Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 9.2.2017

9. února
2017

ve 14 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého kolegia rektorky (13. 12. 2016) – Chyl
  2. Zhodnocení průběhu Setkání seniorů 2016
  3. Informace z Výroční konference VOS (2. 2. 2017) – Vol
  4. Členské příspěvky
  5. Evidenční list
  6. Různé

ad 1)
Ing. Chylíková, Ph.D podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 2)
Setkání seniorů proběhlo úspěšně, zúčastnilo se ho 120 pozvaných. Ing. Chylíková požádala webmastera o úpravu webu – fotografie z této akce jsou přehledně dostupné společně s fotografiemi z minulých let na www.seniorvse.rajce.net .

Příští rok výbor dohodne datum konání co nejdříve, pokud možno již v září, aby přesný termín mohl být sdělen souboru Gaudeamus s dostatečným předstihem.

ad 3)
PhDr. Volfová informovala o průběhu Výroční konference VOS a připomněla povinnosti vyplývající z konference. Jedná se zejména o:

  • členské příspěvky za rok 2017 – 400 Kč za člena zaplatit do 2.4.17 na účet ČMKOS
  • odevzdat evidenční list
  • dle nového zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv“) bude nutno nechat založit Kolektivní smlouvu do registru smluv, který je veřejně přístupný (povinnost pro veřejné školy). Sankce za nesplnění této povinnosti – smlouva nenabude účinnosti nebo pozbude své platnosti (nutno splnit nejpozději v červnu) – bude sděleno na příštím KR.

ad 4)
PhDr. Volfová zašle seznam členů Ing. Laifrové se žádostí o provedení srážky ze mzdy dle Dohody s jednotlivci o placení příspěvků tak, aby tato srážka mohla být provedena za měsíc únor.

Totéž proběhne na SUZ – žádost o provedení srážky bude adresována na pí Řežábkovou.

ad 5)
PhDr. Volfová odevzdá Evidenční list 2017 na sekretariát VOS do 7.4. – pí Anýžové.

ad 6)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná v pátek 17. 3. 2017 ve 12 hod. na NB11.

V Praze dne 10. 2. 2017
Zapsala B. Volfová