Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 11.1.2016

11. ledna
2016

Přítomni:  Dvořák, Chylíková, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého kolegia rektorky (15. 12. 2015)
  2. Pozvánka na inauguraci nového děkana FM v J. Hradci (viz přeposlané maily)
  3. Výroční konference VOS
  4. Projednání anonymního upozornění na šikanu z prosince 2015
  5. Inventura
  6. Členské příspěvky 2016
  7. Různé

 

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 2)
Inaugurace proběhne v po 1. 2. 2016, zúčastní se Volfová. Nahlásí potřebné informace na rektorát – Ing. Jarkovské.

ad 3)
Konference se koná v út 16.2.16 od  10 do 16,30 hod. Zúčastní se Ing. Chylíková, odešle návratku pí Anýžové (mailem do 31.1.).

ad 4)
Výbor se zabýval anonymním upozorněním na šikanu z konce minulého roku. Odpověď anonymu zajistí Ing. Chylíková – dotyčnému nabídne možnost jednání výboru ZO VOS s pracovníkem, jehož se má šikana týkat.

ad 5)
Byla provedena inventura majetku ZO VOS – v kanceláři NB11. Komise pracovala ve složení pí Otavová a Zmeková, zodpovědná osoba Volfová.

ad 6)
Členské příspěvky na rok 2016 činí 370 Kč, z toho 350 Kč bude odesláno na ČMKOS a 20Kč bude uloženo na účet ZO VOS VŠE a použito na průběžnou úhradu bankovních poplatků. Platba členských příspěvků proběhne formou srážky ze mzdy za měsíc únor. Seznam členů zaktualizuje pí Zmeková a vedoucí personálního oddělení zašle Volfová (zároveň dodá prohlášení a souhlas se srážkou ze mzdy od nových členů).
Pan Dvořák bude informovat pracovníky SUZ.

ad 7)
Pí Zmeková bude urgovat zveřejnění fotografií z předvánočního setkání seniorů.
Další plánované jednání výboru proběhne v po 15.2.16 v 13,15 hod. V případě potřeby se výbor sejde i dříve.

 

V Praze dne 12. 1. 2016

Zapsala B. Volfová