Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 9.12.2016

9. prosince
2016

v 13,45 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová

Omluvena: Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého KR – viz zaslaný zápis
  2. Materiály na příští KR (13.12.)
  3. Setkání seniorů – organizace, bilance příprav
  4. Různé

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni členové výboru obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 2)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 13.12. – bez připomínek.

ad 3)
Výbor provedl bilanci při zajišťování předvánočního setkání seniorů (pozvánky, menza – občerstvení + dárek, technické zabezpečení, šatna, soubor Gaudeamus, seznam – prezenční listina, kalendáře VŠE, informační cedulky).

ad 4)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná dle dohody začátkem února na NB11.

V Praze dne 9. 12. 2016
Zapsala B. Volfová