Zaměstnanecký program „MOBIL“ (SR 3/2018)

platný předpis, verze: 1

Anotace

Tato směrnice s celoškolní působností stanovuje podmínky pro zaměstnanecký program „MOBIL“, který umožňuje zaměstnancům Vysoké školy ekonomické v Praze využít výhodných tarifů poskytovaných mobilním operátorem.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Tomáš Skřivan Ing. Jan Andrle Ing. Tomáš Zouhar
Útvar/funkce: vedoucí Odboru správy sítě a síťových služeb Centra Informatiky vedoucí Ekonomického odboru kvestor
Datum: 9. 11. 2021 9. 11. 2021 10. 11. 2021
Podpis: Tomáš Skřivan v. r. Ing. Jan Andrle v. r. Ing. Tomáš Zouhar v. r.
Platnost od: 21. března 2018 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. prosince 2021 Účinnost do: odvolání

1. Vstup do programu

Program je určen pro zaměstnance s pracovním poměrem na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále účastník programu). Podmínky pro vstup do programu (vyhodnocují se ke dni zpracování požadavku na vstup do programu):

 1. Součet úvazků z pracovních smluv zaměstnance VŠE je alespoň 1,0 (40 hodin týdně) a jejich trvání je zároveň sjednáno minimálně na dalších 9 měsíců. Do součtu úvazků se nezapočítávají pracovní smlouvy zaměstnance:
  1. ve zkušební době,
  2. ve výpovědní lhůtě,
  3. v pracovní neschopnosti,
  4. na mateřské nebo rodičovské dovolené, na neplaceném volnu na péči o dítě do 4 let věku ani na dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené a
  5. na neplaceném volnu.
 2. Mzda zaměstnance není zatížena exekucí nebo insolvenčním řízením.

Důvody pro ukončení účasti zaměstnance v programu ze strany VŠE:

 1. Součet úvazků z pracovních smluv zaměstnance s VŠE je menší než 1,0 k poslednímu dni předchozího měsíce. Do součtu úvazků se nezapočítávají pracovní smlouvy zaměstnance:
  1. ve výpovědní lhůtě,
  2. v pracovní neschopnosti déle než 3 kalendářní měsíce,
  3. na mateřské nebo rodičovské dovolené, na neplaceném volnu na péči o dítě do 4 let věku nebo na dovolenou bezprostředně po skončení mateřské dovolené a
  4. na neplaceném volnu delším než 3 kalendářní měsíce po sobě jdoucí.
 2. Mzda zaměstnance je zatížena exekucí nebo insolvenčním řízením.

Do zaměstnaneckého programu MOBIL je možné převést telefonní číslo registrované u některého mobilního operátora v ČR. Lze zřídit i nová telefonní čísla. V obou případech bude přidělena nová SIM karta. Po dobu účasti v zaměstnaneckém programu jsou všechny SIM karty majetkem VŠE a tyto SIM karty VŠE účastníkovi programu propůjčuje k osobnímu užívání.

Pro vstup do zaměstnaneckého programu je třeba doručit originál oboustranně podepsané dohody o srážkách ze mzdy na mzdové a personální oddělení příslušné lokality VŠE. Předvyplněná dohoda bude dostupná na portálu telefony.vse.cz po ověření nároku na vstup do programu.

Po odevzdání dohody bude zaměstnanci na portálu telefony.vse.cz zpřístupněn objednávkový formulář, kde bude moci požádat o nové telefonní číslo nebo zadat údaje pro převod mobilního telefonního čísla od stávajícího operátora.

Po dodání veškerých dokumentů bude nová SIM karta doručena na VŠE a účastník programu bude upozorněn e-mailem na možnost převzít SIM kartu/karty v Centru podpory uživatelů na místnosti SB 22, areál VŠE Praha 3. V Jindřichově Hradci budou SIM karty po dohodě s konkrétním pracovníkem vydávat kolegové v Centru informačních technologií.

2. Základní informace o službě

Každý účastník programu může do programu zařadit až 4 telefonní čísla (SIM karty). Telefonní čísla budou zařazena pod rámcovou smlouvu, která obsahuje následující tarify:

Dostupné hlasové tarify pro mobilní připojení:

Název tarifu Uživatelský poplatek bez DPH Datový tarif
Neomezené voláni a SMS v rámci ČR – TP1 155,-Kč bez dat
Neomezené voláni a SMS v rámci ČR – TP2 200,-Kč 3 GB
Neomezené voláni a SMS v rámci ČR – TP3 255,-Kč 10 GB
Neomezené voláni a SMS v rámci ČR – TP4 350,-Kč 20 GB
Neomezené volání a SMS v rámci ČR – TP5 670,-Kč 100 GB
Neomezené voláni a SMS v rámci ČR – TP6 454,-Kč Bez limitu

Tarif Neomezené voláni a SMS v rámci ČR – TP6 je možné používat pouze v mobilním telefonu (není možné ho provozovat v zařízení jako je modem, router, notebook a tablet, tj. v zařízení bez hlasových služeb). V případě, že bude tato podmínka účastníkem i přes zaslané upozornění na školní e-mailovou adresu dále porušována, dojde automaticky ke změně tarifu na Neomezené volání a SMS v rámci ČR – TP5 (100GB). Tarif „bez limitu“ má také omezenou rychlost stahování a odesílání na 10 Mbps a data v rámci EU roamingu jsou omezená na limit maximálně 50 GB/měsíc.

Dostupné datové tarify pro mobilní připojení:

Název tarifu Uživatelský poplatek bez DPH Datový objem
DATA3 141,- Kč 3 GB
DATA10 201,- Kč 10 GB
DATA20 251,- Kč 20 GB
DATA100 521,- Kč 100 GB

Datové tarify jsou platné v rámci ČR a Zóny 1(EU). Po vyčerpání mobilních dat v ČR se razantně sníží rychlost připojení k internetu. V rámci Zóny 1(EU) dojde po vyčerpání limitu k zablokování datových služeb.

Tyto ceny a služby jsou platné na území ČR. DPH bude účtováno dle platných sazeb. Pro volání do zahraničí a další služby poskytované operátorem platí standardní cenové podmínky operátora, na které je odkaz i na portálu telefony.vse.cz.

Veškeré SIM karty v programu mají následující společné výchozí nastavení jednotlivých služeb včetně následujících omezení. Celkový limit útraty je 2 500,- Kč měsíčně za jednu SIM. Povoleny jsou hovory, SMS a MMS v rámci ČR včetně aktivního hlasového roamingu pro všechny zóny. Nastavení lze změnit na portálu telefony.vse.cz.

Tyto zvláštní služby jsou blokované a nelze je aktivovat u všech SIM karet:

 • Informační služby poskytované O2 (1180,1181), asistenční služby poskytované O2 (1188,11xx).
 • Čísla se zvláštními sazbami (zvýšeným tarifem) jako jsou audiotextové služby (900 xxx xxx, 906
  xxx xxx, 908 xxx xxx, 909 xxx xxx.
 • Přesměrování na jiná telefonní číslo, volání na Informační služby (časové informace, přesný čas, výsledky her Sportka, Sazka či jiné v rámci ČR provozované hry, předpověď počasí, horoskopy, vtipy, jídelníčky, recepty.
 • Služby umožňující stahování obsahu jako například polyfonní zvonění, reálné zvonění nebo video zvonění, tapety, MMS obrázky, zvuky, video zvonění, MP3 hudba, veškeré Java hry.
 • Premium SMS a Dárcovské SMS (DMS).
 • Služby se sdílenými náklady – UAN (81x xxx xxx, 83x xxx xxx, 843-6 xxx xxx, 855 xxx xxx ).
 • Nelze aktivovat jakékoliv zpoplatněné zpravodajské služby poskytované formou zasílání SMS/MMS zpráv (např. zprávy iDnes, iHned, svátky, dopravní situace, jízdní řády MHD, autobusové, vlakové dopravy; zprávy ČTK).
 • Není možné také využívat faxovou schránku.

Pokud účastník programu zjistí, že je některá z těchto blokovaných služeb dostupná, je povinen tuto službu nevyužívat a informovat o tom zaměstnance Oddělení síťové infrastruktury.

3. Úhrada služeb

Úhrada služeb se provádí srážkou ze mzdy za každý kalendářní měsíc dle dat poskytnutých
Centrem Informatiky Mzdovému a personálnímu oddělení nejpozději třetí pracovní den po obdržení dat od operátora. Celková sražená částka ze mzdy je zahrnuta do výplatního lístku dostupném na portálu zam.vse.cz a detailní (po jednotlivých SIM kartách) po přihlášení na portálu telefony.vse.cz

4. Změna nastavení služeb

Změny v nastavení služeb pro jednotlivé SIM karty provádí účastník výhradně pomocí formuláře na portálu telefony.vse.cz. Po přihlášení lze provést některou z těchto změn: změna tarifu, blokace nebo aktivace datového roamingu a mezinárodního volání. Požadavek bude po kontrole odeslán ke zpracování operátorovi a o výsledku bude uživatel informován prostřednictvím e-mailu.

SIM v zaměstnaneckém programu je majetkem VŠE a nastavení služeb nelze provést žádným jiným způsobem (osobně na pobočce, hovorem na zákaznickou linku, v aplikacích operátora, …).

Jakákoliv změna nastavení služeb může mít vliv na celkové úhrady.

5. Řešení problémů

Problémy se řeší výhradně prostřednictvím portálu telefony.vse.cz a to i v případě ztráty SIM nebo požadavku na blokaci služeb.

Veškerá agenda zaměstnaneckého programu MOBIL bude pracovníky Centra Informatiky vyřizována minimálně jeden pracovní den v měsíci. Blokace ztracených nebo odcizených SIM karet je prováděna manuálně pracovníky Centra Informatiky vždy v co nejkratším možném čase.

6. Vystoupení z programu

Účast v programu lze ukončit kdykoliv výpovědí účastnické smlouvy, výpovědní lhůta činí maximálně 2 měsíce. Výpověď kterékoliv SIM karty lze provést přes příslušný formulář na portálu telefony.vse.cz.

Účast v programu bude také ukončena v případě skončeného pracovního poměru s VŠE a při porušení podmínek v článku 1. ukončením v zaměstnaneckém programu nezaniká nárok VŠE na úhradu dlužných částek za čerpané služby. Pokud po skončení všech pracovněprávních vztahů bývalého zaměstnance VŠE zůstane neuhrazená dlužná částka za čerpané služby, bude tento bývalý zaměstnanec Mzdovým a personálním oddělením písemně vyzván k neprodlené úhradě.

Po skončení účastnické smlouvy spojené s příslušnou SIM kartou bude tato SIM karta převedena na samostatnou smlouvu účastníka u některého z operátorů.

V případě ukončení smlouvy VŠE s operátorem nebude VŠE garantovat žádné další slevy a SIM karty účastníků programu zapojených do zaměstnaneckého programu převedeny na samostatné smlouvy účastníků u některého z operátorů.