Metodika hodnocení uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (SR 3/2017)

platný předpis, verze: 1

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností definuje soubor standardních požadavků a oblastí hodnocení uplatňovaných při habilitačním a profesorském jmenovacím řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Galina Cimová, CSc. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: Oddělení vědy a výzkumu prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum: 19. 6. 2019 24. 6. 2019
Podpis: Mgr. Galina Cimová, CSc., v.r. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. , v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 25.6.2019 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. září 2019 Účinnost do: odvolání

PREAMBULE

S ohledem na postavení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) v českém a mezinárodním vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem srovnatelných univerzit projednala Vědecká rada VŠE soubor standardních požadavků a oblastí hodnocení uplatňovaných při habilitačním a profesorském jmenovacím řízení, který je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenovaní profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „Řád“). Výčet položek v jednotlivých oblastech hodnocení (u habilitačního řízení 4.A až 4.D; u profesorského jmenovacího řízení 3.A – 3.D) není absolutní a slouží jako podklad pro stanovení přiměřených nároků na uchazeče o odpovídající vědecko-pedagogický titul v příslušném vědním oboru. Metodika hodnocení uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „metodika“) je koncipována tak, aby definovala standardní požadavky na uchazeče a usnadnila rozhodování jak členům komisí, tak členům vědeckých rad na VŠE.

Komise, vytvořená z uznávaných odborníků v příslušném vědním oboru, komplexně posoudí osobnostní profil uchazeče a předloží vědecké radě fakulty jasně zdůvodněný návrh obsahující názor komise na osobnost uchazeče a jeho práci s důrazem na odborný přínos a význam pro úroveň vědy a pedagogiky jak na VŠE, tak i mimo její rámec.

Komise může s ohledem na vědní obor uchazeče a jeho odborný profil prominout splnění některého standardního požadavku, avšak pouze za podmínky splnění jiných požadavků nadstandardním způsobem. Vzájemnou kompenzaci standardních požadavků musí komise podrobně zdůvodnit a doložit v předložené zprávě.

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

Habilitační řízení se zahajuje na základě návrhu uchazeče předloženého děkanovi fakulty a doloženého ze zákona obligatorními náležitostí dle § 72 odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách.

 1. Uchazeč o habilitaci musí splňovat požadavek nejméně tříleté systematické vysokoškolské vědecko-pedagogické praxe na plný pracovní úvazek nebo tomu odpovídající vysokoškolské vědecko-pedagogické praxe na částečný pracovní úvazek či tomu odpovídající vysokoškolské vědecko-pedagogické praxe v jiné formě pracovně právního vztahu. Uchazeč musí mít akademický titul Ph.D. nebo akademicko-vědecký titul Dr. či ekvivalentní vědeckou hodnost CSc. Současně by měl existovat předpoklad jeho dalšího systematického vysokoškolského vědecko-pedagogického působení.
 2. K zahájení habilitačního řízení předkládá uchazeč tyto podklady:
  1. žádost o zahájení habilitačního řízení adresovanou děkanovi s uvedením oboru habilitačního řízení,
  2. habilitační práci,
  3. životopis v požadované struktuře (viz Příloha 1) podepsaný uchazečem, datum podpisu,
  4. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, v případě zahraniční školy vč. nostrifikačního dokladu,
  5. potvrzení o zaměstnání a praxi,
  6. úplný seznam publikovaných prací v požadované struktuře (viz Příloha 2) podepsaný uchazečem, datum podpisu,
  7. stručné shrnutí odborného přínosu, včetně seznamu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů (max. 3), podepsané uchazečem; uchazeč předloží originály nebo kopie vybraných výstupů, které dle jeho názoru přispěly k rozvoji vědního oboru (viz Příloha 3),
  8. přehled pedagogické a vzdělávací činnosti podepsaný uchazečem, datum podpisu,
  9. přehled vědecko-výzkumné činnosti s uvedením výsledků podepsaný uchazečem, datum podpisu,
  10. seznam citačních ohlasů podle světově uznávané databáze (Web of Science a Scopus) a seznam ostatních citací; citace vlastních prací uchazečem se neuvádějí (viz Příloha 2),
  11. přehled absolvovaných vědeckých a odborných tuzemských a zahraničních stáží,
  12. vyplněný formulář Podklady pro zahájení habilitačního řízení na VŠE (viz Příloha 4) podepsaný uchazečem.
 3. Habilitační práce musí vykazovat charakteristiky dané 72, odst. 3 zákona o vysokých školách. Habilitační prací se rozumí:
  1. práce vypracovaná především pro účely habilitace, která přináší nové vědecké poznatky, nebo
  2. soubor nejméně pěti uveřejněných vědeckých prací s významným spoluautorstvím uchazeče[1] o jedné problematice doplněný sjednocujícím komentářem, nebo
  3. tiskem vydaná monografie komplexně zpracována jedním autorem, která přináší nové vědecké poznatky.
 4. Vědecké a pedagogické kvality uchazeče posuzuje na základě předložených materiálů habilitační komise. Uchazeč musí být ve svém oboru vědeckou a pedagogickou osobností. Standardní požadavky, které by měl každý uchazeč splňovat, jsou uvedeny v bodech A.1, B.1, C.1, C.3, D.1. Vedle toho je žádoucí, aby uchazeč splňoval i další podmínky, jejichž orientační výčet je uveden v bodech A.2, B.2, C.2, D.2.Přílofs

