Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 19.9.2016

19. září
2016

v 13,15 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého KR – Vol
  2. Materiály na kolegium rektorky – 20.9.
  3. Pozvánka na slavnostní udělení čestného doktorátu
  4. Datum setkání seniorů – dohoda s pí rektorkou
  5. Benefity pro zaměstnance – telekomunikační služby
  6. Účet ZO VOS – možnosti výhodnějších podmínek vedení účtu
  7. Seminář „Hospodaření odborových organizací“
  8. Různé

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 2)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 20.9. – bez připomínek.

ad 3)
PhDr. Volfová se zúčastní slavnostního udělení čestné vědecké hodnosti DOCTOR HONORIS CAUSA panu prof. Geertu Hofstedemu.

ad 4)
PhDr. Volfová dohodne s pí rektorkou datum tradičního předvánočního Setkání seniorů.
Výbor připraví seznam seniorů.

ad 5)
Výbor ZO VOS znovu diskutoval o benefitech pro zaměstnance v oblasti telekomunikačních služeb a probíral zjištěné informace. Bylo rozhodnuto, že PhDr. B. Volfová opět vznese požadavek ohledně těchto benefitů na vedení školy.

ad 6)
Výbor nadále ponechává účet ZO VOS v České spořitelně, neboť nenašel výhodnější podmínky vedení účtu v jiné bance.

ad 7)
Ing. Chylíková, Ph.D. se zúčastní semináře „Hospodaření odborových organizací“, který se koná 12. 10. 2016 od 10:00 v Praze, nám. W. Churchilla 2, v zasedací místnosti č. 522 (lektorka: Jindřiška Plesníková).

ad 8)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná v pátek 14. 10. 2016 v 13,30 na NB11.

V Praze dne 19. 9. 2016
Zapsala B. Volfová