Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je dle § 7, odst. 1, písm. d zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále zákon o VŠ) samosprávným akademickým orgánem zřízeným Statutem veřejné vysoké školy.

 

Termíny zasedání Rady pro vnitřní hodnocení

Plánované termíny zasedání RVH:

 • 19. března 2024 od 11:00 na NB 169
 • 16. dubna 2024 od 9:00 na NB 169
 • 28. května 2024 od 9:00 na NB 169

 

Členové Rady pro vnitřní hodnocení

Předsedou rady pro vnitřní hodnocení je rektor. Místopředsedu rady jmenuje rektor z akademických pracovníků veřejné vysoké školy, kteří jsou profesory nebo docenty dané veřejné vysoké školy. Předseda akademického senátu veřejné vysoké školy je členem rady pro vnitřní hodnocení. Ostatní členy rady jmenuje rektor:

 • z toho jednu třetinu na návrh vědecké rady,
 • jednu třetinu na návrh akademického senátu,
 • z toho je jeden člen rady vždy jmenován z řad studentů dané veřejné vysoké školy.

Po administrativní a materiální stránce zabezpečuje činnost Rady tajemník Rady, jmenovaný a odvolávaný Radou. Tajemníkem Rady pro vnitřní hodnocení VŠE je Ing. Josef Klement, Ph.D.

Jméno Role Poznámka
Ing. Michaela Bauer člen vrchní ředitelka a členka představenstva ČSOB
doc. Ing. Radoslav Delina, Ph.D. člen Technická univerzita Košice
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. člen proděkanka Fakulty mezinárodních vztahů
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. předseda, člen rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. člen děkan Fakulty informatiky a statistiky
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. člen, místopředseda prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. člen děkan Fakulty podnikohospodářské
Ing. Marek Jindra, Ph.D. člen partner ve společnosti EY
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. člen proděkan Fakulty managementu
Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA člen členka Bankovní rady ČNB
prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. člen prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Hana Machková, CSc. člen prorektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. člen Fakulta podnikohospodářská
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. člen děkan Fakulty financí a účetnictví
Ing. Milan Nidl, MBA člen prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. člen prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. člen proděkan Národohospodářské fakulty
doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. člen děkan Fakulty managementu
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. člen Fakulta financí a účetnictví
Ing. Marek Stříteský, Ph.D. člen předseda Akademického senátu VŠE
Ing. Petr Šimáček člen student Fakulty managementu
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. člen proděkan Fakulty mezinárodních vztahů
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. člen Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. člen Fakulta informatiky a statistiky

Na základě čl. 38 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE může Rada pro zajištění své činnosti jmenovat a odvolávat konzultanty příslušné k určité oblasti vzdělávání.

Jméno Kmenové pracoviště Funkce
prof. Ing. Petr Berka, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky profesor
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky proděkan
prof. Ing. Ján Paralič, PhD. TU Košice,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
profesor
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. MU Brno profesor
Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. EU Bratislava,
Fakulta hospodárskej informatiky
vedoucí katedry
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky vedoucí katedry

Na základě čl. 37 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE byla Radou pro vnitřní  hodnocení VŠE na jejím zasedání dne 22. listopadu 2022 jmenována stálá pracovní skupina pro oblast vzdělávání Informatika:

Jméno Kmenové pracoviště Funkce Pozice ve stálé pracovní skupině
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky vedoucí katedry předseda
prof. Ing. Petr Berka, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky profesor člen
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky proděkan člen
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky vedoucí katedry člen
prof. Ing. Ján Paralič, PhD. TU Košice,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
profesor člen
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. MU Brno profesor člen
Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. EU Bratislava,
Fakulta hospodárskej informatiky
vedoucí katedry člen

Jaká je role Rady pro vnitřní hodnocení?

 1. řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,

 2. zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě,

 3. schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality,

 4. schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty,

 5. schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty,

 6. schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty.