Pravidla používání serveru webhosting.vse.cz (PR 04/2019)

platný předpis, verze: 2

Anotace

Tento předpis stanoví pravidla provozování webů na serveru webhosting.vse.cz
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Václav Pleskač Ing. Milan Nidl, MBA doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Útvar/funkce: Odbor správy sítě a síťových služeb/ vedoucí Centrum informatiky/ ředitel rektor
Datum: 21. 12. 2023 21. 12. 2023 21. 12. 2023
Podpis: Ing. Václav Pleskač v. r. Ing. Milan Nidl, MBA v. r. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v. r.
Platnost od: 8. dubna 2019 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. ledna 2024 Účinnost do: odvolání
 1. Na serveru vse.cz jsou pro útvary provozovány:
  1. weby k doménám třetího a čtvrtého řádu (dále jen domény)
  2. osobní stránky zaměstnanců Vysoké školy ekonomické v Praze.
 2. Držitelem všech domén je Vysoká škola ekonomická v Praze (dále VŠE).
 3. Název požadované domény:
  1. musí respektovat technické možnosti, tj. nelze vytvářet domény, které jsou shodné s uživatelským jménem zaměstnanců (novak.vse.cz).
  2. nesmí být:
   1. v rozporu s dobrými mravy
   2. jméno jiné organizační složky VŠE, postu VŠE apod. (např. ciks nebo rektor).
   3. externí doména, ani komerční webová prezentace.
 1. Doména na serveru vse.cz je:
  1. přidělována na dobu určitou na základě vyplněného elektronického registračního formuláře (umístěného na https://webhosting.vse.cz), jehož odesláním se automaticky spustí proces elektronického schvalování prostřednictvím e-mailu. Vyplněním elektronického registračního formuláře se doména pouze rezervuje.
  2. schvalována (elektronicky) některou z rolí – rektor, prorektor, kvestor, děkan nebo ředitel celoškolského útvaru (dále jen držitel domény)
  3. držitel domény zároveň rozhodne a vyznačí na formuláři, zda se bude jednat o oficiální stránky VŠE, a své rozhodnutí osvědčí schválením žádosti v e-mailu – potvrzení o schválení/zamítnutí následně získá žadatel a provozovatel serveru.
  4. stornována, jestliže nebude schválen ani zamítnut registrační formulář do 21 pracovních dnů od elektronické registrace, a doména bude opět k dispozici pro další registraci.
 2. Osobní stránka je:
  1. zřízena osobě v pracovněprávním vztahu s VŠE na základě jí vyplněného elektronického formuláře. Pro zřízení osobní stránky není potřeba zajišťovat listinnou podobu formuláře. O zřízení osobní stránky je žadatel informován e-mailem.
  2. ve tvaru https://name.vse.cz/prijmeni, kde jmeno.prijmeni je generováno z emailové adresy žadatele. Pokud takových adres má uživatel více, vybere si z nabídky v elektronickém formuláři. Žadatel se tímto stává správcem své osobní stránky.
  3. Centrem informatiky oprávněně pozastavena nebo je ukončen provoz příslušné osobní stránky neprodleně po skončení pracovněprávního vztahu mezi správcem osobní stránky a VŠE.
 3. Po založení domény/osobní stránky se žadatel stává správcem příslušné domény/osobní stránky zaměstnance. Správce příslušné domény/osobní stránky musí mít platný účet v InSIS. Nelze provozovat domény/osobní stránky bez určené role správce. V případě neexistence pracovněprávního vztahu správce s VŠE je Centrum informatiky oprávněno provoz stránek pozastavit do doby stanovení nového správce.
 4. Změnu správce domény provádí Centrum informatiky na základě žádosti držitele domény. V případě dostupnosti nového a starého správce lze změnu provést elektronicky prostřednictvím registračního formuláře.
 5. Oficiální stránky VŠE a osobní stránky jsou provozovány v jednotném prostředí, respektujícím vizuální identitu VŠE. Správci stránek nejsou oprávněni zasahovat do poskytnutého softwarového řešení a měnit jeho funkcionalitu. Správou prostředí pro oficiální stránky VŠE a pro osobní stránky zaměstnanců je pověřeno Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS).
 6. Na provoz serveru vse.cz a name.vse.cz, se vztahují vnitřní předpisy, v případě jejich porušení může být příslušná stránka či stránky znepřístupněny.
 7. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zneužívat služby poskytované tímto serverem, pokoušet se prolomit zabezpečení systému či jinak narušovat provoz.
  1. Provoz a bezpečnost serveru webhosting.vse.cz je monitorován prostředky Centra informatiky. Detekované bezpečnostní události a incidenty jsou řešeny automaticky (strojově) nebo procesně (neprodleně). O bezpečnostní situaci serveru webhosting.vse.cz informuje Manažer Kybernetické bezpečnosti:
  2. Ředitele Centra informatiky v závažných případech;
  3. Výbor Kybernetické bezpečnosti v pravidelném reportingu.
 8. Za obsah stránek a za případné zneužití přístupu zodpovídá příslušný správce. Správce je povinen:
  1. uhradit škody v plném rozsahu, pokud by jednáním správce domény vznikla VŠE jakákoliv škoda.
  2. v případě, kdy se nejedná o oficiální stránku VŠE, dostatečně viditelným způsobem uvést na úvodní stránce (alespoň následujícím) vložením textu: „Informace zde uveřejněné nejsou oficiálním sdělením/stanoviskem Vysoké školy ekonomické v Praze.“.
  3. znemožnit používání:
   1. diskusní fóra, která umožňují anonymní posílání příspěvků;
   2. redakční systémy, kde lze anonymně vložit komentář ke článku.
 9. provozovatel serveru serveru webhosting.vse.cz je oprávněn:
  1. provést technické opatření vedoucí k nápravě nebo odvrácení hrozícího nebezpečí, včetně znepřístupnění příslušných stránek v případě, kdy některá stránka:
   1. vykazuje chyby;
   2. generuje nadměrný provoz;
   3. příliš zatěžuje server;
   4. ohrožuje bezpečnost serveru;
   5. ohrožuje bezpečnost informačních systémů VŠE;
   6. apod.,
  2. znepřístupnit stránky v případě:
   1. závadného obsahu;
   2. po uplynutí doby platnosti domény;
   3. nereaguje-li správce příslušné domény na výzvy odstranění příčin závadu způsobujících.
  3. informovat důrazně správce příslušných stránek mailem a uložit správci pokyny a časové lhůty na odstranění příčin závadu způsobujících.
  4. Postupovat dle bodu 13 b v případě nekonání součinnosti správce v určených lhůtách nebo v kvalitě odstranění příčin.
 10. Pro správu souborů příslušné webové aplikace se používá aplikační software popsaný v sekci „Nápověda“, kde je též uveden seznam doporučených programů.
 11. Při vytvoření domény bude vytvořen a předán správci uživatelský účet pro přenos souborů přes protokoly sftp, a přístupové údaje k databázi. Za tyto účty zodpovídá příslušný správce. Správcům není k dispozici interaktivní shell.
 12. Vzhledem k povaze serveru nelze přizpůsobovat konfiguraci dle individuálních požadavků. Na serveru nelze přijímat poštu. Pokud při komunikaci se serverem dochází k předávání uživatelských jmen a hesel, je správce serveru povinen toto zajistit zabezpečeným způsobem (např. pomocí šifrování SSL/TLS).
 13. Veřejný síťový provoz serveru je k dispozici pod protokolem https. Využívání tohoto protokolu je z důvodu bezpečnosti povinné, požadavky zaslané za využití protokolu http jsou automaticky přesměrovávány na protokol https.
 14. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo provést upgrade programového vybavení, v takovém případě zveřejní informace o příslušné stránce v sekcích Technické informace a Odstávky a výpadky.
 15. Zálohování dat provádí správce domény/osobní stránky ve své režii.

Tento předpis ruší příkaz rektora PR 04/2010 ze dne 1. 4. 2010. 

 

      LIST   Z M Ě N:  

Číslo

změny

Označení článku, ve kterém se mění předpis Stručný popis změny: Účinnost od:
1.1 čl.3.a,b,d,f,g,h Upřesňující text a aktualizace kompetencí v kontextu statutu Centra informatiky 1.10.2022
1.2 čl.6. Upřesnění výkladu zpracovatele k provozu 1.10.2022
1.3 čl.8 Upřesnění výkladu zpracovatele k bezpečnosti 1.10.2022
1.4 čl.3,3.1,3.2 Upřesnění soustavy předpisů 1.10.2022
2.1 čl.4, 5, 7  Kodifikace schvalování domén el. formulářem     1.1.2024

 

 • Odpovědná osoba: Ing. Václav Pleskač
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: