Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 18. 6. 2018

18. června
2018

ve 13,50 hod. (NB11)

Přítomni:  Ing. Hana Chylíková, Ph.D., PhDr. Blanka Volfová, Milada Zmeková

Omluveni: Miroslava Otavová, prom. mat.

Program: 1. Informace z minulého kolegia rektorky (15. 5. 2018) – Vol

2. Projednání nového mzdového předpisu VŠE

3. Materiály na KR 19.6.18

4. GDPR – informace ze semináře 22.5.18

– povinnosti vyplývající pro ZO VOS

5. Příprava nové KS

6. Různé

ad 1) PhDr. Volfová podala informace z minulého KR. Všichni obdrželi zápis, ze kterého vyplývá, že v rámci různého byl prezentován a schválen nový mzdový předpis VŠE. Dotaz dr. Volfové na KR na možnost flexibilního zařazení OA bez Ph.D. do 11.-12. třídy dle objektivně nastavených kritérií na jednotlivých fakultách byl zodpovězen zamítavě.

S pí rektorkou byl domluven termín jednání o nové KS na středu 27.6. v 10 hod.

ad 2) ZO VOS obdržela návrh nového mzdového předpisu VŠE. Z tohoto návrhu vyplývá, že dochází k upozadění významu praxe u některých pedagogických pracovníků. Nově jsou všichni odborní asistenti s Ph.D., bez ohledu na délku praxe, zařazeni do nejvyššího, tedy 5. platového stupně 13. platové třídy. Ostatní odborní asistenti (Ing., Mgr., PhDr., RNDr. a ostatní) jsou zařazeni do 11. platové třídy, a to v rámci 5 platových stupňů dle délky praxe. 12. platová třída není určena pro pedagogy. Nový mzdový předpis stanovuje nová pravidla ohledně příplatků, přidává některé kategorie příplatků, osobní příplatek se mění na výkonnostní příplatek.

Nárůst mezd je definován jako 5% + 200 Kč oproti minulému mzdovému předpisu. De facto však dochází k nerovnoměrnému navýšení mezd u pedagogických pracovníků, a to v závislosti na jejich původním a novém zařazení v platových třídách a stupních. K nejvyššímu nárůstu dochází u odborných asistentů s Ph.D. s kratší dobou praxe (až 33,66%), naproti tomu u odborných asistentů s delší praxí činí nárůst pouze 5,96% či 5,47% (Ph.D.).

Celkový nárůst mezd je umožněn navýšením finančních prostředků z vládního rozpočtu od roku 2018. K úpravě Vnitřního mzdového předpisu VŠE dochází však až od října 2018.

ZO VOS bere Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu VŠE na vědomí.

ad 3) Výbor ZO VOS prodiskutoval materiály na příští KR – bez připomínek.

ad 4) PhDr. Volfová podala informace ze semináře konaného dne 22.5.18 o novinkách a povinnostech v souvislosti s novými nařízeními v rámci GDPR. Výbor učiní příslušná opatření vyplývající z nové legislativy a týkající se činnosti odborů.

ad 5) Probíhá příprava nové kolektivní smlouvy (platnost té současné končí 30. 6. 2018). PhDr. Volfová se dne 7.6. zúčastnila jednání s Ing. Laifrovou za účelem předběžného nastínění rámcových změn a stanovení postupu při tvorbě nové KS.

Dne 18.6. zaslala Ing. Laifrová upravenou KS k připomínkám. Výbor projednal návrhy změn a doplnění KS. Formou revizí doplní do navržené KS dr. Volfová.

ad 6) Příští schůze výboru ZO VOS se koná v pondělí 10. 9. 2018 ve 14 hod. na NB11.

V Praze dne 18. 6. 2018
Zapsala B. Volfová