Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy ekonomické v Praze

platný předpis

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. září 2020 pod čj. MSMT-35399/2020-1 Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol


Vnitřní mzdový předpis
Vysoké školy ekonomické v Praze

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. V souladu s § 17 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách vydává Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen „VŠE“) vnitřní mzdový předpis, který upravuje mzdové podmínky mezi VŠE a zaměstnanci VŠE (dále jen „zaměstnanci“).
 2. Poskytování mzdy se na VŠE řídí tímto Vnitřním mzdovým předpisem, při dodržení obecných předpisů vztahujících se ke mzdové oblasti, zejména:
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“);
  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“);
  • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení“);
  • Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, ve znění pozdějších předpisů;
  • Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy ekonomické v Praze;
  • Statut Vysoké školy ekonomické v Praze;
  • Kolektivní smlouva Vysoké školy ekonomické v Praze;
  • Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE v Praze (dále jen „Pravidla“).

Článek 2
Mzda

 1. Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda.
 2. Mzdou se rozumí peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty poskytované zaměstnavatelem, které přísluší zaměstnanci za vykonanou práci.
 3. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti s pracovním poměrem, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost.
 4. Mzdu stanoví zaměstnanci na návrh přímého nadřízeného vedoucí zaměstnanec oprávněný podle Statutu VŠE rozhodovat v pracovněprávních vztazích. Výše mzdy závisí na složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, výkonnosti zaměstnance a jeho pracovních výsledcích.
 5. Mzda nesmí být nižší než minimální mzda nebo danému druhu práce odpovídající zaručená mzda dle Nařízení.
 6. Děkanovi stanoví mzdu rektor.
 7. Rektorovi stanoví mzdu podle § 10 odst. 5 zákona o vysokých školách ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Článek 3
Zařazování zaměstnanců do mzdových tříd

 1. Podkladem pro zařazení zaměstnance do mzdové třídy je druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, který vychází ze základního popisu pracovní činnosti dle „Katalogu druhů práce a popisu pracovních činností“ (dále jen Katalog) – příloha č. 1. Dosažením vyššího, než Katalogem předpokládaného stupně vzdělání nevzniká zaměstnanci nárok na zařazení do vyšší mzdové třídy.
 2. Pro účely stanovení mzdového tarifu zaměstnance je v Katalogu každému druhu práce přiřazena jedna mzdová třída ze stupnice 1 až 10.
 3. Stupnice mzdových tříd respektuje rozdělení druhu prací do skupin prací dle Nařízení.
 4. Druhy práce jsou na VŠE rozděleny podle kategorií zaměstnanců do dvou částí Katalogu, a to:
  • Část I. – pro akademické a vědecké pracovníky;
  • Část II. – pro dělnicko-provozní a technickohospodářské pracovníky.
 5. Pokud v Katalogu nejsou některé pracovní činnosti uvedeny, zaměstnanec bude zařazen do druhu práce, ve kterém jsou zahrnuty činnosti porovnatelné z hlediska složitosti, odpovědnosti, psychické nebo fyzické namáhavosti a srovnatelných pracovních podmínek.
 6. S Náplní práce, která vychází z popisu pracovních činností v Katalogu, musí být zaměstnanec seznámen písemnou formou před započetím práce a tuto skutečnost musí potvrdit svým podpisem.

Článek 4
Mzdový tarif

 1. Mzdový tarif zaměstnance je stanoven zařazením zaměstnance do mzdové třídy.
 2. Mzdový tarif pro mzdové třídy 1 až 7 je stanoven ve výši 100 % zaručené mzdy odpovídající skupinám prací 1 až 7 dle Nařízení.
 3. Mzdový tarif pro mzdovou třídu 8 je stanoven na úrovni zaručené mzdy pro 8. skupinu prací dle Nařízení navýšený o 800 Kč.
 4. Mzdový tarif pro mzdovou třídu 9 je stanoven na úrovni zaručené mzdy pro 8. skupinu prací dle Nařízení navýšený o 5 800 Kč.
 5. Mzdový tarif pro mzdovou třídu 10 je stanoven na úrovni zaručené mzdy pro 8. skupinu prací dle Nařízení navýšený o 10 800 Kč.

Článek 5
Výkonnostní a projektový příplatek

 1. Vedoucí zaměstnanec podle čl. 2 odst. 4 může rozhodnout o přiznání výkonnostního a projektového příplatku zaměstnanci, součet těchto příplatků nesmí přesáhnout 200% mzdového tarifu dle mzdové třídy, do které je zaměstnanec zařazen.
 2. Výkonnostní i projektový příplatek je nenárokovou složkou mzdy, zaměstnavatel může o přiznání těchto příplatků rozhodnout na základě splnění některé z podmínek pro jeho přiznání:
  1. Výkonnostní příplatek může být přiznán, dosahuje-li zaměstnanec velmi dobrých pracovních výsledků;
  2. Projektový příplatek může být přiznán, je-li zaměstnanec zapojen do práce na specificky a účelově vymezených úkolech příslušného pracoviště, fakulty, nebo celé školy mimo rámec standardních pracovních úkolů nebo se účastní projektu s předem časově omezeným trváním, individuálně definovanými podmínkami nebo výstupy.
 3. Změna výše příplatku nebo jeho úplné odebrání závisí na změně podmínek, za kterých byl poskytnut. Závisí však také na výši neinvestičních prostředků VŠE, jednotlivých fakult nebo pracovišť.
 4. Rozhodnutí o přiznání, změně výše nebo odebrání tohoto příplatku je vždy zaměstnanci zaměstnavatelem zdůvodněno.
 5. Příplatek je přiznán obvykle na dobu neurčitou, může být ale přiznán i na dobu určitou do doby provádění dalšího hodnocení zaměstnance, nebo na dobu zamýšleného zapojení zaměstnance do specifických a časově omezených projektů a pracovních úkolů.

Článek 6
Příplatek za vedení a výkon funkce

 1. Vedoucímu zaměstnanci VŠE, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat a kontrolovat jejich práci nebo zastává vedoucí funkci stanovenou organizační strukturou, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení a výkon funkce v rámci stanovených rozpětí podle stupňů řízení.
 2. Vedoucímu zaměstnanci, který vykonává více vedoucích funkcí, přísluší pouze jeden z příplatků za vedení, a to ten, který je při splnění stanovených podmínek pro vedoucího zaměstnance výhodnější.
 3. Vedoucímu zaměstnanci, který má sjednánu kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu, náleží poměrná část příplatku za vedení.
Stupeň řízení Rozpětí příplatku v Kč
3.
 • Děkan, prorektor, kvestor
15 000-35 000
2.
 • proděkan
 • ředitel vysokoškolského ústavu podle § 34 zákona o vysokých školách
 • ředitel součásti VŠE, která hospodaří jako samostatné
  účetní středisko
 • vedoucí zaměstnanec, pokud řídí nejméně tři útvary podle organizačního řádu VŠE
10 000-25 000
1.
 • vedoucí jednoho nebo dvou útvarů podle organizačního řádu VŠE
 • zaměstnanec, který je oprávněn organizovat, řídit
  a kontrolovat práci jiných zaměstnanců
1 000 – 15 000
 1. Garantovi studijního programu, pokud splňuje požadavky definované v části druhé, hlavy II, písm. A odst. 2 až 10 Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, přísluší příplatek až 8 000 Kč měsíčně s tím, že o výši příplatku rozhoduje zpravidla lx ročně ten, kdo garanta jmenuje s přihlédnutím zejména:
  1. ke stupni studia garantovaného studijního programu;
  2. aktuálnímu počtu studentů garantovaného studijního programu;
  3. ke skutečnosti, zda se jedná o garanta podle písmene a) nebo písmene b) nebo písmene
   c) ve smyslu Hlavy II, kap. A odst. 1 Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství;
  4. ke skutečnosti, zda je studijní program realizován v českém jazyce, cizím jazyce nebo v českém a cizím jazyce;
  5. k výsledkům pravidelného hodnocení studijních programů, prováděného Akreditační radou fakulty podle čl. 9 Pravidel.
 2. Současné poskytování příplatků podle odstavců 1 a 4 je možné.

Článek 7
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

 1. Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen „dosažená mzda“) a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.
 2. Jde-li o práci přesčas konanou ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu (sobota, neděle), přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo mzdy za práci přesčas.
 3. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1 nebo 2.

Článek 8
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

 1. Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
 2. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.
 3. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den a je odměňován měsíční mzdou, přísluší mzda. V důsledku svátku se mzda nekrátí.

Článek 9
Mzda za noční práci

Zaměstnanci přísluší za dobu noční práce (práce konaná v době mezi 22. a 6. hodinou následujícího dne) dosažená mzda a příplatek ve výši 20 % průměrného výdělku.

Článek 10
Mzda za práci v sobotu a v neděli

Zaměstnanci přísluší za nařízenou dobu práce v sobotu a v neděli dosažená mzda a příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku.

Článek 11
Odměna za pracovní pohotovost

Za dobu pracovní pohotovosti podle § 78 odst. 1 písm. h) a § 95 zákoníku práce přísluší zaměstnanci odměna ve výši 10 % průměrného výdělku.

