Rovné příležitosti

Plán podpory rovných příležitostí na VŠE pro roky 2023–2027 navazuje na Audit rovných příležitostí, který na Vysoké škole ekonomické v Praze probíhal z podnětu vedení VŠE od června 2022 do konce listopadu 2022. Audit provedený na VŠE sestával z následujících částí, které jsou také výchozím momentem pro stanovení konkrétních opatření a cílů tohoto akčního plánu na období 2023–2027, s ročním vyhodnocováním a finálním vyhodnocením v posledním roce období:

  • obsahová analýza dokumentů,
  • statistická analýza populace zaměstnanců,
  • kvantitativní (dotazníkové) šetření,
  • kvalitativní (terénní) šetření.

Obsahová analýza dokumentů probíhala na VŠE v průběhu léta a největší měrou se na ní podíleli pracovníci útvaru prorektora pro pedagogiku a řízení kvality a Gender Studies, o.p.s. Tematicky je auditní zpráva členěna do 5 oblastí, tzv. tematických os, které do značné míry respektuje také struktura tohoto akčního plánu:

  • Tematická osa 1: Genderová rovnost ve vedení a na rozhodovacích pozicích,
  • Tematická osa 2: Genderová rovnost v náboru a kariérním růstu,
  • Tematická osa 3: Slaďování práce a osobního života, organizační kultura,
  • Tematická osa 4: Integrace genderové dimenze do výzkumu a vzdělávacích obsahů,
  • Tematická osa 5: Preventivní opatření k zamezení negativních projevů chování.