Kouření na pracovišti, zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek (SR 14/2007)

platný předpis, verze: 2

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví opatření směřující k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami na pracovištích Vysoké školy ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Božena Nevyjelová Ing. Tomáš Horský prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: OSM – technik BOZP vedoucí OSM rektorka
Datum: 9. 11. 2015 9. 11. 2015 9. 11. 2015
Podpis: Božena Nevyjelová, v.r. Ing. Tomáš Horský, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 21.12.2007 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 10.11.2015 Účinnost do: odvolání

1. Kouření na pracovišti

Podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, (dále jen zákon) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění je zaměstnanec povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci, a to byť jediný. Zaměstnanec je povinen zohledňovat nejen spolupracovníky – nekuřáky, ale též jiné osoby např. návštěvníky školy, a to i v jiných prostorách školy (např. chodby, šatny, jídelny apod.)

V souladu se zákonem, platí striktní zákaz kouření:

  • v objektu Budova Italská (dále jen IB)
  • v objektu Rajská budova (dále jen RB)
  • Vencovské aule (VA)
  • ve volně přístupných vnitřních prostorách NB, SB, VA
  • na pracovištích veřejně přístupných, zejména na mzdovém a personálním oddělení, podatelnách, studijních oddělení, knihovny, spisovny, kotelny, dílny, vrátnice.
  • ve střediscích Nicov, Mariánská, Dobronice, Třebešín, Točná.
  • ve volně přístupných vnějších prostorách areálu včetně vstupu do SB, NB, IB.

Vedoucí zaměstnanci mají plně ve své kompetenci rozšířit zákaz kouření i na jiná svá pracoviště.

Vyhrazené prostory pro kuřáky musí být označeny viditelným nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“, „Kouření povoleno“ nebo jiným obdobným způsobem.

V areálu školy na Žižkově je vymezen prostor:

  • manipulační dvůr IB
  • atrium mezi posluchárnou D a VA

V ostatních objektech VŠE v Praze zajistí vymezení prostoru pro kouření ředitel SÚZ, vedoucí správy areálu JM a děkan Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

2. Alkohol a jiné návykové látky na pracovišti

Zákon vymezuje alkoholické nápoje, kterými jsou lihoviny, víno a pivo a dále nápoje, které obsahují více než 0,5 objemového procenta alkoholu.

Návykovými látkami se pak rozumějí omamné a psychotropní látky uvedené v přílohách číslo 1 – 7 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů na pracovištích a nezneužívat jiné návykové látky. Tento zákaz se vztahuje nejen na pracoviště, ale jde-li o pracovní dobu, i mimo pracoviště. Zaměstnanci je zakázán vstup na pracoviště, pokud je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

Zaměstnanec je povinen se podrobit na pokyn svého vedoucího zaměstnance a za účasti příslušného bezpečnostního technika, zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Pokud by zaměstnanec odmítnul vyšetření, a to jak orientační, tak odborné, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

3. Závěrečné ustanovení

Pokyn je závazný pro všechny zaměstnance a studenty VŠE.

Průběžnou kontrolu provádí vedoucí zaměstnanec, bezpečnostní technik, ostraha objektu

Tato směrnice ruší pokyn rektorky č.1/2001 Kouření na pracovišti ze dne 30.1.2001

L I S T Z M Ě N:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Schváleno, datum:
1.1 1 oprava na titulním listě 24.7.2009
1.2 2 odstraněno pracoviště CDMS 24.7.2009
2.1 2 Úprava názvu objektů, aktualizace pracovišť, jejich vnitřních i vnějších prostor 9.12.2014
2.2 2 Změna vymezených prostor pro kuřáky 9.12.2014
2.3 3 Doplnění oprávnění průběžné kontroly o ostrahu objektu 9.12.2014
2.4 3 Rozšíření působnosti předpisu na studenty VŠE 9.12.2014
3.1 2 Změna vymezených prostor pro kuřáky 10.11.2015