Jednací řád Etické komise Vysoké školy ekonomické v Praze (SR 1/2021)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice rektora upravuje složení a způsob jednání Etické komise Vysoké škole ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 4. 1. 2021 4. 1. 2021
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v. r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: dnem podpisu Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. 1. 2021 Účinnost do: odvolání

Článek 1

 1. Etická komise Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „komise“ nebo „Etická komise VŠE“) je zřízena v souladu s Etickým kodexem VŠE (dále jen „Etický kodex“).
 2. Členy Etické komise VŠE a jejího předsedu jmenuje a odvolává rektor. K odvolání člena Etické komise VŠE nebo jejího předsedy je třeba předchozího souhlasu AS VŠE. Členství v Etické komisi je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana a proděkana na VŠE nebo na její součásti. Etickou komisi VŠE tvoří 9 členů včetně jejího předsedy; alespoň jeden člen Etické komise VŠE je student VŠE. Mandát členů komise je nejvýše tříletý.
 3. Rektor při prvním jmenování členů komise určí funkční období u jedné třetiny členů komise na jeden rok, u druhé třetiny členů na dva roky a u třetí třetiny členů na tři roky.
 4. Etickou komisi VŠE řídí její předseda. V době nepřítomnosti předsedy řídí komisi jím pověřený člen komise.
 5. Komisi svolává její předseda.

Článek 2

 1. Seznam členů komise je zveřejněn na webových stránkách VŠE.
 2. Členové komise mají povinnost účastnit se jednání komise a aktivně se podílet na její činnosti.
 3. Jednání komise jsou neveřejná.
 4. Komise je způsobilá se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů.
 5. K přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členů komise.
 6. O usnesení se hlasuje aklamací.
 7. O jednání se pořizuje zápis obsahující usnesení.

Článek 3

 1. Podnět může komisi předložit člen akademické obce nebo zaměstnanec VŠE, a to písemnou formou. Podnět se předkládá přímo předsedovi komise.
 2. Podnět musí výslovně obsahovat sdělení předkladatele o tom, které ustanovení Etického kodexu bylo porušeno. Podnět musí být předkladatelem zdůvodněn, musí v něm být uvedeno jméno a příjmení předkladatele a musí být předkladatelem vlastnoručně podepsán.
 3. Za účelem projednání podnětu si komise může vyžádat spolupráci kteréhokoli člena akademické obce nebo zaměstnance VŠE.
 4. Etická komise VŠE je povinna vydat usnesení o výsledku projednání podnětu bez zbytečného prodlení, nejpozději do šesti měsíců ode dne přijetí podnětu.
 5. Usnesení komise jsou zveřejňována na intranetu VŠE. Usnesení komise musí obsahovat konstatování, zda došlo či nedošlo k porušení Etického kodexu včetně zdůvodnění.
 6. Zápisy z jednání komise jsou v listinné podobě evidovány a ukládány na rektorátu VŠE.

Článek 4

 1. Tento jednací řád byl projednán Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 14. 12. 2020.
 2. Tento jednací řád ruší Jednací řád Etické komise VŠE v Praze ze dne 11. 2013.
 • Odpovědná osoba: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: