Mise a vize

Mise

Posláním VŠE je poskytovat českým i zahraničním studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání v širokém spektru manažerských, ekonomických, informatických a dalších studijních programů na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia s velmi dobrým uplatněním na mezinárodním trhu práce. Studijní programy jsou zajišťovány vysoce kvalifikovanými, kompetentními a motivovanými akademickými pracovníky.

VŠE systematicky rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost, včetně přípravy studentů v doktorských studijních programech, a to při respektování neoddělitelnosti pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. VŠE je mezinárodně uznávaným odborným pracovištěm a partnerem při spolupráci s vládními i nevládními institucemi a podnikatelskou sférou.

Mezi hodnotové priority VŠE patří otevřenost novým myšlenkám a přístupům. Univerzita usiluje o kolegiální partnerství v akademické obci a hájí svobodné vyjadřování myšlenek a idejí. Vysoká škola ekonomická v Praze je společensky odpovědnou institucí, jež vede své studenty k etickému chování, sociální a environmentální odpovědnosti, a to s ohledem na aktuální výzvy globalizujícího se světa a s tím souvisejícími aspekty ekonomicko-společenského života.

Mise VŠE je založena na těchto hodnotách:

  • dlouhodobé úsilí o dosahování vysoké kvality pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti,
  • internacionalizace akademického prostředí jako základní předpoklad konkurenceschopnosti studentů i akademických pracovníků,
  • rozvoj akademické pospolitosti na základech respektování akademických svobod a samosprávy,
  • tradiční morální hodnoty svobodné a demokratické společnosti,
  • odpovědnost směrem ke společnosti a jejímu udržitelnému socioekonomickému rozvoji.

Vize

Cílem/vizí VŠE je zaujmout vedoucí postavení na trhu manažerského, ekonomického a informatického vzdělávání v zemích střední Evropy. VŠE chce být vyhledávanou mezinárodně respektovanou výzkumnou univerzitou poskytující elitní bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání v manažerských, ekonomických, informatických a příbuzných oborech na všech fakultách, a kvalitní programy celoživotního vzdělávání určené špičkovým manažerům. VŠE si přeje vychovávat takové absolventy, kteří budou mít potřebný potenciál posilovat v rámci svého profesního působení širší sociálně-morální a environmentální odpovědnost ve společnosti.