Zajištění pracovnělékařských služeb na VŠE (PR 1/2013)

platný předpis

Anotace

Tento předpis upravuje zajištění poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnanců VŠE v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Jana Laifrová prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Útvar/funkce: vedoucí MPO rektor
Datum: 23. 1. 2013 23. 1. 2013
Podpis: Ing. Jana Laifrová, v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., v.r.
Platnost od: 1.2.2013 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1.2.2013 Účinnost do: odvolání

Zajištění pracovnělékařských služeb na VŠE
Tento předpis upravuje pracovnělékařské služby v rozsahu daném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění a dalších právních předpisů.

VŠE zajistila poskytování pracovnělékařských služeb svým zaměstnancům uzavřením smlouvy se zdravotnickým zařízením:

MUDr. Pondělíčková, se sídlem Ječná 546/17, Praha 2,
a to vždy v termínech předem dohodnutých.

1. Pracovnělékařské služby (dále jen PLS) jsou, dle § 53 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

PLS jsou smluvním zdravotnickým zařízením poskytovány v rozsahu:

  • provádění lékařské preventivní prohlídky a vystavování posudku o zdravotní způsobilosti v průběhu pracovněprávního vztahu, a to periodické a případně další prohlídky dle přísl. právních předpisů (nejedná se o vstupní a výstupní prohlídky) u zaměstnanců dle odstavce 2,
  • odborná poradenská činnost v rozsahu daném § 53 zákona č. 373/2011 Sb., především v otázkách ochrany zdraví při práci jako je fyziologie, psychologie práce, ergonomie a to z hlediska vlivů na pracovní prostředí, výběru ochranných pomůcek, stanovení režimu práce, úprav pracovních míst a aspektů hygieny práce
  • preventivní činnost se zaměřením na hygienu, dohled na pracovištích zaměstnavatele, spolupráce se státním odborným dozorem nad bezpečností práce a s orgány ochrany veřejného zdraví.

2. Pracovnělékařské prohlídky a posuzování zdravotní způsobilosti k práci jsou na základě výše uvedené smlouvy se zdravotnickým zařízením poskytovány následujícím zaměstnancům:

  • dělnickým a provozně-obchodním, zařazeným do 2. kategorie Specifikace činností, u nichž je vyžadováno posouzení zdravotního stavu,
  • u kterých to vyplývá ze zvláštních předpisů,
  • akademickým pracovníkům CTVS VŠE

Zaměstnanec je povinen (kromě dalších povinností uvedených v § 56 zákona č. 373/2011 Sb.) podrobit se pracovnělékařské prohlídce v termínu určeném zaměstnavatelem u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb. K tomu si zajistí výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře, případně, jde-li již o opakovanou prohlídku, zajistí doplňující výpis ze zdravotní dokumentace za období od poslední preventivní prohlídky.

Nedostaví-li se zaměstnanec bez vážného důvodu k preventivní prohlídce nebo tuto odmítne a vypršela-li lhůta platnosti předchozí preventivní prohlídky a posudku,  zaměstnanec se stává nezpůsobilý k práci se všemi důsledky z toho plynoucímu podle  zákoníku práce (až po skončení pracovního poměru).

O provedení pracovnělékařské (preventivní) prohlídky žádá zaměstnavatel (prostřednictvím mzdového a personálního oddělení) písemně na formuláři ve třech vyhotoveních. Lékař zhodnotí zdravotní stav a vyhotoví písemný posudek (vyhovující platné legislativě) o zdravotním stavu zaměstnance též ve třech stejnopisech. Jeden předá na místě proti podpisu zaměstnanci včetně poučení o době platnosti tohoto posudku a pracovnělékařské prohlídky, jeden doručí zaměstnavateli a jeden založí do lékařské dokumentace. V případě mimořádně vyžádaného posouzení zdravotního stavu – způsobilosti konat práci – vyhotoví lékař/ka zdravotní posudek též ve 3 stejnopisech se stejným rozdělovníkem jako u výše uvedené preventivní prohlídky.

3. Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání (§ 53 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.), postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců s tím, že:

  • vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje podle výše uvedených zásad u registrujícího lékaře uchazeče,
  • osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou (se všemi důsledky podle platné legislativy), pokud se před vznikem pracovněprávního vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.

4. Zaměstnanci pracující na VŠE na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr s druhem práce v druhé kategorii předkládají při podpisu dohody (DPP, DPČ) vstupní prohlídku od svého registrujícího praktického lékaře. Pro práce zařazené do první kategorie není vstupní prohlídka vyžadována vzhledem k nízkému riziku, malému rozsahu konané práce a převážně krátké době trvání dohod.

5. Zaměstnanci FM JH jsou vysíláni k pracovnělékařským prohlídkám k jejich registrujícím lékařům v blízkosti jejich bydliště a pravidelného pracoviště.

6. Tento předpis ruší opatření rektorky č. 2/2003 Zajištění závodní preventivní péče ze dne 24.04.2003.