A. Pedagogická a vzdělávací činnost

A. 1 Standardní požadavky                                                                  
1 Kvalitní vysokoškolská pedagogická činnost
2 Vedení diplomových prací/diplomových seminářů
3 Vypracování oponentských posudků diplomových, popř. disertačních prací
4 Členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky, popř. obhajoby disertačních prací
A. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Podíl na zavedení nové koncepce programu/oboru či předmětu nebo nového metodického pojetí předmětu nebo zavedení nového programu/oboru či předmětu
2 Garantování předmětů
3 Vysokoškolské učební texty
4 Jiná didaktická pomůcka (případové studie, film, software, video, e-learningové pomůcky)
5 Vedení a organizace významných vzdělávacích a kvalifikačních programů
6 Mezinárodní pedagogická činnost[2]

 

B. Vědecko-výzkumná činnost

B. 1 Standardní požadavky
1 Řešitel/významný člen[3] řešitelského týmu domácích vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů vyjma interních projektů nebo řešitel/člen řešitelského týmu mezinárodních vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů nebo projektů mezinárodní spolupráce[4]
B. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Spolupráce s praxí (řešení významných úkolů pro veřejný sektor, smluvní výzkum)

 

C. Publikační činnost a její odborný přínos

 

C. 1 Standardní požadavky

Počet
Zahraniční domácí[5]
1 Autorství/spoluautorství knižní publikace či vysokoškolské učebnice[6] nebo autorství/významné spoluautorství zahraničních článků ve světovém jazyce s nenulovým IF (popř. AIS)[7] 1
2 Odborný článek v časopise, který je evidován ve světově uznávané databázi (Web of Science – Journal Citation Reports s přiděleným nenulovým IF, popř. Scopus s přiděleným indexem SJR)[8] 2
3 Odborný článek v recenzovaném časopise[9] bez citačního indikátoru (IF, SJR) 2[10] 5
C. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Významné spoluautorství na slovníku či encyklopedii
2 Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci
3 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku ze zahraniční konference, která je evidována ve světově uznávané databázi (Web of Science, Scopus)
4 Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference publikovaný ve světovém jazyce[11]
5 Příspěvek ve sborníku z konference publikovaný v českém jazyce
6 Odborný článek v nerecenzovaném časopise
7 Překlad odborné publikace s uvedením jména překladatele
C. 3 Odborný přínos
Vyhodnocení odborného přínosu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů, které přispívají k rozvoji vědního oboru uchazeče. Habilitační komise musí v předložené zprávě podrobně zhodnotit přínos předložených tvůrčích výstupů uchazeče pro rozvoj příslušného vědního oboru v národním měřítku. Dále musí posoudit kvalitu článků zejména v databázích Web of Science nebo Scopus (např. pořadí časopisu v kvartilech vydavatelů časopisů podle AIS, resp. IF, resp. SJR). Parametry vyhodnocení pro příslušné obory mohou být podrobněji upraveny ve fakultních metodikách.

 

D. Uznání vědecko-pedagogické práce uchazeče domácí a zahraniční odbornou veřejností

 D. 1 Standardní požadavky (uchazeč je povinen splnit alespoň čtyřikrát některý z požadavků 1a, 1b nebo 1c v libovolné kombinaci) Počet

4

1a Citace v publikacích jiných autorů evidované ve světově uznávaných databázích (Web of Science, Scopus)
1b Hostující profesor na zahraniční univerzitě[12]
1c Vyzvaná odborná zahraniční přednáška v cizím jazyce
2 Citace na Google Scholar v publikacích jiných autorů 10
 D. 2 Jiná činnost hodná zřetele (alespoň 2 z požadavků 1 až 6 je povinen uchazeč splnit alespoň jednou)
1 Členství v programových/organizačních výborech vědeckých konferencí a seminářů
2 Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech
3 Členství v redakčních radách odborných časopisů
4 Činnost v grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru
5 Členství v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru
6 Různá ocenění vědecké práce

ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru, nebo na návrh děkana podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakulty.  Řízení se zahajuje způsobem specifikovaným v zákoně a v Řádu.

 1. Uchazeč o jmenování profesorem musí mít alespoň pětiletou systematickou vysokoškolskou vědecko-pedagogickou praxi na plný pracovní úvazek nebo tomu odpovídající vysokoškolskou vědecko-pedagogickou praxi na částečný pracovní úvazek nebo tomu odpovídající vysokoškolskou vědecko-pedagogickou praxi v jiné formě pracovně právního vztahu ve svém oboru, z toho alespoň dva roky souvislé pedagogické praxe v hodnosti docenta. Uchazeč musí mít akademický titul Ph.D. nebo akademicko-vědecký titul Dr. či ekvivalentní vědeckou hodnost CSc. a musí být jmenován docentem na základě habilitačního řízení ve stejném nebo obdobném oboru jako je ten, pro nějž má být jmenován profesorem. Současně by měl existovat předpoklad jeho dalšího vysokoškolského pedagogického působení.
 2. K zahájení řízení ke jmenování profesorem předkládá uchazeč tyto podklady:
  1. žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovanou děkanovi s uvedením oboru jmenovacího řízení a doplněná stanovisky minimálně dvou profesorů doporučujících zahájení řízení,
  2. životopis v požadované struktuře (viz Příloha 1) podepsaný uchazečem, datum podpisu,
  3. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, v případě zahraniční školy vč. nostrifikačního dokladu,
  4. úředně ověřenou kopii jmenovacího dekretu o získání pedagogicko-vědeckého titulu docent,
  5. potvrzení o zaměstnání a praxi,
  6. úplný seznam publikovaných prací v požadované struktuře (viz Příloha 2) podepsaný uchazečem, datum podpisu,
  7. stručné shrnutí odborného přínosu, včetně seznamu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů (max. 5), podepsané uchazečem; uchazeč předloží originály nebo kopie vybraných výstupů, které dle jeho názoru přispívají k rozvoji vědního oboru (viz Příloha 3),
  8. přehled pedagogické a vzdělávací činnosti podepsaný uchazečem, datum podpisu,
  9. přehled vědecko-výzkumné činnosti s uvedením výsledků podepsaný uchazečem, datum podpisu,
  10. seznam citačních ohlasů podle světově uznávané databáze (Web of Science a Scopus) a seznam ostatních citací; citace vlastních prací uchazečem se neuvádějí (viz Příloha 2),
  11. přehled absolvovaných vědeckých a odborných tuzemských a zahraničních stáží,
  12. vyplněný formulář Podklady pro zahájení řízení ke jmenování profesorem na VŠE (viz Příloha 5) podepsaný uchazečem.
 3. Vědecké a pedagogické kvality uchazeče posuzuje na základě předložených materiálů komise. Uchazeč musí být ve svém oboru význačnou a uznávanou vědeckou a pedagogickou osobností. Standardní požadavky, které by měl uchazeč splňovat, jsou uvedeny v bodech A.1, B.1, C.1, C.3, D.1. Vedle toho je žádoucí, aby uchazeč splňoval i další podmínky, jejichž orientační výčet je uveden v bodech A.2, B.2, C.2, D.2.

A. Pedagogická a vzdělávací činnost

A. 1 Standardní požadavky
1 Kvalitní vysokoškolská pedagogická činnost
2 Zavedení nové koncepce programu/oboru či předmětu nebo nového metodického pojetí předmětu nebo zavedení nového programu/oboru či předmětu
3 Garantování předmětů nebo studijních programů/oborů
4 Školitel minimálně 2 doktorandů, kteří obhájili disertační práci
A. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Vypracování oponentských posudků disertačních a habilitačních prací
2 Členství v habilitačních komisích nebo v komisích pro státní závěrečné zkoušky nebo v komisích pro obhajoby disertačních prací
3 Vysokoškolské učební texty
4 Jiná didaktická pomůcka (případové studie, film, software, video, e-learningové pomůcky)
5 Vedení a organizace významných vzdělávacích a kvalifikačních programů
6  Mezinárodní pedagogická činnost[13]
7 Výuka v doktorském studiu

 

B. Vědecko-výzkumná činnost

B. 1 Standardní požadavky
1 Řešitel nebo významný člen[14] řešitelského týmu úspěšně ukončených vědecko-výzkumných projektů vyjma interních projektů
2 Člen řešitelského týmu domácích vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů vyjma interních projektů nebo člen řešitelského týmu mezinárodních vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů nebo projektů mezinárodní spolupráce[15]
 B. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Spolupráce s praxí (řešení významných úkolů pro veřejný sektor, smluvní výzkum)

 

C. Publikační činnost a její odborný přínos

 

C. 1 Standardní požadavky

Počet
zahraniční domácí[16]
1 Autorství/významné spoluautorství knižní publikace obsahující výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti[17] nebo autorství/významné spoluautorství zahraničních článků ve světovém jazyce s nenulovým IF (popř. AIS)[18] 1,5
2 Odborný článek v časopise, který je evidován ve světově uznávané databázi (Web of Science – Journal Citation Reports s přiděleným nenulovým IF, popř. Scopus s přiděleným indexem SJR)[19] 4
3 Odborný článek v recenzovaném časopise[20] bez citačního indikátoru (IF, SJR) 5[21] 8
C. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Kapitola v knižní publikaci, významné spoluautorství na slovníku či encyklopedii
2 Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci
3 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku ze zahraniční konference, která je evidována ve světově uznávané databázi (Web of Science, Scopus)
4 Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference publikovaný ve světovém jazyce[22]
5 Příspěvek ve sborníku z konference publikovaný v českém jazyce
6 Odborný článek v nerecenzovaném časopise
7 Překlad odborné publikace s uvedením jména překladatele
C. 3 Odborný přínos
Vyhodnocení odborného přínosu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů, které přispívají k rozvoji vědního oboru uchazeče. Komise musí v předložené zprávě podrobně zhodnotit přínos předložených tvůrčích výstupů uchazeče pro rozvoj příslušného vědního oboru v národním a mezinárodním měřítku. Dále musí posoudit kvalitu článků zejména v databázích Web of Science nebo Scopus (např. pořadí časopisu v kvartilech vydavatelů časopisů podle AIS, resp. IF, resp. SJR). Parametry vyhodnocení pro příslušné obory mohou být podrobněji upraveny ve fakultních metodikách.

 

D. Uznání vědecko-pedagogické práce uchazeče domácí a zahraniční odbornou veřejností

D. 1 Standardní požadavky (uchazeč je povinen splnit alespoň desetkrát některý z požadavků 1a, 1b nebo 1c, přičemž za standardní se považuje alespoň 6 citací v publikacích jiných autorů evidovaných v databázích Web of Science nebo Scopus) Počet

10

1a Citace v publikacích jiných autorů evidované ve světově uznávaných databázích Web of Science a Scopus 6
1b Hostující profesor na zahraniční univerzitě[23]
1c Významná vědecká vyzvaná zahraniční přednáška v cizím jazyce
2 Citace na Google Scholar v publikacích jiných autorů              50
 D. 2 Jiná činnost hodná zřetele (alespoň 5 z požadavků 1 až 9 je povinen uchazeč splnit alespoň jednou)
1 Členství ve vědeckých a akademických radách fakult a škol
2 Členství v programových výborech mezinárodních konferencí
3 Členství v komisi pro habilitační či profesorské řízení
4 Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech
5 Členství v oborové radě doktorského studia
6 Členství v redakčních radách odborných časopisů
7 Činnost v grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru
8 Členství v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru
9 Různá ocenění vědecké práce

 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Režim práce komisí a časový harmonogram habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je dán Řádem.

Konečné posouzení návrhu je pro habilitační řízení v kompetenci vědecké rady fakulty; konečné posouzení návrhu pro řízení ke jmenování profesorem je v kompetenci Vědecké rady VŠE.

Pokud na fakultě neproběhne habilitační řízení v souladu s touto metodikou, rektor postupuje způsobem, který specifikuje § 72, odst. 11 zákona o vysokých školách.

Požadavky na uchazeče uplatňované při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem byly projednány na zasedání Vědecké rady VŠE dne 26. 2. 2008, na zasedání Vědecké rady VŠE dne 20. 5. 2014 a na zasedání Vědecké rady VŠE dne 14. 5. 2019.

Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy č. 1 – 6.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která byla zahájena před nabytím účinnosti novely této směrnice, se budou řídit Metodikou hodnocení uplatňovanou při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (SR 03/17) v jejím původním  znění,  pokud uchazeč nepožádá písemně děkana fakulty do 30 dní od nabytí účinnosti novely směrnice o pokračování habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem podle požadavků uvedených v novele směrnice.

 

L I S T    Z M Ě N:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Schváleno, datum:
1.1. 2 Odst. 2 bod c) – přidán požadavek na datum podpisu.
1.2. 3 Odst. 2

bod f), h), i) – přidán požadavek na datum podpisu,

bod j) – místo „nebo“ je „a“.

Odst. 3

bod b) – doplněno „významné spoluautorství“ s vysvětlením pojmu v poznámce,

bod c) – upřesněn požadavek na monografii.

1.3. 4 A. 2

bod 1 – přidáno „programu“.

B. 1

bod 1 – přidáno „významný“ (člen) s vysvětlením pojmu v poznámce a „vyjma interních projektů“.

B. 2

bod 1 – vypuštěno „státní“ a „spolupráce s podnikatelskými subjekty…“, přidáno „smluvní výzkum“.

C. 1

bod 1  – vypuštěno „významné“ (spoluautorství) a v poznámce odstraněno příslušné vysvětlení, přidáno „popř. AIS“, v poznámce odstraněno „ekonomické vědy“, přidáno „(popř. AIS)“,  „příslušného“ (oboru).

1.4. 5 C. 1

bod 2 – odstraněno „ERIH“, v poznámce odstraněna možnost nahrazení článků,

bod 3 – změna počtu požadovaných  domácích publikací, v poznámce přidán požadavek na články v ERIH a upřesněn pojem „zahraniční článek“.

C. 3 Přidány parametry hodnocení odborného přínosu uchazeče komisí.

D. 1 – zvýšen počet standartních požadavků,

bod 2 –  místo „ostatní“ (citace) je „na Google Scholar“.

1.5. 6 Odst. 2

bod b), f) – přidán požadavek na datum podpisu.

1.6. 7 Odst. 2

bod h), i) – přidán požadavek na datum podpisu;

bod j) – místo „nebo“ je „a“.

A. 2

bod 2 – přidáno „programu“,

bod 3 – přidáno „programů“,

bod 4 – upřesněn požadavek na počet doktorandů, kteří obhájili disertační práci, odstraněn požadavek na významný podíl.

1.7. 8 B. 1

bod 1 – přidáno „vyjma interních projektů“ a v poznámce vysvětlení pojmu „významný“,

bod 2 – přidáno „vyjma interních projektů“.

B. 2

bod 1 – vypuštěno „státní“ a „spolupráce s podnikatelskými subjekty …“, přidáno „smluvní výzkum“.

C. 1

bod 1  –  přidáno „popř. AIS“, v poznámce odstraněno „ekonomické vědy“, přidáno „(popř. AIS)“,  „příslušného“ (oboru),

bod 2 – odstraněno „ERIH“, v poznámce odstraněn doporučený počet článků, přidáno „zejména“, odstraněna možnost nahrazení článků,

bod 3 – změna počtu požadovaných  domácích publikací, v poznámce přidán požadavek na články v ERIH,  upřesněn pojem „ zahraniční článek“.

1.8. 9 C. 3  – přidány parametry hodnocení odborného přínosu uchazeče komisí.

