Vědecká rada

Vědecká rada je dle § 7, odst. 1, písm. c zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále zákon o VŠ) samosprávným akademickým orgánem veřejné vysoké školy.

Na této stránce naleznete informace o roli Vědecké rady, termíny zasedání, seznam členů a také zápisy ze zasedání.
 

Jaká je role Vědecké rady VŠE?

 1. projednává na návrh rektora návrh strategického záměru veřejné vysoké školy před jeho předložením akademickému senátu veřejné vysoké školy,

 2. schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání,

 3. schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,

 4. vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení,

 5. projednává návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality,

 6. projednává záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy rady pro vnitřní hodnocení,

 7. projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení,

 8. projednává návrh výroční zprávy o činnosti vysoké školy před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy,

 9. vyjadřuje se k dalším záležitostem, které jí předloží rektor.

Termíny zasedání

 • 25. února 2025 od 10.00 hod. v zasedací místnosti NB 169
 • 3. června 2025 od 10.00 hod. v zasedací místnosti NB 169
 • 5. března 2024 od 10.00 hod. v zasedací místnosti NB 169
 • 4. června 2024 od 10.00 hod. v zasedací místnosti NB 169
 • 19. listopadu 2024 od 10.00 hod. v zasedací místnosti NB 169
 • 7. března 2023 v 10.00 hod. v zasedací místnosti 169 NB (zrušeno)
 • 30. května 2023 v 10.00 hod. v zasedací místnosti 169 NB
 • 21. listopadu 2023 od 13.00 hod. v zasedací místnosti 169 NB(zasedání bude dále pokračovat od 16.00 hod. slavnostní vědeckou radou u příležitosti 70. výročí VŠE)
 • 15. listopadu 2022 v 10.00 hod. v zasedací místnosti 169 NB
 • 22. června 2022 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti 169 NB
 • 23. listopadu 2021 v 10.00 hod. v zasedací místnosti 169 NB
 • 18. května 2021 v 10.00 hod. v zasedací místnosti 169 NB
 • 2. února 2021 v 10.00 hod. v zasedací místnosti 169 NB
 • 8. prosince 2020 v 10.00 hod. v zasedací místnosti 169 NB (zrušeno)
 • 23. června 2020 v 10.00 hod. v Likešově aule (vpravo od vchodu do Nové budovy)
 • 19. května 2020 v 10.00 hod. v zasedací místnosti 169 NB (zrušeno)

Členové Vědecké rady VŠE

Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady. Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce této školy.

Jméno Role Poznámka
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. členVŠE, Fakulta managementu, docent na Katedře exaktních metod
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. členTechnická univerzita v Liberci, rektor
prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. členVŠE, Fakulta informatiky a statistiky, profesor na Katedře ekonometrie
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. členEkonomická univerzita v Bratislavě, rektor
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová členVŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, profesorka na Katedře financí
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. členVŠE, Fakulta informatiky a statistiky, proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. členVŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, proděkanka pro vědu a doktorské studium
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. předseda, členVysoká škola ekonomická, rektor
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. členVŠE, Fakulta informatiky a statistiky, děkan
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. členSlezská univerzita v Opavě, rektor
prof. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. členVŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, vedoucí Katedry podnikového a evropského práva
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., FEng., dr. h. c. členVŠE, Fakulta informatiky a statistiky, emeritní rektor VŠE
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. členVysoká škola ekonomická v Praze, prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. členVŠE, Fakulta podnikohospodářská, děkan
Ing. Helena Horská, Ph.D. členRaiffeisenbank, hlavní ekonomka
doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. členVŠE, Fakulta podnikohospodářská, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. členVŠE, Národohospodářská fakulta, profesor na Katedře ekonomie
Mgr. Milena Jabůrková, MA členSvaz průmyslu a dopravy ČR, viceprezidentka představenstva
Ing. Martin Jahn, MBA členŠKODA AUTO a.s., člen představenstva
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. členVŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, děkanka
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. členMendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, děkan
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. členVŠE, Fakulta managementu, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
Ing. Martina Kneiflová členErnst & Young, s.r.o., vedoucí partnerka EY Česká republika
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. členUniverzita Karlova, prorektor pro vědeckou činnost
prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. členVysoká škola ekonomická v Praze, prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium
prof. Ing. Hana Machková, CSc. členVysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka pro mezinárodní vztahy
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. členVŠE, Fakulta financí a účetnictví, profesor na Katedře měnové teorie a politiky
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. členVŠE, Fakulta financí a účetnictví, proděkan pro rozvoj
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. členVŠE, Fakulta financí a účetnictví, děkan
Ing. Milan Nidl, MBA členVysoká škola ekonomická v Praze, prorektor pro informatiku a digitalizaci
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. členVysoká škola ekonomická v Praze, prorektor pro rozvoj a Corporate Relations
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. členVŠE, Fakulta podnikohospodářská, profesor na Katedře manažerské psychologie a sociologie
prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. členVŠE, Národohospodářská fakulta, proděkan pro vědu
doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. členVŠE, Fakulta managementu, děkan
Ing. Tomáš Salomon členČeská spořitelna, a. s., předseda představenstva
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. členEkonomická univerzita v Bratislavě, Národohospodářská fakulta, profesor na Katedře financí
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. členČeská zemědělská univerzita, rektor
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. členVŠB - Technická univerzita Ostrava, rektor
PhDr. JUDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M členNejvyšší správní soud, předseda soudu
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. členMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, děkan
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. členVŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, proděkan pro zahraničí a finance
prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. členInstitut mezinárodních studií FSV UK, profesor na Katedře evropských studií
prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. členVŠE, Fakulta financí a účetnictví, profesor na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví