Provoz parkovišť (PK 05/2020)

platný předpis

Anotace

Tento předpis stanovuje pravidla pro využívání parkovišť v areálech VŠE Žižkov a VŠE Jižní Město, upravuje postup pro vydávání, obměnu a užívání parkovacích karet pro parkující vozidla. Pravidla pro využívání parkovišť na ostatních pracovištích VŠE, tj. v objektech SÚZ a Fakulty Managementu v Jindřichově Hradci, se budou řídit samostatně vypracovanými předpisy těmito pracovišti.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Libor Vašek Ing. Tomáš Horský Ing. Tomáš Zouhar
Útvar/funkce: Vedoucí ÚOO vedoucí útvaru OSM kvestor
Datum: 3. 12. 2020 3. 12. 2020 3. 12. 2020
Podpis: Libor Vašek v.r. Ing. Tomáš Horský v.r. Ing. Tomáš Zouhar v.r.
Platnost od: 4.12.2020 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 4.12.2020 Účinnost do: odvolání

ČÁST I. – Pravidla pro využívání parkovišť

Článek 1 – Úvodní ustanovení

 1. Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) v areálu Žižkov a v areálu Jižní Město provozuje několik parkovišť. Tato parkoviště jsou určená k parkování především pro zaměstnance, zdravotně hendikepované studenty a spolupracující firmy, či instituce.

Článek 2 – Parkoviště a jejich provozní pravidla

 1. Provozovaná parkoviště jsou značena jako parkoviště A, B, C, D (areál Žižkov) a E (areál Jižní Město), detailně viz příloha č. 3.
 2. Provozní doba parkovišť se řídí níže uvedenou tabulkou.
parkoviště / den Pracovní Pracovního volna Pracovního klidu    Státního svátku
A 6:00 – 22:00 7:00 – 16:00 zavřeno zavřeno
B 6:00 – 22:00 7:00 – 16:00 7:00 – 16:00 zavřeno
C 6:00 – 22:00 7:00 – 16:00 zavřeno zavřeno
D 6:00 – 22:00 7:00 – 16:00 zavřeno zavřeno
E 6:00 – 20:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 zavřeno
 1. Den pracovní – Po-Pá, den pracovního volna – So, den pracovního klidu – Ne a den státního svátku – je určen zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
 2. Ve dnech pracovního klidu je k parkování v areálu Žižkov zpřístupněno pouze parkoviště B – venkovní stání a parkoviště E. Ve dnech státního svátku jsou všechna parkoviště uzavřena.
 3. Provozní doba může být ze zvláštních důvodů dočasně upravena. Tato informace musí být oznámena nejméně den předem, a to dobře viditelnou cedulí na příjezdu (závora/pojezdová brána) k danému parkovišti a zasláním hromadného emailu.
 4. Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr mají přístup na všechna parkoviště. Ostatní jsou omezeni na parkoviště C, D a E.
 5. Vjezdy na parkovištích A, B a C jsou automatizované.
 6. Parkování na parkovištích A, B, C a E je podmíněno držením platné parkovací karty. Parkování na parkovišti D je určeno pro všechny držitele platné identifikační karty dle PR 09/2011 Užívání identifikačních karet na VŠE.
 7. Povinností osoby parkující na parkovištích v areálech VŠE je:
  1. Prokázat se platnou parkovací kartou, umístěnou na viditelném místě, např. za čelní sklo.
  2. Dbát pokynů pracovníků bezpečnostní agentury (dále jen „BA“) a pracovníků Útvaru obrany a ochrany (dále jen „ÚOO“).
  3. Odstavit vozidlo na místě k tomu určeném, je zakázáno odstavovat vozidlo mimo vyznačená parkovací místa.
  4. Dodržovat režim stanovený dopravním značením.
  5. Neponechávat v odstaveném vozidle cenné předměty.
  6. Nevjíždět do podzemních garáží Rajské budovy s vozidlem na propan-butanový pohon a ve vozidle neskladovat hořlaviny.
  7. Neodstavovat vozidlo mimo provozní dobu parkoviště – např. přes noc.
 8. Využívání parkovišť je pevně spjato s provozní dobou areálu.

Článek 3 – Parkovací karta

 1. Parkovací karta je dokument vydávaný ÚOO.
 2. Parkovací karta opravňuje držitele k parkování na parkovištích uvedených na parkovací kartě.
 3. Každý zaměstnanec je oprávněn držet pouze jednu platnou parkovací kartu.
 4. Parkovací karta může obsahovat maximálně dvě státní poznávací značky. Držitel je oprávněn využít parkovací kartu pouze na jedno vozidlo.
 5. Parkovací karta negarantuje ani nerezervuje parkovací místo.
 6. Parkovací karta je považována za platnou, pokud splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. Je opatřena platným razítkem ÚOO.
  2. Je vydána pro použití v aktuálním kalendářním roce.
  3. Je v původním a zachovalém stavu bez neoprávněných úprav.
  4. Je opatřena evidenčním číslem, které odpovídá platné položce v evidenci vedené ÚOO.
 7. Parkovací karta je při vydání zalaminována a není ji dovoleno jakkoliv upravovat, či modifikovat.
 8. Rozhodnutí o případné pravosti sporné parkovací karty je v gesci ÚOO.
 9. Držitel parkovací karty je povinen hlásit pracovníkům (ÚOO) na emailovou adresu uoo@vse.cz všechny změny týkající se údajů na kartě. V případě jakýkoliv nejasností je možné kontaktovat linku technické podpory: 8999.

Článek 4 – Poplatky za parkování

 1. Vydání parkovací karty je zpoplatněno následovně:
  • Pro zaměstnance – nová karta – 300,- Kč
  • Pro spolupracující firmy a instituce – dlouhodobý vjezd – 1000,- Kč/rok.
 2. Krátkodobý vjezd bez vydání parkovací karty je zpoplatněn následovně:
  • Pro spolupracující firmy a instituce – jednorázový vjezd – 100,- Kč/den.
  • Pro účastníky akcí pořádaných na VŠE v Praze – jednorázový vjezd – 100,- Kč/den.
 3. Úhrada poplatku:
  • Převodem na účet s užitím variabilního symbolu, který je uveden ve formuláři „Poplatek za parkovací kartu“ , který je přílohou č. 1 tohoto předpisu.
 4. Zdravotně hendikepovaní zaměstnanci a studenti jsou od poplatků osvobozeni.

Článek 5 – Vydání parkovací karty

 1. O vydání parkovací karty může být požádáno kdykoliv během probíhajícího kalendářního roku.
 2. Pro vydání karty je nutné ÚOO předat dvojici dokumentů:
  1. Vyplněný formulář „Poplatek za parkovací kartu“, který je přílohou č. 1 tohoto předpisu. Tento formulář může být nahrazen potvrzením o provedení bankovního převodu s náležitostmi odpovídajícím údajům uvedeným v příloze č. 1 „Poplatek za parkovací kartu“ tohoto předpisu.
  2. Vyplněný formulář „Informace pro ÚOO“, který je přílohou č. 2 tohoto předpisu.
 3. K předání dokumentů lze využít několik možností:
  1. Elektronické odeslání e-mailem na adresu parkovacikarta@vse.cz.
  2. Osobní předání dokumentů na podatelnu (NB 72) do přihrádky ÚOO (OSM).

Článek 6 – Prodloužení platnosti parkovací karty

 1. Zaměstnanci VŠE, kteří jsou držitelé platné parkovací karty mohou během listopadu a prosince probíhajícího kalendářního roku požádat o bezplatné vydání karty na následující kalendářní rok. Nejpozději však k 31.12 probíhajícího kalendářní roku.
 2. Při odeslání žádosti je možné uvést případné změny základních údajů.
 3. Nebude-li včas podána žádost o prodloužení, původní karta pozbývá platnosti. Vyřízení nové karty se poté řídí článkem 4 a 5 tohoto předpisu.

Článek 7 – Automatický systém vpouštění vozidel

 1. Z důvodů zajištění komfortního příjezdu, zvýšení míry automatizace a v rámci celkové progrese byl pro vjezdy na parkoviště A, B a C zřízen systém pro automatické vpouštění vozidel.
 2. Systém při příjezdu automaticky rozpozná držitele parkovací karty podle příslušné SPZ vozidla. Pokud je držiteli vydána platná parkovací karta, je jeho vozidlo vpuštěno na příslušná parkoviště.
 3. V případě jakýkoliv změn týkajících se používání parkovišť, po vzájemné dohodě s vedoucím ÚOO a na základě platné parkovacích karty, je možné využít parkoviště C (použití náhradního vozidla z autoservisu apod.). Pracovník BA po zkontrolování platné parkovací karty zajití přístup na parkoviště C.

Článek 8 – Další ustanovení

 1. Výhradně k naložení a vyložení materiálu nebo zboží slouží bezplatně hospodářský dvůr, vjezd z Italské ulice. Zásobovací dvůr není určen pro parkování.
 2. Jednotlivá pracoviště VŠE vyžádají parkovací kartu pro dodavatele zabezpečující servis provozně technických zařízení v areálu VŠE Žižkov a pro další, s VŠE spolupracující instituce a dodavatele, které o ně požádají. Tyto instituce a firmy uhradí VŠE paušální částku pro daný kalendářní rok bez ohledu na to, ve kterém měsíci daného roku byla parkovací karta vydána. V žádosti o parkovací kartu se uvede důvod k vjezdu. Forma úhrady a výše poplatku se řídí článkem č. 4 tohoto předpisu.
 3. Pořadatelé řádně rezervovaných a schválených akcí na VŠE mohou požádat o jednorázovou parkovací kartu pro hosty akce, alespoň 2 dny před pořádáním akce. Před uhrazením poplatku je nutné projednat požadavky na parkování v rámci areálů VŠE s vedoucím ÚOO.
 4. Vjezd na parkoviště, které není uvedeno na parkovací kartě a případné umožnění vjezdu do ploch uživatelům, kteří nejsou oprávněni k jejich užívání, může vést k odebrání parkovací karty a ztrátě přístupu k plochám určeným k parkování na VŠE. Při opakovaném porušování těchto pravidel může být vozidlo odtaženo na náklady vlastníka vozidla.

ČÁST II. – Přílohy a závěrečné ustanovení

Článek 9 – Přílohy tohoto předpisu

 1. Poplatek za parkovací kartu.
 2. Informace pro ÚOO
 3. Mapa parkovišť.

Článek 10 – Závěrečné ustanovení

 1. Tímto předpisem se ruší Příkaz kvestora PK 05/2016 „Parkovací karta do areálu VŠE Žižkov“.
 • Odpovědná osoba: Libor Vašek
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: