Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 15.2.2016

15. února
2016

v 13,15 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace z inaugurace děkana F6 v JH – 1.2.16
  2. Konference VOS – 16.2.16
  3. Materiály na kolegium rektorky – 16.2.16
  4. Členské příspěvky
  5. Mail – upozornění na šikanu na pracovišti
  6. Návrh člena M. Vaška – telekomunikační služby, benefity (mail z 5.2.)
  7. Různé

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace o průběhu inaugurace děkana F6 doc. Ing. V. Bíny, Ph.D. v Jindřichově Hradci dne 1. 2. 2016.

ad 2)
Výroční konference VOS se dne 16.2. dle dohody z minulého zasedání zúčastní Ing. Chylíková, Ph.D. Návratka s potvrzením účasti byla v pořádku odeslána.

ad 3)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 16.2. – bez připomínek

ad 4)
PhDr. Volfová zašle Ing. Laifrové seznam členů s žádostí o provedení platby členského příspěvku formou srážky ze mzdy za měsíc únor, a to ve výši 370 Kč na účet ZO VOS VŠE dle Dohody s jednotlivci. Všichni členové uvedení na seznamu byli o výši příspěvku za rok 2016 informováni mailem dne 5. 2. 2016.

ad 5)
Členové výboru ZO VOS se znovu vrátili k anonymním upozornění na šikanu z konce minulého roku. Ing. Chylíková, Ph.D. nabídla dotyčnému možnost jednání výboru ZO VOS s pracovníkem, jehož se má šikana týkat. Autor upozornění této nabídky (s ohledem na další okolnosti pracovního poměru) nevyužil.

ad 6)
Výbor ZO VOS se zabýval návrhem člena Ing. M. Vaška, Ph.D. týkajícího se možných benefitů v oblasti telekomunikačních služeb. Členové zjistí, jaká je situace a možnosti na jiných VŠ a promyslí vznesení požadavku na vedení školy.

ad 7)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná 14. 3. 2016 v 13,15 na NB11.

V Praze dne 17. 2. 2016

Zapsala B. Volfová