Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR

O akademickém uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují zásadně veřejné vysoké školy (soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají), v konkrétním případě pak ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program. Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v České republice je přístupný na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) zde. V případě pochybností o existenci obdobného studijního programu určí příslušnost vysoké školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, anebo může rozhodnout o uznání samo.

Platnost vysokoškolských diplomů vydaných ve Slovenské republice se řídí Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, publikované pod č. 23/2015 Sb. m. s., ze které vyplývá, že diplomy vydané vysokými školami ve Slovenské republice se, až na uvedené výjimky (mj. doklady o vysokoškolském vzdělání získané na vysokých školách ve Slovenské republice absolvováním studijního programu mimo území Slovenské republiky) uznávají v České republice za rovnocenné. Zároveň platí, že všechny doklady o vzdělání uvedené v této Dohodě platí na území České republiky a na území Slovenské republiky bez dalšího úředního ověření. Držitelé slovenských dokladů mohou nicméně žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání podat na veřejné vysoké škole v ČR, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program.

Držitelé maďarských, polských nebo slovinských dokladů, na něž se vztahují ekvivalenční dohody (publikovány pod č. 92/2005, č. 104/2006 a č. 89/1991 Sb.m.s.), mohou doklady používat na území ČR přímo, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Pro účely dalšího studia na vysokých školách v ČR se osvědčení o  rovnocennosti dokladů nepožaduje. Pokud to bude držitel zahraničního dokladu přesto považovat za vhodné a nutné, může požádat MŠMT, odbor vysokých škol, o  uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Ekvivalenční dohoda o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství byla uzavřena i se Spolkovou republikou Německo (publikována pod č. 60/2008 Sb.m.s.), ale o uznání vzdělání získaného v Německu musí držitelé dokladu požádat veřejnou vysokou školu (čl. 3 odst. l a 2 cit. dohody).

Průběh řízení na VŠE v Praze

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Žádost se podává výhradně na formuláři, který je k dispozici v příloze č. 1.

K žádosti je třeba připojit:

  1. úředně ověřenou kopii diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia,
  2. dodatek k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“) nebo výpis o vykonaných zkouškách,
  3. informace dokládající, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona.

V souladu s § 90a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) jsou řízení o uznání rovnocennosti zahájená na veřejné vysoké škole po 31. 8. 2016 zpoplatněna částkou 3.000,- Kč. Poplatek se hradí výlučně bezhotovostním převodem. Po obdržení žádosti VŠE v Praze sdělí žadateli na jím uvedenou emailovou adresu příslušné údaje k provedení platby.

Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) vyžaduje legalizaci předložených vysokoškolských diplomů, tj. ověření pravosti podpisů a otisků razítek otištěných na diplomu, ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala, a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Pokud byl diplom vystaven v zemi, s níž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o právní pomoci, ověření diplomu se nevyžaduje. Dále dle tzv. Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (publikována pod č. 45/1999 Sb.m.s.) lze požadovat ověření pouze tzv. Apostilou, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán. Seznam signatářských zemí Haagské úmluvy a seznam zemí, s nimiž ČR uzavřela smlouvu o právní pomoci je dostupný v příloze č. 2.

Pokud dokumenty přikládané k žádosti nejsou v českém nebo anglickém jazyce, je žadatel povinen přiložit i jejich ověřený překlad do českého jazyka vyhotovený podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

V žádosti je žadatel povinen uvést název studijního programu, se kterým má být jím absolvované vzdělání porovnáno a za jehož ekvivalent uznáno. Seznam akreditovaných studijních programů na VŠE je dostupný na webu VŠE zde.

V řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v akreditovaném studijním programu, který uskutečňuje veřejná vysoká škola v České republice. V případě zjištění podstatných rozdílů v porovnávaných studijních programech nebo v případě, že diplom vydala zahraniční instituce, která není ve státě, v němž má sídlo, uznávána jako vysoká škola, nastávají důvody pro zamítnutí žádosti. Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, žadatel obdrží rozhodnutí o uznání vysokoškolského vzdělání, jehož přílohou je osvědčení potvrzující rovnocennost se vzděláním získaným absolvováním odpovídajícího typu studijního programu na veřejné vysoké škole v České republice; případně i osvědčení práva užívat přiznaný zahraniční titul.

Řízení o žádosti je správním řízením ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, a VŠE jako správní orgán musí o žádosti rozhodnout ve lhůtě 30 dnů. Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena o dalších 30 dnů. Žadatel má právo ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání může rozhodnout veřejná vysoká škola (v případě, že odvolání vyhoví) nebo odvolání postoupí MŠMT jako odvolacímu orgánu. MŠMT pak o odvolání rozhodne – buď odvolání vyhoví, nebo potvrdí rozhodnutí veřejné vysoké školy. Rozhodnutí o odvolání je konečné.

Související právní předpisy:

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů – § 89, § 90, § 90a, § 90b a § 106
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Mezinárodní smlouvy upravující vzájemné uznávání dokladů o vzdělání
  • Mezinárodní smlouvy upravující ověřování veřejných listin

Důležité kontakty:

Vysoká škola ekonomická v Praze
právní oddělení, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, www.vse.cz
konzultace k této problematice – Mgr. Martin Lang (ÚT a ČT 13:00 – 15:00 hod. nebo po předchozí domluvě)
tel. 224 095 866, e-mail: martin.lang@vse.cz

MŠMT
odbor vysokých škol
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Tel. 234 811 111, fax 234 811 790, www.msmt.cz