Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 19.10.2015

19. října
2015

Přítomni: Chylíková, Novotný, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace o organizačních změnách VOS
  2. Zpráva o činnosti VOS za uplynulé období
  3. Zrušení pracovního místa na rektorátě
  4. Volba nového předsedy ZO VOS VŠE
  5. Převod majetku ZO VOS VŠE
  6. Informace z minulého kolegia
  7. Materiály na příští kolegium
  8. Příprava setkání seniorů

ad 1)
Od 27. 7. 2015 je naše organizace vedena ve spolkovém rejstříku jako ZO VOS VŠE v Praze, IČ 042 73 109. Statutárním orgánem, který jedná za organizaci, je výbor.

ad 2)
Doc. Novotný předložil zprávu o činnosti Koordinační rady ZO VOS VŠE za uplynulé období. Tato zpráva bude ještě doplněna a rozeslána všem členům.

ad 3)
Na svém mimořádném zasedání dne 9.7.15 KR ZO VOS VŠE vzala na vědomí informaci Ing. Laifrové o zrušení místa druhé sekretářky na sekretariátu paní rektorky.

ad 4)
V souvislosti s ukončením pracovního poměru na VŠE doc. Novotný odstoupil z funkce předsedy výboru ZO VOS VŠE. Na tuto funkci byla navržena PhDr. Blanka Volfová, která s návrhem souhlasila a byla jednomyslně zvolena.

ad 5)
Majetek ZO VOS VŠE (vybavení knceláře NB11), vedený doposud na doc. Novotného, byl převeden na PhDr. Volfovou. Převodky budou předány na EO p. J. Andrlemu a jejich kopie uloženy na NB11.

ad 6)
Ing. Hana Chylíková, PhD. podala informace z minulého kolegia, které se konalo dne 22. 9. 2015 v Jindřichově Hradci.

ad 7)
Členové výboru se seznámili se zaslanými materiály na příští kolegium, které se koná 20. 10. 2015 na kolejích Jarov. Kolegia se zúčastní PhDr. Volfová.

ad 8)
Výbor zahájil přípravu setkání seniorů – bývalých zaměstnanců VŠE. Setkání proběhne v úterý 8. 12. 2015 v 15 hodin v menze Italská.

V Praze dne 21. 10. 2015

Zapsala B. Volfová