Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (PR 4/2016)

platný předpis

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností stanoví poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Martina Sušánková prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí oddělení vědy a výzkumu prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum:
Podpis: Ing. Martina Sušánková, v.r. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., v.z. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. října 2016 Účinnost do: odvolání

I. Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz v souladu s § 72, odst. 16 a § 74, odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění (dále jen zákon), zveřejňuje výši poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze.

II. Výše poplatků

  1. Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením činí 10 000,- Kč.
  2. Poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem činí 15 000,- Kč.

III. Způsob úhrady

Částka se hradí poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet (v případě platby v cizí měně použijte kurz platný v den platby*), kde je nutno uvést tyto údaje:

a. Název účtu adresáta:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název a sídlo peněžního ústavu:
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

Účet: 1828782/0800,
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782
BIC/SWIFT: GIBACZPX
Variabilní symbol (reference): 903617

*Uchazeč ze zahraničí přebírá odpovědnost za zaplacení bankovních poplatků spojených s platbou.

IV.

Kopii dokladu o zaplacení příslušného poplatku předloží uchazeč/uchazečka spolu s návrhem na zahájení řízení děkanovi. V případě, že děkan řízení zastaví z důvodu neodstranění nedostatků ve lhůtě stanovené Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vysoké školy ekonomické v Praze, zaplacený poplatek bude uchazeči/uchazečce  vrácen bankovním převodem.