Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 11.1.2018

11. ledna
2018

v 15,30 hod. (NB11)

Přítomni: Ing. Hana Chylíková, Ph.D., Miroslava Otavová, prom. mat., PhDr. Blanka Volfová, Milada Zmeková

Hosté: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Program:

  1. Zprávy z minulého KR (12. 12. 2017)
  2. Projednání pracovních záležitostí na FIS (dopis prof. Doucka) – od 16 hod.
  3. Zhodnocení Setkání seniorů + návrhy a opatření pro příští konání
  4. Organizační záležitosti leden – únor (příspěvky, evid. list, zápisy VOS … )
  5. Sjezd VOS
  6. Různé

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 2)
Dle rozhodnutí z minulé schůze (11. 12.17) výbor zařadil na program jednání 2 písemná sdělení z Fakulty informatiky a statistiky:

  • informace od vedoucího Katedry systémové analýzy FIS prof. Ing. Petra Doucka, CSc. týkající se pracovních absencí doc. Ing. Mgr. Petra Klána, CSc.
  • napomenutí doc. Ing. Mgr. Petra Klána, CSc. děkanem FIS doc. RNDr. Lubošem Markem, CSc. s žádostí o nápravu.

Prof. Ing. Petr Doucek, CSc. a doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. byli pozváni na toto jednání, pan doc. Klán se omluvil se zdůvodněním, že vzhledem k tomu, že se žádných absencí nedopustil, nevidí důvod, proč by se jakéhokoliv zasedání měl účastnit.
Prof. Doucek podrobně informoval o výuce a dalších pracovních záležitostech týkajících se člena katedry doc. P. Klána. Členové výboru ZO VOS vyslechli podrobný popis situace, s kterou byli předem seznámeni v materiálech zaslaných dne 30. 11. 2017; prof. Doucek předložil výboru informace týkající se nepovoleného přesunu výuky a s tím souvisejících pracovních absencí, nepovolené a vedoucím nepodepsané pracovní cesty a dalších pracovních skutečností. Svá písemná i ústní tvrzení doložil kopiemi dokumentů, e-mailové korespondence a zápisů.
Po několika doplňujících otázkách ze strany členů výboru bylo jednání ukončeno s tím, že výbor ZO VOS VŠE bere tuto záležitost na vědomí.

ad 3)
Výbor aktualizoval seznam seniorů, bývalých pracovníků VŠE, kteří z VŠE odešli do důchodu. Na příští setkání nebude zasílána pozvánka těm, kteří o to požádají.

ad 4)
Výbor aktualizoval seznam členů ZO VOS, který bude v únoru zaslán na mzdové a personální oddělení za účelem platby členských příspěvků srážkou ze mzdy.
Bude zpracován evidenční list a odevzdán na VOS.

ad 5)
Sjezdu VOS, který se koná 14. 2. 2018 se zúčastní Ing. Hana Chylíková, Ph.D. Výbor zváží, zda navrhne kandidáta do kontrolní komise VOS.

ad 6)
Byla provedena inventura majetku na NB11 – bez závad.
Příští schůze výboru se koná v pondělí 12. 2.18 v 14,45 hod. na NB11.

V Praze dne 11. 1. 2018
Zapsala B. Volfová