Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 14.12.2015

14. prosince
2015

Přítomni:  Chylíková, Novotný,Volfová, Zmeková
Omluveni: Dvořák, Otavová

Program:

  1. Zhodnocení Setkání seniorů, návrhy změn a zlepšení na příští rok
  2. Náměty a připomínky k zaslaným materiálům na Kolegium rektorky – zúčastní se Volfová
  3. Lednová schůze – stanovení data, body jednání
  4. Různé

 

ad 1)
Setkání seniorů proběhlo v příjemné atmosféře, výbor ZO VOS zaznamenal pozitivní ohlasy. Nadále budeme průběžně aktualizovat seznam bývalých pracovníků VŠE, zvýšenou pozornost budeme věnovat veškerým nahlášeným změnám i zaznamenaným událostem týkajícím se důchodců VŠE.

ad 2)
Výbor prodiskutoval zaslané materiály na KR konané dne 15.12.15 – bez připomínek.

ad 3)
Příští jednání proběhne v pondělí 11. 1. 2016 od 13,15 hod. – bude aktualizován seznam členů,
projednány členské příspěvky a zpráva o činnosti VOS.

 

V Praze dne 15. 12. 2015

Zapsala: B. Volfová