Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 11.4.2017

11. dubna
2017

ve 12,15 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého kolegia rektorky (21. 3. 2017) – Chyl
  2. Materiály na KR 18.4.17 – per rollam
  3. Různé

ad 1)
Ing. Chylíková, Ph.D. podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.
Benefity v oblasti telekomunikačních služeb – probíhá výběrové řízení.
Zrušen požadavek o nutnosti zveřejnit KS v registru smluv (viz minulý zápis).
Návrh na obnovení placené funkce hospodáře ZO VOS na KR zamítnut.

ad 2)
Materiály na kolegium rektorky dne 18.4. – budou projednány per rollam, až dorazí.

ad 3)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná v pátek 12. 5. 2017 ve 12,15 hod. na NB11.

V Praze dne 12. 4. 2017
Zapsala B. Volfová