Ochrana osobních údajů a GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Vysoké škole ekonomické v Praze

Preambule
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje Vysoká škola ekonomická v Praze subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány plně v souladu s GDPR.

 1. Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů je Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, IČO: 613 84 399, DIČ: CZ61384399, ID schránky: canj9d5 (dále jen VŠE). VŠE je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V rámci svého poslání VŠE svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Pověřencem pro ochranu osobních údajů VŠE je RNDr. Karel Nenadál, dpo@vse.cz, telefon +420 224 095 710. Další kontaktní informace pověřence jsou uvedeny na webové stránce https://insis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=1053. Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a  ochraně Vašich osobních údajů.
 3. Zásady pro zpracování osobních údajů na VŠE
  VŠE považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje ji velkou pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost univerzity, případně souvisí se službou, kterou na VŠE využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na VŠE upravuje směrnice „Ochrana a zpracování osobních údajů (SR 05/2018)“. Směrnice aplikuje principy a zásady vyplývající z nařízení GDPR:

  1. Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
  2. Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje. Patří sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
  3. Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
  4. Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
  5. Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.
  6. Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou.
  7. Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů přijímáme četná technická i organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů. Současně dbáme na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci.
  8. Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.
 4. Pro které účely osobní údaje zpracováváme
  Při naplňování svého poslání zpracovává VŠE osobní údaje pro následující účely:

  1. Vzdělávací činnost
   1. Studium
   2. Výuka
   3. Přijímací řízení
   4. Výměnné pobyty
   5. Celoživotní vzdělávání
   6. Knihovní služby
  2. Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
   1. Řešení projektů
   2. Pořádání odborných konferencí
   3. Publikační a vydavatelská činnost
   4. Habilitační a profesorská řízení
  3. Administrativa a provoz organizace
   1. Personalistika a mzdy
   2. Ekonomika a účetnictví
   3. Správa majetku
   4. Provozní agendy
   5. E-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta)
  4. Ochrana majetku a bezpečnost
   1. Kamerové systémy
   2. Přístupy do zabezpečených prostor
   3. Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě
   4. Zpracování bezpečnostních incidentů
  5. Komerční činnost
   1. Stravovací a ubytovací služby
   2. Smluvní komerční činnost
  6. Informační a propagační činnost
   1. Weby
   2. Marketing a propagace
   3. Absolventi
 5. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme
  VŠE zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

  1. Zaměstnanci (osoby v pracovně-právním vztahu k VŠE)
  2. Studenti (osoby účastnících se všech forem vzdělávání na VŠE)
  3. Uchazeči o studium (osoby účastnící se přijímacího řízení ke studiu na VŠE)
  4. Absolventi (osoby, které v minulosti studovaly na VŠE)
  5. Externí spolupracovníci (osoby bez pracovněprávního vztahu na VŠE zapojené do vzdělávacích, výzkumných, smluvních a dalších aktivit VŠE)
  6. Účastníci výzkumu (osoby zapojené v roli zkoumaných subjektů do výzkumných aktivit a projektů)
  7. Zákazníci (osoby využívajících či nakupující služby a produkty VŠE).
 6. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  VŠE zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

  1. Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.)
  2. Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.)
  3. Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění)
  4. Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně apod.)
  5. Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.)
  6. Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.)
  7. Údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.)
  8. Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.)
  9. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.)
 7. Právní důvody pro zpracování osobních údajů
  Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících
  právních důvodů, kterými jsou:

  1. Plnění právní povinnosti vztahující se na správce:
   Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; Zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.
  2. Plnění smlouvy:
   Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.
  3. Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v:
   • ochraně majetku a zamezení podvodům,
   • předávání osobních údajů v rámci organizační struktury VŠE pro vnitřní administrativní a provozní účely,
   • zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.
  4. Souhlas subjektu údajů:
   souhlas, který jste nám udělil ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více
   konkrétních účelů.
 8. Předávání osobních údajů
  Za účelem naplnění zákonných povinností může VŠE předat vybraná data určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně VŠE je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.
 9. Doba uchování osobních údajů
  Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních dat a v souladu s platným skartačním plánem jsou pak zlikvidována nebo archivována. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
 10. Uplatnění práv subjektu údajů
  Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 26. 5. 2018. Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů a to zasláním žádosti na datovou schránku VŠE canj9d5, e-mailem na pověřence dpo@vse.cz nebo osobním podáním u pověřence, viz https://insis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=1053. Před zpracováním žádosti má VŠE právo a povinnost ověřit identitu žadatele.
 11. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Kontakt:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
  tel.: 234 665 111
  web: www.uoou.cz

Tato informace je dostupná v české a anglické verzi. Dojde-li k rozporu mezi těmito verzemi, přednost má verze česká.