Opatření k rozpočtovým limitům fondu provozních prostředků (PK 3/2019)

platný předpis

Anotace

Tento příkaz s celoškolní působností stanovuje finanční hranice pro tvorbu a výši fondu provozních prostředků na úrovni jednotlivých fakult a součástí VŠE.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Tomáš Zouhar Ing. Tomáš Zouhar
Útvar/funkce: kvestor kvestor
Datum: 15. 11. 2019 15. 11. 2019
Podpis: Ing. Tomáš Zouhar v.r. Ing. Tomáš Zouhar v.r.
Platnost od: 15. 11. 2019 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. 1. 2020 Účinnost do: odvolání
  1. V souladu s § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Pravidly o hospodaření VŠE jsou tvorba a použití fondu provozních prostředků v účetnictví VŠE sledovány podle rozpočtových středisek, tj. jednotlivých fakult a ostatních součástí VŠE hospodařících s příspěvkem na vzdělávací a tvůrčí činnost.
  2. Z důvodu meziročních úprav v pravidlech financování veřejných vysokých škol, vývoji počtu studentů na jednotlivých fakultách a dalším nestabilitám v hospodaření jednotlivých fakult a součástí je fakultám a součástem umožněno fond provozních prostředků vytvářet do výše
    20 % ročního rozpočtovaného podílu fakulty a součásti na příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost. Tento limit bude posuzován v rámci přípravy rozpočtu VŠE s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji financování VVŠ a jeho změn z celonárodní úrovně.
  3. Zůstatek převyšující výše uvedený limit fakulta vyčerpá v následujícím rozpočtovém roce zapojením přebytku do rozpočtu fakulty nebo součásti. Při použití zůstatku fondu provozních prostředků je fakulta nebo součást povinna zajistit, aby prostředky použila v souladu s pravidly Evropské unie pro poskytování veřejné podpory tak, aby nedošlo k narušení ani hrozbě narušení hospodářské soutěže.
  4. V případě, že zůstatek fondu provozních prostředků fakulty nebo součásti bude převyšovat uvedený limit 2 po sobě jdoucí rozpočtové roky, v nejbližším následujícím rozpočtovém roce bude fakultě nebo součásti krácen o tento přebytek podíl fakulty nebo součásti na příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost ve prospěch ostatních fakult a součástí VŠE hospodařících s příspěvkem.