Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (SR 2/2018)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice rektora upravuje podrobnosti postupu při akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum: 22. 2. 2018 22. 2. 2018
Podpis: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: od data podpisu Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. března 2018 Účinnost do: odvolání

Článek 1
Úvod

 1. V návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství (dále jen „nařízení vlády“), na požadavky Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“) a na vnitřní předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“), stanoví tento předpis podrobnosti postupu při přípravě, předkládaní a projednání žádostí VŠE o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru (dále jen „žádost o akreditaci“).

Článek 2
Požadavky na akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

 1. Oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje Akreditační úřad.
 2. Standardy pro akreditaci stanovené nařízením vlády v případě akreditace habilitačního řízení a akreditace řízení ke jmenování profesorem v daném oboru obsahují soubor požadavků nutných k prokázání schopnosti vysoké školy vést příslušné řízení podle § 72 nebo 74 a soubor požadavků na rozsah a kvalitu související vzdělávací a tvůrčí činnosti, na rozsah mezinárodní spolupráce a rozsah spolupráce s odbornou praxí.
 3. Ustanovení § 79 odst. 3 zákona platí pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem obdobně.

Článek 3
Náležitosti žádosti o akreditaci předkládané Akreditačnímu úřadu

 1. Žádost o akreditaci obsahuje:
  1. název vysoké školy a název fakulty, na které bude řízení probíhat,
  2. obor habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,
  3. popis systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE a hodnocení nezbytného personálního, finančního, materiálního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje,
  4. seznam členů vědecké rady VŠE a členů vědecké rady příslušné fakulty,
  5. přílohy požadované Akreditačním úřadem,
  6. souhlasné stanovisko Rady pro vnitřní hodnocení VŠE (dále jen „Rada“) k návrhu na podání žádosti o akreditaci.
 2. Metodické materiály pro akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a vzory příloh (přílohy A až G) jsou uvedeny ve veřejné části internetových stránek Akreditačního úřadu.
 3. Akreditační úřad při předkládání žádosti o akreditaci upřednostňuje předkládání žádosti pomocí datové schránky. Identifikátor datové schránky Akreditačního úřadu včetně stanovených parametrů pro doručení v elektronické podobě je uveden ve veřejné části internetových stránek Akreditačního úřadu.

Článek 4
Projednání žádosti o akreditaci

 1. Návrh na podání žádosti o akreditaci předkládá vědecká rada fakulty rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty.
 2. Návrh s nezbytnými přílohami uvedenými v čl. 3 odst. 1 a) až e) je předkládán rektorovi přes oddělení vědy a výzkumu VŠE v elektronické podobě.
 3. Není-li návrh na podání žádosti o akreditaci kompletní nebo má-li jiné nedostatky, vyzve rektor vědeckou radu příslušné fakulty k odstranění závad. V případě námitek proti původnímu návrhu si vyžádá nový návrh vědecké rady fakulty.
 4. Nemá-li návrh nedostatky, předloží rektor návrh na podání žádosti o akreditaci k projednání Radě.
 5. Rada projedná návrh žádosti o akreditaci a rozhodne do 90 dnů od podání žádosti. Měsíce červenec a srpen se do lhůty uvedené ve větě první nezapočítávají.
 6. Rada může projednávání návrhu žádosti o akreditaci přerušit a vrátit vědecké radě fakulty návrh k doplnění či k odstranění nedostatků. V takovém případě stanoví pro doplnění návrhu či pro odstranění nedostatků přiměřenou lhůtu. Na žádost děkana je možné lhůtu i opakovaně prodloužit. Doba přerušení projednávání se do lhůty uvedené ve větě první odstavce 5 nezapočítává.
 7. Vědecká rada fakulty může do 30 dnů od rozhodnutí Rady požádat rektora o přezkoumání tohoto rozhodnutí s uvedením důvodů, proč o přezkoumání žádá.
 8. Rektor posoudí soulad napadeného rozhodnutí Rady se zákonem a dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a se standardy Akreditačního úřadu a následně napadené rozhodnutí buď potvrdí, nebo vrátí Radě k novému vyjádření. V tomto případě je nové rozhodnutí Rady konečné. V případě, že rektor rozhodnutí Rady potvrdí, je jeho rozhodnutí konečné.

Článek 5
Podání žádosti o akreditaci

 1. V případě, že Rada návrh na podání žádosti o akreditaci schválí, předloží rektor bez zbytečného odkladu kompletní žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru Akreditačnímu úřadu.
 2. Akreditační úřad rozhodne o žádosti o udělení akreditace do 120 dnů.

Článek 6
Postup v případě zamítnutí žádosti o akreditaci Akreditačním úřadem

 1. Proti rozhodnutí vydanému ve věci uvedené v § 83c odst. 2 písm. b) zákona může rektor podat odvolání k Přezkumné komisi Akreditačního úřadu, která přezkoumává pouze soulad napadeného rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, s právními předpisy a statutem Akreditačního úřadu. Přezkumná komise Akreditačního úřadu může v řízení o odvolání napadené rozhodnutí pouze potvrdit a odvolání zamítnout anebo napadené rozhodnutí nebo jeho část zrušit a věc vrátit k novému projednání nebo rozhodnutí nebo jeho část zrušit a řízení zastavit. Proti rozhodnutí Přezkumné komise nelze podat řádný opravný prostředek

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 1. Proceduru podání žádosti o akreditaci Akreditačnímu úřadu je nutné zahájit s dostatečným předstihem před termínem vypršení příslušné akreditace s ohledem na dobu projednání žádosti všemi dotčenými orgány VŠE a Akreditačním úřadem.
 2. Veškerou dokumentaci související s akreditací spravuje příslušná fakulta v elektronické podobě.