Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2020/2021 (PR 3/2020)

platný předpis

Tento předpis již není účinný! Datum konce účinnosti: 1. září 2020

Anotace

Tento příkaz rektora stanovuje výši poplatků spojených se studiem a výši poplatku za posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení platné v akademickém roce 2020/2021.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 25. 6. 2020
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v.r.
Platnost od: dnem podpisu Platnost do: 1. 9. 2020
Účinnost od: 1. 9. 2020 Účinnost do: 31. 8. 2021

I.Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz stanovuje konkrétní výši poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2020/2021 podle § 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění (dále jen „zákon“) a článku 20 Statutu VŠE a výši poplatku podle § 48 odst. 7 zákona za úkony spojené s posouzením předchozího vzdělání jako splnění podmínky přijetí ke studiu do studijního programu uskutečňovaného VŠE nebo jejími fakultami u uchazeče, který získal zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.

II. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce

 1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle § 58 odst. 1 zákona a článku 20 odst. 2 Statutu VŠE činí 870 Kč.
 2. Poplatek za delší studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle § 58 odst. 3 zákona a článku 20 odst. 3 Statutu VŠE činí:
  a) 21.000 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o prvních započatých 6 měsíců studia,
  b) 21.000 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o druhých započatých 6 měsíců studia,
  c) 34.500 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o třetích a každých dalších započatých 6 měsíců studia.

III. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce

 1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 5 Statutu VŠE činí 50 EUR.
 2. Poplatek za studium studentů, kteří budou zapsáni ke studiu s počátkem studia od akademického roku 2019/2020 a později, ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 6 Statutu VŠE činí:
  a) 3.800 EUR za započatý akademický rok studia ve standardní době v bakalářském nebo magisterském studijním programu s výjimkou poplatku podle písmene b),
  b) 5.000 EUR za započatý akademický rok studia ve standardní době v doktorském studijním programu.
 3. Poplatek za studium studentů, kteří byli zapsáni ke studiu s počátkem studia od akademického roku 2018/2019 a dříve, ve standardní době studia ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 6 Statutu VŠE činí 3.600 EUR za započatý akademický rok studia s následujícími výjimkami:
  a) 5.000 EUR za započatý akademický rok studia v doktorském studijním programu,
  b) 1.800 EUR za započatý akademický rok studia v navazujícím magisterském studijním programu International Management,
  c) 125.000 RUB za započatý akademický rok studia v bakalářském studijním programu Экономика предприятия и менеджмент realizovaného v Moskvě (pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2014/15 a dříve),
 4. Překročí-li doba studia standardní dobu studia, činí poplatek za studium podle odstavce 2 a 3 (s výjimkou poplatku podle odstavce 3 písm. b) a odstavce 3 písm. d)) jednu polovinu uvedené částky za každý další započatý semestr studia; takto stanovený poplatek může děkan snížit za semestr, ve kterém student řádně ukončil studium, s přihlédnutím zejména k době studia v tomto semestru.

IV. Poplatek za posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení

 1. Poplatek podle § 48 odst. 7 zákona za posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání jako splnění podmínky pro přijetí ke studiu v případě, že uchazeč podává přihlášku ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce, činí 870 Kč.
 2. Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání jako splnění podmínky pro přijetí ke studiu v případě v případě, že uchazeč podává přihlášku pouze ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, je bezplatné.