Strategický záměr

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy předkládá rektor ke schválení akademickým senátem a správní radou. Veřejná vysoká škola má dle § 21, odst. 1, písm. b Zákona o vysokých školách povinnost vypracovat, projednat s ministerstvem a zveřejnit strategický záměr veřejné vysoké školy v termínu a formě, kterou stanoví ministr. Každoroční plán realizace strategického záměru schvaluje akademický senát na návrh rektora.