Řád pro udělování medailí na Vysoké škole ekonomické v Praze (SR 8/2007)

platný předpis

Anotace

Tento řád upravuje postup při udělování Pamětní medaile VŠE a Medaile Aloise Rašína na VŠE v Praze.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Řád pro udělování medailí na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen Řád) upravuje udělování medailí na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen VŠE) jejím rektorem. Konkrétně se jedná o tyto medaile:

  • Pamětní medaile VŠE a
  • Medaile Aloise Rašína.

Článek 2
Pamětní medaile VŠE

1) Pamětní medaile VŠE je udělována rektorem zaměstnancům VŠE jakož i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj VŠE nebo jejích fakult, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.

2) Popis medaile:
Avers Pamětní medaile VŠE tvoří logo VŠE v Praze.
Revers obsahuje motiv Hradčan.
Materiál: Cu + pokov Ag; průměr: 50 mm; hmotnost: 46 g; hrana: hladká.
Autorem Pamětní medaile VŠE je akademický sochař Vladimír Oppl.

3) Návrh na udělení Pamětní medaile VŠE je předkládán rektorovi děkanem fakulty, kvestorem nebo ředitelem/vedoucím celoškolského pracoviště. Rektor může Pamětní medaili VŠE udělit rovněž z vlastní iniciativy. Udělení Pamětní medaile VŠE je vždy projednáno na zasedání vedení VŠE.

4) Písemný návrh na udělení Pamětní medaile VŠE musí obsahovat:

  • označení oceňovaného (jméno, příjmení, tituly, datum narození, bydliště, pracoviště)
  • podrobné zdůvodnění navrhovaného ocenění.

5) Pamětní medaili VŠE uděluje rektor osobně nebo jím pověřený prorektor, a to slavnostním způsobem; současně je předáván diplom o udělení Pamětní medaile VŠE.

6) Evidenci udělených Pamětních medailí VŠE včetně diplomů vede sekretariát rektora podle pořadových čísel ve zvláštní matrice (knize).

Článek 3
Medaile Aloise Rašína

1) Medaile Aloise Rašína je udělována rektorem jako ocenění osobností, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze nebo přispěly k rozvoji ekonomické vzdělanosti a ekonomické vědy.

2) Avers Medaile Aloise Rašína tvoří podobizna Aloise Rašína.
Revers pak obsahuje logo VŠE v Praze a motiv Prahy.
Materiál: patinovaný bronz; průměr 70 mm; hmotnost 170 g; hrana: hladká.
Autorem Medaile Aloise Rašína je akademický sochař a medailér Michal Vitanovský.

3) Návrh na udělení Medaile Aloise Rašína je předkládán rektorovi děkanem fakulty po projednání vědeckou radou fakulty, ředitelem vysokoškolského ústavu nebo jiného pracoviště. Rektor může Medaili Aloise Rašína udělit rovněž z vlastní iniciativy. Udělení Medaile Aloise Rašína je vždy projednáno na zasedání kolegia rektora.

4) Písemný návrh na udělení Medaile Aloise Rašína musí obsahovat:

  • označení oceňovaného (jméno, příjmení, tituly, datum narození, bydliště, pracoviště),
  • podrobné zdůvodnění navrhovaného ocenění,
  • v případě projednání ve vědecké radě fakulty i její stanovisko.

5) Medaili Aloise Rašína uděluje rektor osobně nebo jím pověřený prorektor, a to slavnostním způsobem; současně je předáván diplom o udělení Medaile Aloise Rašína.

6) Evidenci udělených Medailí Aloise Rašína včetně diplomů vede sekretariát rektora podle pořadových čísel ve zvláštní matrice (knize).

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1) Tento Řád byl schválen ve smyslu čl. 29 odst. 2 Statutu VŠE v Praze Akademickým senátem dne 8.10.2007.

2) Tento Řád ruší Pokyn rektorky č. 3/2003.