D. 1 – zvýšen celkový počet standartních požadavků a požadavků v bodech 1a a 2,

bod 2 –  místo „ostatní (citace) je „na Google Scholar“.

1.9. 10 Přidáno datum projednání změn v Metodice na zasedání Vědecké rady VŠE dne 14. 5. 2019.

Přidána možnost uchazeče pokračovat v řízení podle novely směrnice.

1.10. 1 Změna v příloze č. 1:

přidána adresa trvalého pobytu uchazeče

1.11. 1 Změna v příloze č. 2:

úpravy podle změn v Metodice

1.12 1 – 3

 

2

Změny v příloze č. 4:

úpravy podle změn v Metodice,

C. 1  – přidán požadavek na přepočtený počet článků.

1.13. 1 – 3

 

2

Změny v příloze č. 5:

úpravy podle změn v Metodice,

C. 1  – přidán požadavek na přepočtený počet článků.

 

[1] Významným spoluautorstvím se rozumí minimálně třetinový podíl, přičemž alespoň 2 vědecké publikace musí být zcela vlastní. Autorský podíl doloží uchazeč čestným prohlášením, není-li doloženo jinak.

[2] Mezinárodní pedagogickou činností se rozumí výuka na zahraničních školách či na vysokých školách v ČR ve světovém jazyce, příprava mezinárodních výukových programů, oponentské posudky kvalifikačních prací studentů zahraničních univerzit apod.

[3] Významný podíl v úspěšně ukončeném vědecko-výzkumném projektu doloží uchazeč výpisem z databáze publikační činnosti.

[4] Projekty mezinárodní spolupráce se rozumí účast ve vědecko-výzkumných projektech v rámci spolupráce se zahraničními subjekty.

[5] Zahraniční publikace mohou nahradit domácí. Neplatí naopak.

[6] Minimální požadavky odpovídají součtu autorských podílů uchazeče na knižních publikacích. Doporučený rozsah jedné publikace, resp. odpovídajícího součtu autorských podílů je 11 AA.

[7] Pouze odborný článek v časopise s IF (popř. AIS) vyšším než je medián IF (popř. AIS)  příslušného oboru v roce, kdy byl článek zveřejněn.

[8] Prioritně se doporučují zejména články s nenulovým IF.

[9] Včetně ERIH

[10] Za zahraniční článek se nepovažuje článek ve slovenštině, resp. článek vydaný na Slovensku v češtině.

[11] Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku z mezinárodní konference, která není evidována ve světově uznávané databázi (Web of Science, Scopus).

[12] Výuka v cizím jazyce minimálně v rozsahu stanoveném programem ERASMUS+ doložená potvrzením zahraniční univerzity (Confirmation of Teaching Assignment – viz Příloha 6).

[13] Mezinárodní pedagogickou činností se rozumí výuka na zahraničních školách či na vysokých školách v ČR ve světovém jazyce, příprava mezinárodních výukových programů, oponentské posudky kvalifikačních prací studentů zahraničních univerzit apod.

[14] Významný podíl v úspěšně ukončeném vědecko-výzkumném projektu doloží uchazeč výpisem z databáze publikační činnosti.

[15] Projekty mezinárodní spolupráce se rozumí účast ve vědecko-výzkumných projektech v rámci mezinárodní spolupráce univerzit.

[16] Zahraniční publikace mohou nahradit domácí. Neplatí naopak.

[17] Významným spoluautorstvím se rozumí alespoň třetinový podíl na publikaci; minimální požadavky odpovídají součtu autorských podílů uchazeče na knižních publikacích. Doporučený rozsah 1,5 publikace, resp. odpovídajícího součtu autorských podílů je 17 AA.

[18]  Pouze odborný článek v časopise s IF (popř. AIS) vyšším než je medián IF (popř. AIS)  příslušného oboru v roce, kdy byl článek zveřejněn.

[19] Prioritně se doporučují zejména články s nenulovým IF.

[20] Včetně ERIH

[21] Za zahraniční článek se nepovažuje článek ve slovenštině, resp. článek vydaný na Slovensku v češtině.

[22] Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku z mezinárodní konference, která není evidována ve světově uznávané databázi (Web of Science, Scopus).

[23] Výuka samostatného předmětu v minimálním rozsahu 3 ECTS doložená potvrzením zahraniční univerzity (Confirmation of Teaching Assignment – viz Příloha 6).