Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je dle § 7, odst. 1, písm. d zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále zákon o VŠ) samosprávným akademickým orgánem zřízeným Statutem veřejné vysoké školy.

Jaká je role Rady pro vnitřní hodnocení?

 1. řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,

 2. zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě,

 3. schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality,

 4. schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty,

 5. schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty,

 6. schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty.

Členové Rady pro vnitřní hodnocení

Předsedou rady pro vnitřní hodnocení je rektor. Místopředsedu rady jmenuje rektor z akademických pracovníků veřejné vysoké školy, kteří jsou profesory nebo docenty dané veřejné vysoké školy. Předseda akademického senátu veřejné vysoké školy je členem rady pro vnitřní hodnocení. Ostatní členy rady jmenuje rektor:

 • z toho jednu třetinu na návrh vědecké rady,
 • jednu třetinu na návrh akademického senátu,
 • z toho je jeden člen rady vždy jmenován z řad studentů dané veřejné vysoké školy.

Po administrativní a materiální stránce zabezpečuje činnost Rady tajemník Rady, jmenovaný a odvolávaný Radou. Tajemníkem Rady pro vnitřní hodnocení VŠE je Ing. Josef Klement, Ph.D.

Jméno Role Poznámka
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. členděkan Fakulty managementu
doc. Ing. Radoslav Delina, Ph.D. členTechnická univerzita Košice
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. členproděkanka Fakulty mezinárodních vztahů
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. předseda, člen
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. členděkan Fakulty informatiky a statistiky
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. člen, místopředsedaprorektor Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. členděkan Fakulty podnikohospodářské
Ing. Marek Jindra, Ph.D. členpartner ve společnosti EY
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. členproděkan Fakulty managementu
Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA členčlenka Bankovní rady ČNB
prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. členprorektor Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Hana Machková, CSc. členprorektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. členproděkanka Fakulty podnikohospodářské
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. členděkan Fakulty financí a účetnictví
Ing. Milan Nidl, MBA členprorektor Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. členprorektor Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. členproděkan Národohospodářské fakulty
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. členFakulta financí a účetnictví
Ing. Marek Stříteský, Ph.D. členpředseda Akademického senátu VŠE
Ing. Petr Šimáček členstudent Fakulty managementu
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. členděkan Fakulty mezinárodních vztahů
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. členFakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. členFakulta informatiky a statistiky

Plánované termíny zasedání RVH:

 • 25. října 2022 od 9:00 na NB 169
 • 22. listopadu 2022 od 9:00 na NB 169
 • 18. dubna 2023 od 9:00 na NB 169
 • 16. května 2023 od 9:00 na NB 169

Na základě čl. 38 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE může Rada pro zajištění své činnosti jmenovat a odvolávat konzultanty příslušné k určité oblasti vzdělávání.

Jméno Kmenové pracoviště Funkce
prof. Ing. Petr Berka, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky profesor
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky proděkan
prof. Ing. Ján Paralič, PhD. TU Košice,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
profesor
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. MU Brno profesor
Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. EU Bratislava,
Fakulta hospodárskej informatiky
vedoucí katedry
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky vedoucí katedry

Na základě čl. 37 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE byla Radou pro vnitřní  hodnocení VŠE na jejím zasedání dne 22. listopadu 2022 jmenována stálá pracovní skupina pro oblast vzdělávání Informatika:

Jméno Kmenové pracoviště Funkce Pozice ve stálé pracovní skupině
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky vedoucí katedry předseda
prof. Ing. Petr Berka, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky profesor člen
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky proděkan člen
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky vedoucí katedry člen
prof. Ing. Ján Paralič, PhD. TU Košice,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
profesor člen
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. MU Brno profesor člen
Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. EU Bratislava,
Fakulta hospodárskej informatiky
vedoucí katedry člen