Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 12. 2. 2018

12. února
2018

v 14,45 hod. (NB11)

Přítomni:       Ing. Hana Chylíková, Ph.D., Miroslava Otavová, prom. mat., PhDr. Blanka Volfová, Milada Zmeková

Program:      1) Materiály na příští KR – 13.2.18

2) Sjezd VOS – 14.2.18

3) Organizační záležitosti, příspěvky, ev. list

4) Různé

ad 1) Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 13.2.18 – bez připomínek.

ad 2) Sjezdu VOS, který se koná 14. 2. 2018, se zúčastní Ing. Hana Chylíková, Ph.D.

ad 3) PhDr. Volfová zašle seznam členů Ing. Laifrové s žádostí o provedení srážky ze mzdy dle Dohody s jednotlivci o placení příspěvků tak, aby tato srážka mohla být provedena za měsíc únor. Totéž proběhne na SUZ – žádost o provedení srážky bude adresována na pí Řežábkovou.
PhDr. Volfová odevzdá Evidenční list 2018 na sekretariát VOS  – pí Anýžové.

ad 4) Protokol o inventuře majetku na NB11 uložen v dokumentech ZO.

Příští schůze výboru se koná v pondělí 19.3.18 v 14,45 hod. na NB11.

V Praze dne 12. 2. 2018
Zapsala B. Volfová