Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 11.12.2017

11. prosince
2017

v 14,30 hod. (NB11)

Přítomni: Volfová, Otavová, Zmeková

Omluveni: Chylíková

Program:

  1. Příprava Setkání seniorů – 12. 12.17
  2. Projednání dopisu prof. Doucka
  3. Materiály na KR 12. 12.17
  4. Různé

ad 1)
Tradiční Setkání seniorů proběhne dle připraveného scénáře dne 12. 12. 2017 od 15 hod.

ad 2)
Výbor ZO VOS VŠE obdržel 2 písemná sdělení z Fakulty informatiky a statistiky:

  1. informace od vedoucího Katedry systémové analýzy FIS prof. Ing. Petra Doucka, CSc. týkající se pracovních absencí doc. Ing. Mgr. Petra Klána, CSc.
  2. napomenutí doc. Ing. Mgr. Petra Klána, CSc. děkanem FIS doc. RNDr. Lubošem Markem, CSc. s žádostí o nápravu.

Členové výboru ZO VOS se seznámili s obsahem zaslaných materiálů a berou toto na vědomí. Za účelem projednání této záležitosti výbor svolá v první polovině ledna zasedání, na které budou pozvány zúčastněné osoby.

ad 3)
Výbor projednal materiály na KR dne 12. 12.17 – bez připomínek.

V Praze dne 11. 12. 2017
Zapsala B. Volfová