Předpisy

Vnitřní předpisy (normativní) §17 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění

Příkazy rektora

Příkazy kvestora

Směrnice s celoškolskou působností