Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 14. 5. 2018

14. května
2018

ve 14,30 hod. (NB11)

Přítomni:       PhDr. Blanka Volfová, Milada Zmeková

Omluveni:      Ing. Hana Chylíková, Ph.D., Miroslava Otavová, prom. mat.

Program:      1) Informace z minulého KR

2) Materiály na příští KR – 15.5.18

3) Kolektivní smlouva

4) Různé

ad 1) PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 2) Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 15.5.18 – bez připomínek.

ad 2) Návratka na seminář na téma GDPR v podmínkách VOS odeslána – zúčastní se PhDr. B. Volfová.

ad 3) Na KR bude dohodnut termín jednání o KS s pí rektorkou.

ad 4) Pí M. Zmeková informovala, že karty pro důchodce – bývalé zaměstnance VŠE (s možností využití ve všech stravovacích zařízeních VŠE) jsou k dispozici u Ing. Laifrové. Jsou bez poplatku, jejich platnost je vždy 1 rok, lze opakovaně prodloužit.

Příští schůze výboru se koná v pondělí 18.6.18 na NB11 (čas bude zpřesněn).

V Praze dne 15. 5. 2018
Zapsala B. Volfová