Článek 12
Odměny

Zaměstnancům lze poskytovat odměny:

 1. za mimořádné pracovní výkony;
 2. za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu;
 3. za iniciativní přístup k plnění pracovních úkolů nad rámec běžných povinností;
 4. za zastupování vedoucího zaměstnance při jeho nepřítomnosti třvající déle než čtyři týdny, není-li zastupování zohledněno v jiné složce mzdy (např. výkonnostním příplatku);
 5. za reprezentaci školy a v ostatních případech hodných zvláštního zřetele;
 6. k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení padesáti, šedesáti let věku a při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod III. stupně;
 7. za poskytnutí osobní pomoci při předcházení požárům nebo živelních událostí, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek nebo život.

O přiznání odměny i její výši rozhoduje vedoucí zaměstnanec.

Článek 13
Cílové odměny

 1. Za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace je pro zaměstnavatele zvlášť významná, může zaměstnavatel zaměstnanci, který se na jeho splnění významně podílí, poskytnout cílovou odměnu podle § 134a zákoníku práce.
 2. Výše odměny je oznámena zaměstnavatelem společně s hodnocenými nebo měřitelnými ukazateli před započetím plnění úkolu.
 3. Cílová odměna přísluší zaměstnanci ve výši určené zaměstnavatelem v závislosti na plnění hodnocených ukazatelů, neskonči li jeho pracovní poměr před splněním pracovního úkolu.

Článek 14
Mzda při čerpání tvůrčího volna

 1. Po dobu čerpání tvůrčího volna podle § 76 zákona o vysokých školách zaměstnanec nekoná jemu předem určenou náplň práce a v rámci sjednané pracovní smlouvy se věnuje plnění úkolu uvedeného v žádosti o poskytnutí tvůrčího volna.
 2. Zaměstnanci je vyplácena mzda ve výši odpovídajícího mzdového tarifu, případně výkonnostního příplatku, byl-li zaměstnanci před nástupem na tvůrčí volno výkonnostní příplatek přiznán.

Článek 15
Smluvní mzda

 1. Zaměstnanci s mimořádnými schopnostmi a vynikajícími pracovními výsledky nebo vykonávajícímu vysoce odpovědné funkce, může rektor nebo děkan se souhlasem rektora přiznat smluvní mzdu.
 2. Smluvní mzda se přiznává místo mzdového tarifu, příplatku za vedení a výkon funkce, výkonnostního a projektového příplatku a odměn, na dobu určitou. Horní hranicí pro stanovení měsíční výše smluvní mzdy je dvojnásobek mzdového tarifu 10. mzdové třídy. Horní hranice se nevztahuje na smluvní mzdu vyplácenou z jiných zdrojů než je příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.

Článek 16
Průměrný výdělek

Pravidla pro určení a použití průměrného výdělku, pravděpodobného výdělku a rozhodného období v pracovněprávních vztazích upravuje hlava XVIII zákoníku práce.

Článek 17
Výplata mzdy

 1. Mzda se vyplácí v korunách českých.
 2. Mzda se vyplácí měsíčně po provedení srážek ze mzdy podle § 145 až 150 zákoníku práce převodem na bankovní účet zaměstnance, jehož číslo zaměstnanec průkazně sdělil mzdovému a personálnímu oddělení dané lokality nejpozději poslední den v měsíci, za nějž bude mzda vyplácena. Odeslání mzdy na účet zaměstnance proběhne do 10. dne následujícího měsíce po skončení období, za nějž je mzda vyplácena.

Článek 18
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Změny mající vliv na výši mzdy zaměstnance se provádějí pouze k 1. dni následujícího měsíce, kdy bylo o změně rozhodnuto. Podklady k provedení změny musí být doručeny mzdovému a personálnímu oddělení příslušné lokality nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným datem účinnosti.
 2. V otázkách poskytování mzdy, které nejsou tímto mzdovým předpisem upraveny, se postupuje podle zákoníku práce a kolektivní smlouvy.
 3. Rektor, děkani, případně vedoucí dalších součástí v mezích své působnosti uvedou do souladu zařazení podřízených zaměstnanců s Katalogem a zároveň přehodnotí mzdy zaměstnanců nejpozději 5 pracovních dnů před datem účinnosti tohoto předpisu.

Článek 19
Přílohy

Součástí tohoto mzdového předpisu je:

Příloha č. 1 – Katalog druhů práce a popis pracovních činností

Článek 20
Závěrečná ustanovení

Zrušuje se Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy ekonomické v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. července 2018 pod čj. MSMT-21966/2018.

Tento mzdový předpis byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách Akademickým senátem VŠE dne 22. června 2020.

Tento mzdový předpis nabývá platnosti podle §36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Tento mzdový předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

 

Ing. Marek Stříteský, Ph.D., v. r., předseda AS VŠE v Praze

prof. Ing. Hana Machková, CSc., v. r., rektorka