjádřil o možnosti navýšení již letos v rámci prováděných změn rozpočtu.

ad 2)
PhDr. Volfová informovala o Aktivu předsedů ZO VOS, který se konal 7. 11.17. Na webu VŠE Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání – petice školských a vysokoškolských odborů adresovaná vládě ČR, Senátu a Poslanecké sněmovně PČR (členové VOS mohou podepsat).

ad 3)
Pozvánky byly rozeslány přes podatelnu, pokračují jednání s menzou a souborem Gaudeamus.

ad 4)
Příští jednání výboru se koná v pondělí 11. 12. ve 14,30 na NB11.

V Praze dne 10. 11. 2017
Zapsala B. Volfová